.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawa rozwodowa po 15 latach od opuszczenia żony

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.10.2011

Mieszkam w Kandzie od 15 lat, żona została w Polsce. Mam obywatelstwo kanadyjskie, z żoną od wyjazdu nie utrzymuję kontaktów, nie płaciłem też alimentów na córki (które obecnie utrzymują się same – skończyły studia). Chciałbym wziąć rozwód – czy konieczna jest moja obecność w Polsce? Czy jeśli tak, to grozi mi w kraju jakaś kara za niepłacenie alimentów (żona otrzymywała je z Funduszu Alimentacyjnego)? Jakie dokumenty potrzebne mi są do złożenia pozwu rozwodowego i czy żona może skutecznie nie wyrażać zgody na rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem nie ma bezwzględnego obowiązku osobistego stawiennictwa stron na rozprawie rozwodowej, jednak gdy ma Pan zamiar wystąpić z pozwem o rozwód, powinien Pan skorzystać z pomocy adwokata, który będzie w Pańskim imieniu brał udział w tym postępowaniu.

 

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z przepisem art. 432 Kodeksu postępowania cywilnego „w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”. W tej sytuacji jednak nic nie stałoby na przeszkodzie, aby Pan lub Pański pełnomocnik wystąpił do sądu z wnioskiem o dopuszczenie złożenia przez Pana zeznań przed polskim konsulem w Kanadzie, którą to możliwość daje przepis art. 1134 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie można jednakże zupełnie wykluczyć sytuacji, w której sąd nie wyraziłby zgody na przeprowadzenie tego dowodu za granicą i zobowiązałby Pana do osobistego stawiennictwa w sądzie w Polsce celem przesłuchania.

 

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię alimentów, to nie wpływa ona w żaden sposób na samą możliwość ubiegania się przez Pana o rozwód, jednakże może ona skutkować zgłoszeniem przez Pańską żonę wniosku o orzeczenie tego rozwodu z Pańskiej winy, gdyż uchylał się Pan od łożenia na potrzeby rodziny.

 

Co do zasady samo niepłacenie alimentów nie stanowi przestępstwa i w związku z tym organy ścigania nie mogą dokonać zatrzymania osoby niepłacącej tych świadczeń. Jeżeli jednak osoba zobowiązana, np. prawomocnym orzeczeniem sądu, do uiszczania alimentów nie czyni tego, mimo że możliwości takie posiada, dopuszcza się przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Wskazać należy także, że stosownie do treści § 2 „ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego”, jednakże (§ 3) „jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu”.

 

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika, że w Pańskiej sytuacji może mieć miejsce okoliczność z § 3 cytowanego artykułu, skoro, jak Pan wskazuje, Pańska żona otrzymuje świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego.

 

W tym miejscu jednak należy zwrócić uwagę, że w orzecznictwie podkreśla się, iż „osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko małoletnie lub pełnoletnie, które nie jest ekonomicznie samodzielne ze względu na wiek lub kontynuowanie nauki bądź ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności, dla której dłużnikiem alimentacyjnym jest w pierwszej kolejności jest rodzic” (wyrok NSA w Gliwicach z dnia 16.07.2009 r., sygn. akt IV SA/GL 77/09). Wiele orzeczeń wskazuje również, że w przypadku zdrowego dziecka obowiązek alimentacyjny ustaje z chwilą ukończenia przez to dziecko w normalnym trybie nauczania szkoły wyższej, a zatem nie później niż z ukończeniem przez dziecko 26. roku życia.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, uznać należy, że wątpliwe jest, aby Pańska żona wciąż otrzymywała wspomniane świadczenia na dzieci, skoro osiągnęły one już wiek, w który są w stanie samodzielnie podjąć pracę i się utrzymać.

 

Jeżeli Pańska żona zna Pańskie miejsce zamieszkania za granicą lub miejsce pracy, a do tej pory nie kontaktowały się z Panem polskie organy ścigania w powyższej sprawie, to z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, iż aktualnie postępowanie takie przeciwko Panu się nie toczy. Ewentualnie może Pan również sprawdzić w bazie www.poszukiwani.policja.pl, czy nie jest Pan aktualnie osobą poszukiwaną.

 

Jeżeli natomiast chodzi o ewentualny obowiązek zwrotu przez Pana Funduszowi kwot wypłaconych tytułem świadczeń alimentacyjnych, to co do zasady Fundusz może zwrócić się do Pana o zapłatę tych kwot powiększonych o naliczone odsetki, jednakże należy mieć na uwadze, iż roszczenia o alimenty jako o świadczenia okresowe co do zasady przedawniają się z upływem lat 3 od dnia ich wymagalności, chyba że wierzyciel posiada prawomocne orzeczenie sądu w tym przedmiocie, to wtedy okres ten wynosi lat 10.

 

Natomiast do wszczęcia postępowania rozwodowego niezbędne jest złożenie pozwu wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł oraz załączenie co najmniej oryginału odpisu skróconego aktu małżeństwa; wszystkie dokumenty muszą być w dwóch egzemplarzach, pozew podpisany własnoręcznie.

 

Odnośnie zaś samego rozwodu, to nie musi Pan ubiegać się o zgodę małżonki, gdyż, jak Pan wskazuje, nastąpił już między Państwem zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, co jest podstawą orzeczenia rozwodu. Natomiast w przypadku braku woli współpracy ze strony żony należy liczyć się z tym, że może ona domagać się orzeczenia rozwodu z Pańskiej wyłącznej winy, co w dalszej perspektywie może wiązać się dla Pana z ewentualnym obowiązkiem alimentacyjnym względem byłej żony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 1 =

21.07.2019

Kajdanki na granicy czekają, a rozwód mozna załatwić poprzez swego adwokata w Ambasadzie.

sonar

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl