.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawozdanie finansowe rodziny zastępczej

Jesteśmy rodziną zastępczą i prawnymi opiekunami córki mojej siostry. Dziecko ma rentę. Matka dziecka jest pozbawiona praw rodzicielskich. Ostatnio zażądała od nas sprawozdania finansowego z każdego miesiąca dysponowania majątkiem dziecka. Samowolnie dała dziewczynce telefon, oskarżając nas, że jej nie dajemy takich sprzętów (dziecko ma tylko 10 lat…). Czy będziemy musieli składać takie sprawozdania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, iż cała sytuacja jest dla Państwa bardzo nieprzyjemna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż zapewniacie dom i miłość Pani siostrzenicy, a siostra nie potrafi tego docenić.

 

Podkreślić należy, iż sąd ma prawo nałożyć na Państwa obowiązek przedkładania takich sprawozdań, zgodnie bowiem z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem” (art. 166). Badanie przez sąd opiekuńczy składanych przez opiekuna sprawozdań i rachunków jest przejawem sprawowanego przez ten sąd nadzoru periodycznego i zapewnić ma realizację  opieki  zgodnie z zasadą dobra podopiecznego. Tego rodzaju kontrola sprawia, iż sąd ma stały wgląd w sposób, w jaki opiekun wykonuje swoje obowiązki, na jakie problemy przy tym napotyka. Równocześnie umożliwia to sądowi podjęcie szybkich decyzji i reakcji w celu zapobieżenia negatywnym skutkom działań opiekuna, gdyby okazało się, że powierzone mu obowiązki wykonuje on w sposób nienależyty. W ramach nadzoru może żądać od opiekuna wyjaśnień oraz przedstawiania dokumentów związanych z opieką. Ponadto w ramach nadzoru nad sprawowaniem opieki sąd bada sprawozdania oraz zatwierdza rachunki z zarządu składane przez opiekuna. 

 

Zgodnie z art. 595 Kodeksu postępowania cywilnego opiekun składa sądowi opiekuńczemu ustnie lub na piśmie sprawozdanie dotyczące osoby pozostającej pod opieką. Sprawozdanie z zarządu majątkiem tej osoby składa na piśmie, chyba że sąd zezwoli mu na złożenie sprawozdania do protokołu.  

 

W komentarzu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czytamy: „Po to, aby opiekun mógł się prawidłowo wywiązać ze swego obowiązku sporządzenia sprawozdania z zarządu majątkiem, powinien on, choć wyraźnie obowiązek ten nie jest przewidziany w obowiązujących przepisach, prowadzić bieżące zapiski dotyczące dochodów i wydatków w specjalnym zeszycie, a jeżeli majątek podopiecznego jest znaczny, może być uzasadnione żądanie, aby opiekun prowadził ewidencję dochodów i wydatków na zasadzie książki przychodów i rozchodów lub w inny sposób przewidziany przepisami o rachunkowości. Sprawozdanie z pieczy nad majątkiem powinno zatem przedstawiać opis stanu majątkowego osoby pozostającej pod opieką, a zawarte w nim dane liczbowe powinny nawiązywać do poprzedniego sprawozdania (jeżeli takie było już składane), rozliczenie zaś powinno stanowić kontynuację ostatniego bilansu. Dane te powinny być udokumentowane stosownymi rachunkami, pokwitowaniami, dowodami wpłaty itp., a ponadto powinny być opatrzone uwagami dotyczącymi celowości lub konieczności ich poniesienia, a także wyjaśnieniami, jakie potrzeby podopiecznego zostały w ten sposób zaspokojone”.

 

Jeżeli jednak dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem (art. 166 § 2).  

 

W chwili obecnej gdy sąd doręczył Państwu pismo siostry, to powinni Państwo odnieść się do niego. Po pierwsze powinni Państwo wnieść o zwolnienie Was z obowiązku składania sprawozdania w oparciu właśnie o wcześniej powoływany artykuł 166 § 2. Jako uzasadnienie powinni Państwo wskazać, iż „córka” nie posiada majątku ruchomego lub nieruchomego i uzyskuje jedynie dochód z renty, który to w całości jest przeznaczany na jej utrzymanie/odkładany na lokatę. W tym celu mogą również Państwo wykonać zestawienie kosztów utrzymania obejmujące koszty: zakupu artykułów spożywczych, kosmetyków, chemii, odzieży, książek, witamin, leczenia, wyjazdów wakacyjnych, korepetycji, dodatkowych kursów, lekcji muzyki lub sportowych, kieszonkowego, kosztów wyjścia do kina, na urodziny do koleżanek z klasy itp. Takie zestawienie mogą Państwo załączyć do swego pisma. Co do kwestii wniosku o rozpatrzenie pod Państwa nieobecność, tutaj winni Państwo wnieść o nieprzeprowadzanie rozprawy pod Państwa nieobecność.

 

Kolejny element to złożenie wniosku o przesłuchanie Pani i męża celem ustalenia kosztów utrzymania dziecka, sposobu sprawowania opieki oraz sposobu wydatkowania dochodu uzyskiwanego przez „córkę”.

 

Warto także piśmie wspomnieć o sytuacji z siostrą, a także wyjaśnić zasady obowiązujące u Państwa w domu w stosunku do dzieci. Na koniec proszę wnieść o zobowiązanie siostry do zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów przez Państwa poniesionych w związku ze sprawą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl