.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawy podatkowe Polska i Wielka Brytania

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 22.07.2017

Interesują mnie odpowiedzi dotyczące spraw podatkowych: Polska i Wielka Brytania. Otóż pracuję w GB od kilku lat, prowadzę spółkę LTD. Mam w niej umowę o pracę i dostaję też dywidendy. Podatki płacę w Anglii. Jestem rezydentem podatkowym w UK, a w Polsce nie mam przychodu. Czy jak kupię nieruchomość w kraju i będę ją rozliczał ryczałtem, to będę musiał łączyć progresywny podatek z UK i Polski? Czy rozliczanie może być osobne? Czy rozliczanie w skali będzie rzutowało na kwoty wolne w obu krajach? Czy może lepiej z punktu widzenia podatku założyć w Polsce działalność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawy podatkowe Polska i Wielka Brytania

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Rezydencja podatkowa

 

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

W świetle art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Stosownie do art. 1 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku niniejsza Konwencja dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

 

W rozumieniu niniejszej Konwencji, zgodnie z jej art. 4 ust. 1, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego tylko w tym Państwie.

 

Definicja ta odnosi się zatem bezpośrednio do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw będących Stronami umowy i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

 

(…)

 

Mając na uwadze powyższe oraz informację w kwestii Pana rezydencji podatkowej, zakładamy dla niniejszego komentarza, że jest Pan angielskim rezydentem podatkowym.

 

Druga opcja

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy o PIT jeśli nie mamy miejsca zamieszkania na terytorium RP, mamy tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że mamy obowiązek opodatkować w Polsce tylko dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci mają do wyboru podobne formy opodatkowania najmu jak wszyscy. Mogą wybrać:

 

  • rozliczanie na zasadach ogólnych (rozliczenie roczne następuje więc w PIT-36),
  • ryczałtem (rozliczenie roczne na formularzu PIT-28),
  • a także poprzez działalność gospodarczą (według skali podatkowej lub poprzez podatek liniowy).

 

W przypadku, gdy między Polską a krajem, w którym uzyskujemy dochody, nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosujemy drugą z wymienionych metod (zaliczenia proporcjonalnego – art. 27 ust. 9 ww. ustawy).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, sporządzonej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840), dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego i leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

Użycie w umowie sformułowania „może być opodatkowany” oznacza, że dochód z majątku nieruchomego jest opodatkowany w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie.

 

(…)

 

Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, w mojej ocenie należy stwierdzić, iż przychody uzyskane z najmu nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca jest zobowiązany opodatkować w Polsce stosownie do art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Z pewnością nie będzie problemu w przypadku, kiedy Pan będzie wynajmował mieszkanie na zasadach tzw. najmu prywatnego (ryczałt 8,5%). Bowiem wtedy rozliczenie będzie wyglądało w sposób następujący. Rozlicza Pan się w Polsce jedynie z tego najmu a ten dochód nie powinien mieć wpływu na rozliczenie Pana w Wlk. Brytanii.

 

(…)

 

Spółka z o.o. – dywidendy

 

Zaznaczam, iż przy opcji wypłat dywidend dochodzi do tzw. podwójnego opodatkowania na poziomie spółki (19%) i na poziomie osoby fizycznej otrzymującej dywidendę.

 

Wypłacona przez polską spółkę dywidenda dla osoby fizycznej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych i polega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie jednak z art. 30a ust. 2 ww. ustawy przepisy o podatku od dywidendy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.

 

W pierwszej kolejności należy zatem sięgnąć do właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Nawet jednak, jeśli umowa ta przewiduje niższą stawkę niż 19% lub zwolnienie od podatku, stawka ta lub zwolnienie jest możliwe do zastosowania pod warunkiem przedstawienia przez otrzymującego dywidendę certyfikatu rezydencji. Nieprzedstawienie tego certyfikatu będzie skutkowało zastosowaniem stawki 19%. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych min. z tytułu dywidend. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy ci przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru. Nie jest zatem możliwe podanie numeru rachunku bankowego właściwego urzędu skarbowego, ponieważ jest to w przypadku każdego płatnika urząd inny.

 

Kwestię rozliczania dywidend między obywatelami Polski i Danii reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zagadnienie dotyczące dywidend zostało zamieszczone w art. 10 tej umowy. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »