Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa celna - Szwajcaria, Polska

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 16.11.2015

Jestem przewoźnikiem, który realizował przewóz towaru ze Szwajcarii do Polski. Poprzez przeoczenie kierowcy nie zostało dokonane oclenie towaru w urzędzie celnym na terenie Austrii. W związku z tym dostarczony towar został objęty cłem i VAT w kraju i została wydana decyzja o wspólnej odpowiedzialności dostawcy, przewoźnika i odbiorcy. Na podstawie tej decyzji należne cło i naliczony VAT zostały zapłacone przez dostawcę szwajcarskiego (firma XYZ), który po zapłacie zażądał jej od przewoźnika, czyli ode mnie. Czy istnieje możliwość odzyskania zapłaconego cła i podatku VAT przez szwajcarską firmę albo przez którąkolwiek ze stron i jak miałaby wyglądać ta procedura? W załączeniu przesyłam decyzje wydane przez urząd celny. Firma szwajcarska prowadzi działalność tylko w swoim kraju.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zapoznałem się z decyzjami i sprawa wygląda w ten sposób.

 

Analiza prawna

 

Procedura zwrotu należności celnej uregulowana jest w art. 235–242 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (w skrócie W.k.c.) oraz art. 878–909 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. (rozporządzenie wykonawcze, w skrócie r.w.).

 

Uprawnionym do ubiegania się o zwrot są (art. 878 r.w.):

 

  • osoba, która należność uiściła;
  • osoba, która jest zobowiązana do uiszczenia należności, oraz
  • osoby, które przejęły prawa i obowiązki powyższych podmiotów.

 

Pod tym względem zatem zarówno Pan, jak i Pański kontrahent (firma szwajcarska) macie prawo złożenia wniosku o zwrot należności celnej.

 

PO PIERWSZE – (i o tym również napisano w decyzji) – organ celny nie znalazł podstaw do zastosowania stawki preferencyjnej dla towarów pochodzących ze Szwajcarii, o które wnioskowała strona. Zgodnie z art. 20 ust. 4 w związku z ust. 3 pkt d) W.k.c. preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami państw stosuje się zamiast stawek konwencyjnych wyłącznie na wniosek zgłaszającego. Jednocześnie definicje zawarte w art. 4 pkt 17 i pk 18 W.k.c. określają zgłaszającego jako osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne, a zgłoszenie celne jako czynność dokonaną w wymaganej formie i w określony sposób, poprzez którą osoba ta wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną. Formy dokonywania zgłoszeń celnych zostały określone w art. 61 w zw. z art. 59 W.k.c. Każdy towar, który ma zostać objęty procedurą, zostaje zgłoszony do tej procedury w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej czynności, o ile jest zgodna z procedurą Komitetu.

 

Jak wskazał organ, w niniejszej sprawie nie zostało złożone zgłoszenie celne, a firmy XYZ ze Szwajcarii, składającej wniosek o określenie kwoty długu celnego i statusu towarów, nie można uznać za zgłaszającego towar do procedury dopuszczenia do obrotu.

 

Jednakże, należności celne mogą zostać umorzone lub zwrócone na pisemny wniosek dłużnika złożony w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia powiadomienia dłużnika o tych należnościach w trybie art. 239 W.k.c. w oparciu o treść art. 900 ust. 1 pkt o), po spełnieniu określonych warunków, jeśli zostanie wykazane, że gdyby przywożone towary zostały zgłoszone do wolnego obrotu, mogłyby korzystać z preferencyjnych środków taryfowych, a gdy podniesione okoliczności nie wskazywałyby na świadomie działanie ani ewidentne zaniedbanie osoby zainteresowanej.

 

W sprawie tej pełnomocnik spółki szwajcarskiej wnioskował o zastosowanie preferencyjnej stawki dla towarów pochodzących ze Szwajcarii. Wniosek nie został uwzględniony z powodów formalnych – organ przyjął, iż aby zastosować stawkę preferencyjną, musi nastąpić formalne zgłoszenie celne. Ponieważ zgłoszenia celnego nie było, to nie można było zastosować stawki preferencyjnej. Jeśli jednak podstawy do jej zastosowania były, to wówczas firma szwajcarska mogłaby wystąpić o zwrot należności celnych.

 

(…)

 

W naszej sytuacji doszło faktycznie do sytuacji takiej, iż spółka szwajcarska, nieposiadająca ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, niezarejestrowana w Polsce na potrzeby podatku VAT, dokonała importu towaru do Polski i wystąpiła jako importer. Zaimportowane towary zostały sprzedane przez spółkę w Polsce dla podmiotu będącego polskim podatnikiem VAT z siedzibą na terytorium kraju. W przypadku osoby prawnej z siedzibą za granicą występującej w procedurze celnej w charakterze importera towarów (a tym samym podmiotu zobowiązanego do uiszczenia stosownego podatku VAT granicznego) oraz podmiotu realizującego dostawę, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, nie ma obowiązku rejestracji takiego podmiotu na potrzeby VAT w Polsce.

 

W przywołanej wyżej interpretacji wskazano:

 

„Na mocy przywołanych wyżej przepisów, Wnioskodawca będzie miał prawo wystąpienia o zwrot podatku naliczonego z tytułu importu towarów do Polski, a także z tytułu nabycia innych towarów i usług na terytorium kraju – w zakresie, w jakim te towary i usługi są przez Spółkę wykorzystywane do wykonania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w kraju siedziby”.

 

Jednakże powyższa interpretacja dotyczyła spółki niemieckiej a nie szwajcarskiej.

W mojej opinii spółka szwajcarska winna wystąpić o zwrot VAT zapłaconego z tytułu importu, zgodnie z zasadą neutralności tego podatku. Na jego mocy przedsiębiorca nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. W tej dość specyficznej sytuacji, gdy podatek VAT z tytułu importu uiścił podmiot spoza Unii, który nawet nie jest zarejestrowany dla celów podatku VAT na terytorium UE, na skutek tego, iż wskutek usunięcia towaru spod procedury tranzytu, stał się jednocześnie obowiązanym do uiszczenia cła (art. 17 ust. 1 pkt 1), winien on mieć prawo domagania się zwrotu.

 

Proponowałbym, aby firma szwajcarska wystąpiła o zwrot VAT i będziemy czekać na decyzję w tej sprawie. Jeśli będzie niekorzystna, wtedy możemy ocenić pogląd przyjęty przez organ podatkowy i odwołać się. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki