.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawdzenie przez ZUS uprawnień do zasiłku chorobowego w czasie choroby

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 15.11.2018

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w firmie A. Równocześnie posiadam podpisaną umowę-zlecenie na opracowywanie dokumentów w firmie B. Pracę dla firmy B wykonuję w domu przez 5 godzin w ciągu 2 dni (1 x 2godz. i 1 x 3godz.) i poświadczam jej wykonanie na sporządzanym przeze mnie dokumencie ewidencyjnym. Wynagrodzenie w firmie B mam płacone miesięcznie. W 2017 roku byłam za zwolnieniu chorobowym w firmie A od 8 kwietnia do 31 maja (operacja). Dla firmy B wykonałam w czasie zwolnienia wymagane dokumenty i otrzymałam wynagrodzenie (nieświadoma działania niezgodnego z przepisami). Obecnie ZUS dokonuje sprawdzenia moich uprawnień do zasiłku chorobowego w czasie mojej choroby. Czy mogę z tego jakoś wybrnąć, aby ZUS nie obciążył mnie karami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawdzenie przez ZUS uprawnień do zasiłku chorobowego w czasie choroby

Fot. Fotolia

Całokształt uprawnień do wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy określają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368). Z ustaleń poczynionych na podstawie Pani wyjaśnień wynika, iż jest Pani równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, w ramach którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach innej umowy, co do której brak jest obowiązku składkowego.

 

Okoliczność, w której osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy pozostaje na zwolnieniu z tytułu niezdolności do jej świadczenia, jest przedmiotem regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem osoba wykonująca pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystująca zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

 

Norma ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co prowadzi w konsekwencji do wniosku, iż rzeczywista możliwość wykonywania działalności zarobkowej w okresie zwolnienia, wiąże się z definitywną utratą prawa do zasiłku, a w przypadku, gdy został on uiszczony za część okresu niezdolności do pracy może aktualizować po stronie ubezpieczonego obowiązek zwrotu świadczenia. Bez znaczenia pozostaje zatem obiektywna możliwość pogodzenia świadczenia pracy zarobkowej ze stanem zdrowia ubezpieczonego.

 

Pojęcie pracy zarobkowej posiada szeroki zakres normatywny. Należy przez nie rozumieć wykonywanie wszelkich czynności na podstawie różnych tytułów prawnych, w tym stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienia oraz stosunków korporacyjnych. Taki pogląd wyrażony został m. in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt II UK 154/04, oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 1996 r., sygn. akt III AUr 388/96.

 

Chociaż w judykaturze toczył się spór co do okresu, za jaki prawo do świadczenia wygasa w razie stwierdzenia, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, o tyle aktualnie dominuje stanowisko, zgodnie z którym podjęcie jej choćby w ostatnim dniu zwolnienia w każdym przypadku prowadzić będzie do utraty prawa do zasiłku za cały okres, w którym orzeczona została niezdolność do pracy.

Konsekwencją takiego poglądu jest obowiązująca praktyka orzecznicza, uprawniająca organ rentowy do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do zasiłku za cały okres niezdolności do pracy w przypadku stwierdzenia wykonywania odpłatnych czynności na rzecz zleceniodawcy w okresie zwolnienia lekarskiego. W rozstrzygnięciu może również zobligować Panią do zwrotu części świadczenia, które zostało już Pani wypłacone.

 

Opisane powyżej rygory nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy ubezpieczony dobrowolnie powróci ze zwolnienia, uzyskując od lekarza zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz zawiadamiając o tym fakcie organ rentowy. W takim wypadku prawo do zasiłku przysługiwać będzie proporcjonalnie do okresu rzeczywistej niezdolności do pracy.

 

Podsumowując, w razie podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej w ramach innego stosunku prawnego w okresie zwolnienia lekarskiego utraci Pani prawo do zasiłku za cały okres orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy. Organ rentowy może również zobowiązać Panią do zwrotu uiszczonej części świadczenia. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »