.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż bram - montaż na odwróconym Vacie

Autor: Marcin Sądej

Zajmuję się sprzedażą bram przemysłowych, mam obecnie realizację jako podwykonawca i w umowie mam dostawę i montaż. No i nie ukrywam, że generuję sobie koszty w postaci inwestycji i zakupów, czyli mam nadpłaty w podatku VAT. Czy tego typu produkt będzie podlegał pod odwrócony VAT? Jeżeli tak, to czy mogę np. na fakturę rozpisać produkt z VAT-em, a np. montaż na odwróconym Vacie?
Moja oferta zawiera tylko produkt, o montażu nie ma mowy – montaż proponuję gratis do bramy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż bram - montaż na odwróconym Vacie

Fot. Fotolia

W przedstawionym przez Pana problemie mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Takie świadczenie występuje wtedy, gdy podatnik dokonuje dostawy towaru oraz jednocześnie świadczy usługę montażu.

 

Co do zasady dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

 

W rezultacie w przypadku świadczenia kompleksowego, takiego jak dostawa towarów z montażem, nie powinno się sztucznie dzielić takiego świadczenia na dostawę oraz usługę. Na gruncie prawa podatkowego jest to jedno świadczenie, a dla prawidłowej kwalifikacji należy ustalić, który element (dostawa czy montaż) ma charakter dominujący.

 

Z orzeczeń TSUE w sprawie świadczeń złożonych wynika, że „w celu określenia świadczenia głównego w ramach świadczenia złożonego należy zbadać, jakie są oczekiwania klienta (rozumianego jako przeciętny konsument) w ramach transakcji i na tej podstawie ustalać świadczenie główne (wiodące), czyli to świadczenie, którego oczekuje od dostawcy klient” (wyrok z 27.10.2005 r., sygn. akt C-41/04).

 

W uchwale NSA z 24.06.2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13) czytamy:

 

„O tym czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (…). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług”.

 

W opisanej przez Pana sprawie bardzo istotne jest ustalenie, czy wykonywane przez Pana świadczenie ma charakter dostawy, czy też usługi. Jeżeli bowiem zostanie ustalone, iż jest to usługa, to w takim przypadku mogą znaleźć zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy VAT mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte może być świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48. załącznika nr 14 do ustawy. Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

 

  1. są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  2. nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  3. usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

 

Jeżeli natomiast zostanie ustalone, że w opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z dostawą towaru (które jest elementem dominującym), to przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia nie znajdą zastosowania.

 

W wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach niestety trudno o znalezienie jednolitej odpowiedzi i wyjaśnienia powyższego problemu. Z jednej strony w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.11.2017r ., nr 0115-KDIT1-3.4012.643.2017.1.AT czytamy, że:

 

„Ponadto należy zaznaczyć, że dla celów podatkowych złożone działania podatnika powinny być - co do zasady - traktowane jako jednolita całość. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokonuje kilku świadczeń na rzecz klienta i są one ze sobą powiązane tak, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą z ekonomicznego punktu widzenia jedną całość, którą jedynie sztucznie można byłoby podzielić, to te elementy lub świadczenia – dla celów podatku od towarów i usług - stanowią jedną całość. Natomiast zgodnie z orzeczeniem Trybunału w sprawie C-321/94 pomiędzy Faaborg-Gelting Linien A/S a Finanzamt Flensburg, o tym, czy dana transakcja stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług powinny decydować wszystkie okoliczności zawarcia tejże transakcji.

 

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego (w zakresie pytania oznaczonego pierwotnie we wniosku z nr 2) oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę (usługodawca będący - jak wynika z treści wniosku – podwykonawcą) na rzecz usługobiorcy usługi, klasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 43.32.10.0 - Roboty instalacyjne stolarki budowlanej (tu: wykonanie bram z montażem), jako mieszczące się w załączniku nr 14 pod poz. 31 do ustawy, podlegają opodatkowaniu według zasad wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy”.

 

Z drugiej strony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.03.2018r., nr 0112-KDIL1-2.4012.6.2018.1.TK wynika:

 

„O tym, czy świadczenie jest dostawą towarów, czy usługą powinien przesądzić element, który w ramach całego świadczenia ma charakter dominujący. Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

 

W związku z powyższym mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien traktować wykonywane przez siebie czynności jako jedno kompleksowe świadczenie polegające na dostawie towaru, tj. bramy przemysłowej.

 

Zatem – jak już wcześniej wskazano – przez pojęcie »dostawy towarów«, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, z którym mamy do czynienia w opisanym powyżej przypadku.

 

Skoro zatem – jak wskazał Wnioskodawca – elementem dominującym jest dostawa towaru, czyli wyrób, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma bowiem zastosowanie jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy świadczonych przez podwykonawcę.

 

W konsekwencji powyższego, w przedmiotowej sprawie należy ustalić właściwą stawkę podatku VAT dla kompleksowego świadczenia polegającego na dostawie towaru, tj. bramy przemysłowej”.

 

Podsumowując powyższe rozważania, w pierwszej kolejności należy wyraźnie stwierdzić, że nieprawidłowe byłoby rozdzielanie wykonywanych przez Pana robót na dwa osobne świadczenia, tj. na dostawę oraz na montaż. Wykonuje Pan świadczenie kompleksowe (dostawa z montażem), a o prawidłowej kwalifikacji takiego świadczenia decyduje element dominujący.

 

W opisie sprawy wskazał Pan, że Pana oferta polega na dostawie produktu (bramy), a montaż jest uznawany za świadczenie dodatkowe, uboczne. W konsekwencji jeżeli świadczeniem dominującym jest dostawa bramy to również całe świadczenie należy kwalifikować jako dostawę. Powoduje to, że w takim przypadku nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia gdyż te dotyczą świadczenia usług a nie dostawy towaru.

 

Na zakończenie czuję się jednak w obowiązku zwrócić Pana uwagę, że powyższa kwestia nie jest jednolicie wyjaśniona w przepisach. Kwalifikacja danej czynności, jako dostawa towaru czy świadczenie usługi, zależy od wielu czynników, np. od woli stron, postanowień umownych, oczekiwań kontrahenta. Wiele zależy również od tego, czy kontrahenci umówili się na dostawę bramy wraz z jej montażem, czy też na usługę wykonania bramy z wykorzystaniem materiałów własnych. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że jednak mamy do czynienia z dostawą bramy wraz z montażem, przez co w mojej ocenie takie świadczenie kompleksowe należy uznać za dostawę towaru, do której mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl