Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawdzenie przez sąd polski, czy na dziecko pobierany jest zasiłek w Anglii

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 25.01.2011

Czekam na rozprawę w sądzie dotyczącą kwoty alimentów na dziecko. Występuję jako pozwana. Czy sąd polski może sprawdzić, czy na dziecko pobieram zasiłek w Anglii (chodzi mi o child tax credit)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż przed sądem polskim toczy się sprawa dotycząca alimentów na dziecko, w której Pani występuje jako pozwana. Przebywa Pani, jak rozumiem, w Anglii i pobiera Pani zasiłek na dziecko w Anglii (child tax credit). Pani pytanie dotyczy tego, czy możliwe jest sprawdzenie przez sąd w Polsce, czy osoba obciążona alimentami na rzecz dzieci pobiera zasiłek na dzieci w Anglii.

 

Odpowiedź jest dość krótka. Taka możliwość istnieje, jeśli powód (reprezentujący go/ją ojciec dziecka) zwróci się do sądu polskiego ze stosownym wnioskiem i wniosek ten sformułuje prawidłowo.

 

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. W praktyce sąd, rozpatrując pozew o alimenty, bada między innymi dochody ojca i matki dziecka. Decydujące znaczenie ma więc m.in. to, ile Pani zarabia, i z jakich źródeł otrzymuje Pani te dochody (np. wynagrodzenie za pracę, przychód z działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, świadczenia socjalne, produkty inwestycyjne itp.).

 

W pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, iż sąd na sprawie o alimenty przeprowadza dowód z przesłuchania stron, na którym szczegółowo pyta strony o wysokość i źródła ich dochodów (a jeśli jakiegoś pytania nie bada sąd, to zwykle dopytuje pełnomocnik powoda – adwokat, radca prawny). Zgodnie z art. 303 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) sąd przesłuchuje najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia, a jedynie uprzedza przed przystąpieniem do przesłuchania, że strony są obowiązane zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia (art. 304 K.p.c.). Jeśli przesłuchanie stron nie pokaże dostatecznie faktów (tj. zwykle są nieścisłości lub zeznania wydają się mało wiarygodne), sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. Przesłuchanie jednej ze stron co do pewnego faktu z odebraniem od niej przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchanie drugiej strony co do innego faktu. Ogólnie rzecz biorąc – co do tego samego faktu tylko jedna ze stron może być przesłuchana pod przyrzeczeniem. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań i w takim wypadku mówienie nieprawdy lub zatajanie prawdy przez stronę będzie groziło odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (kara pozbawienia wolności do lat trzech).

 

Teoretycznie istnieje więc możliwość, by przesłuchać Panią pod przyrzeczeniem (z zagrożeniem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) na fakt pobierania i wysokości zasiłku na dziecko w Wielkiej Brytanii. Złożenie fałszywych zeznań będzie groziło wtedy odpowiedzialnością karną. W praktyce sądy dość rzadko korzystają z tej możliwości, aczkolwiek takie sytuacje mają miejsce (zwykle przesłuchuje się strony bez przyrzeczenia).

 

Natomiast drugą możliwością jest zwrócenie się przez sąd w trybie art. 248 K.p.c. do zagranicznej instytucji ubezpieczeń społecznych o przedstawienie dokumentu, z którego wynika, czy pobiera Pani jakieś świadczenia socjalne na dziecko i jeśli tak, to od kiedy i jaka jest ich wysokość. Zgodnie z art. 248 § 1 K.p.c. „każdy jest obowiązany przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową”. W praktyce sąd zwykle w sprawach alimentacyjnych zwraca się do urzędu skarbowego lub właściwej instytucji ubezpieczeń społecznych o przedstawienie takiego dokumentu. Zgodnie zaś z art. 244 § 1 „dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone”. Zgodnie z art. 250 § 1 „jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 244 § 1, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z dokumentu. Sąd zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać go nie może”. Zgodnie z art. 1138 K.p.c. „zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi” (dotyczy to więc również dokumentów wystawionych przez zagraniczną instytucję ubezpieczeń społecznych).

 

Jeśli chodzi o kwestie proceduralne, to sąd skorzysta z instytucji pomocy sądowej. Zgodnie z art. 1130 § 1 K.p.c. w sprawach przeprowadzania dowodów i dokonywania innych czynności oraz doręczania pism sądowych sądy porozumiewają się z sądami lub innymi organami państw obcych. Sądy występują o przeprowadzenie dowodów za granicą do sądów lub innych organów państw obcych (art. 1131 § 1). Ponadto obieg dokumentów pomiędzy sądami i organami państw Unii Europejskiej jest obecnie znacznie ułatwiony ze względu na przepisy prawa Unii Europejskiej. Kwestie proceduralne są tu zresztą mniej istotne, dla Pani jest ważne to, że sąd polski ma prawo żądać takiej informacji.

 

Oczywiście odrębną kwestią jest to, by sąd zwrócił się do właściwej instytucji, gdyż jeśli np. zwróci się do niewłaściwej, to w zamian uzyska odpowiedź, iż żadnych świadczeń socjalnych Pani nie otrzymuje. Przykładowo, jeśli np. ojciec dziecka nie posiada wiedzy o tym, że przebywa Pani w Anglii, to najprawdopodobniej zwróci się o to, by sąd zwrócił się do polskiego ZUS-u, od którego zapewne otrzyma informację, że nie otrzymuje Pani żadnych zasiłków czy świadczeń socjalnych. Sąd nie zwraca się przecież do wszystkich po kolei instytucji ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej. Ojciec dziecka powinien więc najpierw wiedzieć, iż mieszka Pani w Anglii, a po drugie – uświadomić sobie, iż skoro Pani tam przebywa i korzysta Pani z tamtejszego systemu ubezpieczeń społecznych, to z dużym prawdopodobieństwem pobiera Pani jakieś świadczenia na dziecko. Jeśli tego nie zrobi, to taka informacja może nie wyjść na jaw w sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 8 =

»Podobne materiały

Rozwód z Węgrem w Anglii

Pięć lat temu wyszłam za mąż za Węgra (na Węgrzech). Ślub został zarejestrowany i uznany w Polsce. Od kilku lat mieszkamy w Anglii. Ze względu na nałóg męża chcę się jednak z nim rozwieść. Jak uzyskać rozwód, gdzie złożyć pozew? Czy mogę wyjechać do Polski z dzieckiem bez pozwolenia ojca?

 

Kara za pobicie żony w Wielkiej Brytanii

Mieszkam z żoną i córką w Wielkiej Brytanii. Od pewnego czasu żona nadużywa alkoholu, co jest powodem konfliktów w naszym małżeństwie. Nasza pełnoletnia córka niestety zaczęła ostatnio też imprezować razem z matką. Pracuję tylko ja. Przed tygodniem, gdy wróciłem z pracy, w domu zastałem libację. Wyr

 

Zdobycie brakującej dokumentacji rozwodu przeprowadzonego w Anglii

Ślub wzięłam w Polsce, ale rozwiodłam się w Anglii. By rozwód był uznany w Polsce, muszę przedstawić odpowiednie dokumenty. Proszę o poradę, jak zdobyć brakującą dokumentację, nie odbywając podróży do Polski. Brakuje mi dokumentu „Degree Nici” i załącznika (wypełnianego przez sąd) z rozp

 

Prawo do urlopu w Wielkiej Brytanii – odmowa pracodawcy, urlop na żądanie

Pracuję od 4 lat w Anglii na full time. Zależało mi bardzo na spędzeniu w tym roku Wigilii z najbliższymi w Polsce, więc zgłosiłam, że na 24 grudnia biorę dzień wolny, aby polecieć do Polski i spędzić tam święta. Jednak, jak co roku, dyrekcja ogłosiła wszystkim, że na ten dzień urlopy nie

 

Rozwód z Węgrem w Anglii

Pięć lat temu wyszłam za mąż za Węgra (na Węgrzech). Ślub został zarejestrowany i uznany w Polsce. Od kilku lat mieszkamy w Anglii. Ze względu na nałóg męża chcę się jednak z nim rozwieść. Jak uzyskać rozwód, gdzie złożyć pozew? Czy mogę wyjechać do Polski z dzieckiem bez pozwolenia ojca?

 

Wyrok w Anglii a wpis w centralnym rejestrze skazanych

Dwa lata temu zostałem skazany w Anglii na grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów (na 15 miesięcy) za jazdę po alkoholu. Obecnie figuruję w centralnym rejestrze skazanych. Czy mogę ubiegać się o zatarcie skazania (ponieważ staram się o nową pracę)? Dodam, że mam polskie prawo jazdy.  

 

Wykroczenie drogowe w Anglii a wymiana prawa jazdy na polskie

Kilka tygodni temu zostałem zatrzymany w Wielkiej Brytanii za naruszenie przepisów. Posiadam brytyjskie prawo jazdy (dawniej miałem polskie, ale je wymieniłem), na nim mam 8 punktów karnych, a niedługo odbędzie się sprawa w związku z moim przewinieniem. Czy mógłbym wymienić prawo jazdy na polskie, a

 

Kara za pobicie żony w Wielkiej Brytanii

Mieszkam z żoną i córką w Wielkiej Brytanii. Od pewnego czasu żona nadużywa alkoholu, co jest powodem konfliktów w naszym małżeństwie. Nasza pełnoletnia córka niestety zaczęła ostatnio też imprezować razem z matką. Pracuję tylko ja. Przed tygodniem, gdy wróciłem z pracy, w domu zastałem libację. Wyr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »