Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzeciw wobec ponowienia pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 16.07.2019

Posiadam lokal, który wynajmuję na sklep spożywczy. Wywalczyłem ze spółdzielnią zgodę na sprzedaż alkoholu. Zmienił się obecnie ajent i mieszkańcy znów wyrażają sprzeciw wobec ponowienia pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Czy mają na to faktyczny wpływ?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

 

Art. 18 ust. 1 wskazanej ustawy stanowi, iż sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”, a zgodnie z ust. 6 pkt 3 do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Jeżeli właścicielem lokali jest spółdzielnia mieszkaniowa, to złożenie wniosku w sprawie zezwolenia musi być poprzedzone uzyskaniem jej zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu położonym w budynku wielorodzinnym.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt II GSK 1293/13, wskazał, iż „celem wprowadzenia art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi było wyrażenie troski ustawodawcy dla pełnego poszanowania stanowiska wymienionych w tym przepisie podmiotów, wobec zamiaru prowadzenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym tak specyficznej działalności gospodarczej jak sprzedaż alkoholu. Dlatego też tylko wymienione w tym przepisie podmioty są uprawnione do wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu. Zgoda jest warunkiem wstępnym, jaki spełnić musi wnioskujący o wydanie zezwolenia. Uwzględniając rolę, jaką ma pełnić zgoda uregulowana w powołanym przepisie, stwierdzić należy, że znaczenie może mieć wyłącznie tego rodzaju wypowiedź, która pochodzi od podmiotu będącego »właścicielem, użytkownikiem, zarządcą lub administratorem budynku« w czasie rozpatrywania złożonego właściwemu organowi administracji publicznej wniosku. Jest ona warunkiem »wstępnym«, jakie musi spełnić występujący o zezwolenie dążąc do jego otrzymania”.

 

W przypadku lokali stanowiących odrębne prawo własności trzeba również pamiętać o regulacji praw i obowiązków właściciela wynikających z Kodeksu cywilnego, które przesądzają, że wykonywanie prawa własności jest ograniczone przepisami ustaw, zasadami współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Zgodnie z nią właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zakazane są tzw. immisje, czyli nadmierny negatywny wspływ na nieruchomości sąsiednie, w tym lokalowe. Wówczas właścicielom sąsiednich lokali będą przysługiwały środki ochrony prawnej.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, z dnia 3 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II CSK 600/08) oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 645/12):

 

„Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali. Taki zaś charakter mają postanowienia uchwalonego przez właścicieli regulaminu porządku domowego dotyczące odpowiedzialności właściciela lokalu za zachowanie osób korzystających z lokalu za jego wiedzą odpowiedzialności właściciela lokalu za przestrzeganie przez takie osoby regulaminu i jego obowiązku zapoznania tych osób z regulaminem, obowiązku zawiadomienia zarządu wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu, obowiązek zawiadomienia zarządu wspólnoty o wszystkich istotnych zmianach dotyczących lokalu, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym bez zgody wspólnoty mieszkaniowej oraz zakazu zakładania gniazd poboru prądu elektrycznego na własny rachunek w piwnicach oraz prowadzenie w nich działalności usługowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z zarządem wspólnoty”.

 

Wspólnota mieszkaniowa w większości przypadków, zgodnie z prawem, nie może zakazać, czy mieć wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu do niej należącym, ale w niektórych przypadkach (np. uzyskanie zezwolenia, koncesji) kwestie te regulowane są stosownymi przepisami nakładającymi na właściciela lokalu obowiązek uzyskania stosownym pozwoleń między innymi od wspólnoty mieszkaniowej. W innych wypadkach, mając na uwadze powyższe, właściciel lokalu może go używać „zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem” pod warunkiem, że działa w granicach prawa i zasad współżycia społecznego. Może również czerpać zyski z danego lokalu, pod warunkiem, że jego działalność nie jest uciążliwa dla sąsiadów. „Własność” nie oznacza, ze jest to prawo niczym nieograniczone oraz że mamy nad nim pełną władzę i możemy z niego korzystać bez oglądania się na innych. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu zależy przede wszystkim od jej charakteru.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt I ACa 361/15, dotyczącym prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

 

„1. Uwzględniając art. 25 ust. 1 u.w.l., a nadto art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasadne jest wysnucie wniosku, że interes współwłaścicieli nieruchomości, członków wspólnoty mieszkaniowej ma prawo, w określonych sytuacjach, decydować o prawach innych współwłaścicieli tej nieruchomości, także członków tej wspólnoty, nawet poprzez ich pewne ograniczenie, oczywiście wyłącznie w ramach uprawnień ustawowych. Wspólnota mieszkaniowa jest »zbiorem« podmiotów, które w ramach tej wspólnoty muszą funkcjonować w sposób możliwie racjonalny, uwzględniający wzajemne interesy, prawa i obowiązki, nie naruszając tych interesów, praw i obowiązków w sposób nieuprawniony. Z uwagi na to, że wspólnota musi funkcjonować jako całość, uzasadnione interesy większości członków muszą pozostać nadrzędnymi w stosunku do interesów, praw i obowiązków pojedynczych członków wspólnoty.

 

2. Prawo do korzystania z lokalu musi ustąpić interesowi i prawom pozostałych członków pozwanej wspólnoty, gdy tego wymagają zasady współżycia społecznego, które pozwalają na ograniczenie korzystania z prawa własności rzeczy (art. 140 k.c.). Niedopuszczalne jest bowiem, by prawo korzystania z własnej nieruchomości danej osoby uznać za absolutne i niepodlegające żadnym ograniczeniom, podczas gdy sprzeciwiają się temu, nie gorzej chronione, prawa innych osób do korzystania z ich rzeczy, ale także inne gwarantowane Konstytucją RP (art. 31 ust. 2). Ograniczenie prawa własności powódki nie narusza istoty jej prawa własności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), gdyż sama przyznała, że ma możliwości korzystania z tego prawa w inny niż dotychczas sposób”.

 

Reasumując, spółdzielnia mieszkaniowa działa na rzecz swoich członków i zaspokaja ich potrzeby. Chociaż mieszkańcy lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni nie są uprawnionymi do podjęcia decyzji w sprawie zgody na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ponieważ ustawa taką kompetencję przypisuje właścicielowi, użytkownikowi, zarządcy lub administratorowi budynku wielorodzinnego, to podstawę wydania decyzji przez organ spółdzielni może stanowić głos mieszkańców danego budynku. Jednakże w przypadku wyrażenia przez spółdzielnię zgody członkowie spółdzielni na mocy art. 42 Prawa spółdzielczego mogą wytoczyć powództwo o uchylenie takiej uchwały, jeżeli uznają, że uchwała taka jest sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka.

 

Powinien Pan zwrócić się do spółdzielni z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu. Zebrane podpisy może Pan dołączyć do swojego wniosku. Nie wydaje mi się, że spółdzielnia działa na Pana szkodę, jest to wynikiem raczej niezadowolonych mieszkańców, którym nie podoba się, że w sklepie będzie sprzedawany alkohol. Jeżeli spółdzielnia wyrazi taką zgodę, to zwraca się Pan do prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Niekorzystna dla Pana uchwała spółdzielni może być zaskarżona do sądu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + VII =

»Podobne materiały

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »