.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawa o podział majątku małżeńskiego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.10.2014

Moja siostra chce wziąć rozwód, jednak jej mąż się nie zgadza. Czy i tak może do tego doprowadzić? Ma też problem, ponieważ wspólny majątek jest głównie jej zasługą, przez lata tylko ona pracowała, często w tzw. szarej strefie, jej mąż jest nierobem. Czy ma szanse na nierówny podział majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszył Pan dwa problemy, tj. kwestię rozwodu i podziału majątku wspólnego. Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to brak opisu stanu faktycznego uniemożliwia odpowiedź na pytanie. Szwagier może nie wyrażać zgody na rozwód, ale jeżeli przyczyny rozwiązania pożycia małżeńskiego leżą po jego stronie, to kwestia zgody nie ma znaczenia dla uzyskania wyroku rozwodowego.

 

Odnosząc się do podziału majątku wspólnego, należy wspomnieć o regulacjach ustawowych. Kwestie składu majątku i rozliczeń reguluje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zwana w dalszej części opinii ustawą. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

 

Oznacza to, iż wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa wchodzą w skład majątku wspólnego ( ściśle nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej). Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jednakże ustawodawca przewiduje wyłom w tej zasadzie.

 

„Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym”.

                          

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 

  1. istnienie ważnych powodów i
  2. przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

 

Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”. Ogólnie mówiąc, rozumie się przez nie takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznaniem jednemu z małżonków korzyści z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Przy ocenie istnienia „ważnych powodów”, w rozumieniu art. 43 § 2, należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (postanowienie SN z 5 października 1974 r., sygn. akt III CRN 190/74, LexPolonica nr 322056).

 

O ile jednak ważne powody z art. 52 mają charakter majątkowy, o tyle w art. 43 § 2 okoliczności natury majątkowej mieszczą się w przesłance niejednakowego przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego, ważnymi powodami zaś są względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wyraźnie kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego (zob. J. S. Piątowski, System…, s. 490).

 

Ważne powody ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym zachodzą nie w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz przede wszystkim wówczas, gdy jedno z małżonków, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównych udziałów, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych (postanowienie SN z 26 listopada 1973 r., sygn. akt III CRN 227/73, LexPolonica nr 301431, OSNCP 1974, nr 11, poz. 189).

 

O istnieniu ważnych powodów nie przesądza obciążająca jedno z małżonków wina rozkładu pożycia małżeńskiego, stwierdzona w wyroku rozwodowym lub orzekającym separację, ani ustalenie w wyroku unieważniającym małżeństwo, że jedno z małżonków zawarło je w złej wierze.

 

Siostra ma szanse na uzyskanie podziału majątku w innej proporcji niż 50% pod warunkiem udowodnienia, iż jej nakład na powstanie majątku wspólnego był większy, czyli jeśli mąż przyczynił się do powstania majątku w mniejszym stopniu. Oczywiście ciężar udowodnienia wszelkich okoliczności leży po stronie wnioskodawcy. Siostra musi przedstawić dowody na okoliczność, iż nakład męża był znacznie mniejszy niż jej.

 

Sąd nie zajmuje się kwestią pochodzenia źródeł majątku, chyba że pochodzi on z przestępstwa. Fakt, iż siostra zarabiała w tzw. szarej strefie, jest dla rozpoznania sprawy całkowicie obojętny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl