.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprostowanie świadectwa pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 07.02.2013

W 2008 r. doszło do rozwiązania umowy o pracę na prośbę pracownika. Wspomniany pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do 12 września (piątek). Pismo rozwiązujące umowę dostał dopiero 15 września (poniedziałek). Zgodnie z ww. dokumentem i datą na świadectwie pracy człowiek ten pracował do 14 września. Czy za te dwa dni powinien dostać zaległe wynagrodzenie? Czy można jeszcze sprostować świadectwo pracy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek wydania świadectwa pracy reguluje art. 97 Kodeksu pracy (K.p.). Jak podaje ww. przepis:

 

„Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

 

§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

 

§ 12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

 

§ 13. Pracownik, o którym mowa w § 11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

 

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

 

§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

 

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania”.

 

W razie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy.

 

Ustawodawca posługuje się terminem „niezwłoczne wydanie” – oznacza to, że należy wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

 

Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi lub osobie upoważnionej do odbioru świadectwa pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, wysyła się świadectwo pracownikowi, nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

 

Tryb szczegółowy opisany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282).

 

W sytuacji śmierci pracownika dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy i pracodawca sporządza wówczas świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych danego pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy z akt osobowych może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.

 

Pracodawca sporządza 2 egzemplarze świadectwa pracy – oryginał wydaje pracownikowi, a kopię włącza do akt osobowych.

 

Jeżeli po długim czasie od rozwiązania stosunku pracy pracownik występuje o świadectwo pracy, bo z jakichś powodów jest mu potrzebne (czy dla celów emerytalno-rentowych, czy w związku z ubieganiem się o zatrudnienie u innego pracodawcy), to błędem często spotykanym jest wydawanie świadectw pracy z datą aktualną. Chodzi np. o sytuację, gdy pracownik pracował w latach 70., a dział kadr wydaje świadectwo pracy, wpisując, że sporządzono i wydano w 2010 r. To jest błąd, gdyż:

 

  • wydaje się kopię świadectwa pracy znajdującego się w aktach osobowych,
  • w sytuacji braku kopii w aktach osobowych w zasadzie należałoby wydać zaświadczenie o zatrudnieniu, bo świadectwo pracy wydaje się raz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Opisany jest szczegółowo tryb dotyczący prostowania świadectwa pracy.

 

Jeżeli uznamy, że pracodawca każdorazowo na żądanie pracownika wydaje nowe świadectwo pracy, to tym samym otwarta byłaby droga do dochodzenia roszczeń związanych z tym świadectwem. W związku z tym należy się zastanowić, jaki naprawdę dokument wydawany jest pracownikowi.

 

Art. 97 § 2 K.p. opisuje w sposób dość ogólny treść świadectwa pracy. Należy podać informacje dotyczące:

 

  1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  2. zajmowanych stanowisk,
  3. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  4. a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Wskazany powyżej termin 7-dniowy jest terminem porządkowym i tylko od dobrej woli pracodawcy zależy, czy dokona sprostowania świadectwa pracy, czy też nie. Zasadne jest zatem, aby pracownik skierował do pracodawcy pismo, w którym wnioskuje o korektę wydanego świadectwa pracy (w przypadku wydania dwóch lub więcej świadectw dobrze byłoby, gdyby we wniosku było dokładnie określone, o które świadectwo pracy chodzi). Nowe świadectwo pracy winno być wydane w oryginale pracownikowi, a odpis złożony do akt osobowych. Przed odpisem w aktach osobowych winien się znaleźć wniosek byłego pracownika.

 

Odnosząc się do wypłaty wynagrodzenia, należy wskazać, iż zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Z treści pytania wynika, iż wynagrodzenie miało być wypłacone za wrzesień 2008 r. (2 dni). W takiej sytuacji, przyjmując najmniej optymistyczną wersję dla pracodawcy, roszczenie uległo przedawnieniu w 2011 r. W chwili obecnej pracodawca może wskazać na przedawnienie roszczenia i nie musi wypłacać zaległego wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »