Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż ośrodka wczasowego a podatek VAT i podatek dochodowy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 01.05.2020

Prowadziłem ze wspólnikiem spółkę cywilną, która nabyła ośrodek wczasowy od urzędu miasta, transakcja nie była opodatkowana VAT-em, w roku 2011 rozwiązaliśmy spółkę, a nieruchomość aktem notarialnym została przekazana do majątku osobistego każdego ze wspólników, współwłasność łączna. W tym rok chcemy sprzedać ośrodek wczasowy. Czy wystąpi podatek VAT i podatek dochodowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż ośrodka wczasowego a podatek VAT i podatek dochodowy

Majątek w spółce cywilnej

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zasad funkcjonowania spółki cywilnej. Otóż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spółka cywilna to umowa, poprzez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Rzeczy wnoszone do spółek cywilnych jako wkłady, jak również rzeczy nabywane przez spółki cywilne stanowią współwłasność wspólników tych spółek. Co istotne, jest to współwłasność łączna, a nie współwłasność udziałowa – wspólnik nie może bowiem rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Ośrodek wczasowy a majątki wspólników

W rezultacie wniesiony do spółki cywilnej budynek nie stanowi własności spółki, ale współwłasność łączną wszystkich wspólników. Wynika to bowiem z tego, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, tzn. że nie może być osobnym podmiotem w obrocie gospodarczym i nie może posiadać własnego majątku. W rezultacie wspólnicy spółki cywilnej posiadają dwie odrębne masy majątkowe – swój majątek prywatny oraz współwłasność łączna składników majątku w spółce cywilnej. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 20.06.2007 r., sygn. akt V CSK 132/07: „w przypadku zawiązania spółki prawa cywilnego funkcjonują równolegle obok siebie odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz spółki (wspólność łączna wspólników), przy czym ustawa nie wyklucza przesunięć majątkowych pomiędzy tymi masami”.

 

Powyższe oznacza, że wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej na prywatne potrzeby oznacza tak naprawdę przekształcenie współwłasności łącznej nieruchomości (w ramach spółki) w współwłasność ułamkową w ramach majątku prywatnego wspólników (chociaż jeżeli są państwo we współwłasności małżeńskiej to składnik ten ponownie wejdzie do wspólnoty małżeńskiej jako współwłasność łączna).

Brak podatku za wycofaniem majątku spółki do majątku wspólników

W konsekwencji na gruncie podatku dochodowego wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej do majątku wspólników nie podlega opodatkowaniu, ponieważ udział w nieruchomości stanowił już współwłasność wspólników. W rezultacie brak tu przysporzenia majątkowego czy powstania nowych aktywów które można by opodatkować. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2011 r., ITPB1/415-102/11/WM:

 

„W świetle ww. przepisów, samo wycofanie wskazanych we wniosku składników majątku stanowiących środki trwałe z »majątku« spółki cywilnej, tj. w istocie z majątku wspólników tej spółki, objętego współwłasnością łączną do majątku osobistego tych wspólników (tj. majątku nie związanego z działalnością gospodarczą), nie powoduje powstania przychodu.

 

W takiej bowiem sytuacji dochodzi, co prawda, do przekazania ww. składników majątku wspólników, wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej do ich majątku osobistego, brak jest jednakże odpłatności takiego przesunięcia majątkowego.

 

Skoro zatem, ze złożonego wniosku wynika, iż planowana operacja wycofania składników majątku z działalności gospodarczej i przeznaczenia ich na potrzeby osobiste nie nosi cech zbycia, jak również pozbawiona jest przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Sprzedaż ośrodka wczasowego wycofanego ze spółki a podatek dochodowy

Przechodząc do sedna sprawy, należy przeanalizować, czy taki podatek powstanie w momencie sprzedaży nieruchomości wycofanej wcześniej ze spółki cywilnej. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat.

 

W opisie sprawy wskazał Pan, że spółka została zlikwidowana w 2011 r. W rezultacie okres opodatkowania upłynął w 2017 r. Obecnie zatem mogą Panowie sprzedać tą nieruchomość bez konieczność płacenia podatku dochodowego.

Podatek VAT po sprzedaży ośrodka wczasowego

Warto również odnieść się do skutków w zakresie podatku VAT. W pierwszej kolejności wskazać należy, że inaczej niż na gruncie podatku PIT spółka cywilna jest osobnym podatnikiem podatku VAT. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść art. 7 ust. 2 ustawy VAT, który stanowi, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego jeżeli podmiot przy zakupie tego składnika miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tego nabycia. Z uwagi jednak na fakt, że przy nabyciu nieruchomość nie został odliczony podatek VAT, to również jego wycofanie ze spółki na prywatne potrzeby wspólników nie stanowiło czynność podlegającej opodatkowaniu VAT.

 

Aktualnie nieruchomość stanowi składnik majątku prywatnego, który nie jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą VAT obowiązek zapłaty podatku spoczywa wyłącznie na podatnikach. W myśl art. 15 ustawy podatnikami są osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jeżeli dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie jest podatnikiem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

W przypadku natomiast, gdy podatnik dokonuje sprzedaży swojego majątku prywatnego, powyższe przesłanki działalności gospodarczej nie są spełnione. W rezultacie taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Podsumowując sprzedaż nieruchomości, która została wycofana ze spółki cywilnej zlikwidowanej w maju 2011 r. nie podlega ani opodatkowaniu podatkiem VAT ani podatkiem dochodowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki