.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spożywanie alkoholu po kolizji i niewskazanie, kto prowadził

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 29.01.2020

Jechaliśmy z kolegą moim autem do domu. On prowadził. Około 15.00 spowodował klizję, wjechał do rowu. Nic nam się nie stało i dalej poszliśmy piechotą. Po ok. 2 godzinach wróciliśmy, żeby wyjąć kluczyki pozostawione w aucie, i wtedy zaczęliśmy pić mocny alkohol. Około 18.00 przejeżdżał drogą znajomy i podrzucił nas do domu. Potem zadzwonił na policję i poinformował, że wyczuł od nas alkohol. On jest świadkiem, że „jechaliśmy”, choć widział, że staliśmy jakieś 15 metrów od auta. Około 21.30 przyjechała policja i zawieźli nas na badanie krwi (wynik jeszcze nie jest znany), zabrano nam obu prawo jazdy. Nie powiedziałem policjantom, że samochód prowadził kolega. On też nic nie powiedział. Taki mamy plan, nie wskazywać jeden na drugiego. Mam już termin przesłuchania, jakie mogą ponieść konsekwencje? Co mówić na przesłuchaniu, aby nie narobić sobie kłopotów? Jestem zawodowym kierowcą, nigdy nie prowadziłem pojazdu po alkoholu i nie chciałbym w taki głupi sposób stracić prawa jazdy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spożywanie alkoholu po kolizji i niewskazanie, kto prowadził

Fot. Fotolia

Stan nietrzeźwości jako przestępstwo i stan po użyciu alkoholu jako wykroczenie

W pierwszej kolejności wskazać należy, jakie mogą być konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Zasadniczo bowiem, w zależności od ustalonego stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, może to stanowić przestępstwo (stan nietrzeźwości) albo wykroczenie (stan po użyciu alkoholu). Kwestię tę reguluje art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2016 poz. 487 ze zm.), który stanowi:

 

Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.”

 

Jeżeli powyższe limity zostaną przekroczone, to mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Stanowi tak art. 115 § 16 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 1600 ze zm.; zwany dalej „K.k.”).

 

Konsekwencje wykroczenia za jazdę po użyciu alkoholu

Gdyby zatem Panów czyn został zakwalifikowany jako wykroczenie, to groziłaby odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz. U. 2015 r., poz. 1094 ze zm.; zwanej dalej „K.w.”). W takiej sytuacji znalazłby w pierwszej kolejności zastosowanie art. 87 K.w.:

 

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.”

 

Zatem zgodnie z § 3 powyższego artykułu w razie popełnienia takiego wykroczenia obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia pojazdu. Natomiast okres czasu, na jaki orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenia reguluje art. 29 K.w. Przepis ten stanowi:

 

Art. 29. § 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.”

 

Konsekwencje przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości

Gdyby zaś w Panów sprawie został ustalony stan nietrzeźwości, wówczas stanowiłoby to przestępstwo z art. 178a § 1 K.k.:

 

Art. 178a § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.(uchylony)

§ 3.(uchylony)

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Dodatkowo za przestępstwo takie może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat (art. 39 pkt 3 K.k. w zw. z art. 43 § 1 K.k.), zasadniczo nie krócej niż na lat 3 (art. 42 § 2 K.k.).

 

Art. 42 § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

1) art. 178b lub art. 180a;

2) art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.”

 

Art. 43 § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakaz i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2d i 2e orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy wymienione w art. 39 pkt 2-2b i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.

§ 1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 41a § 1 zdanie drugie i § 2 zdanie drugie, orzeka się w miesiącach, najkrócej na 3 miesiące, najdłużej na 12 miesięcy.

§ 2. Pozbawienie praw publicznych, zakazy i nakaz obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 2a. Okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.

§ 2b. Okres, na który orzeczono pozbawienie praw publicznych za dane przestępstwo, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności za to przestępstwo.

§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.”

 

Nadmienić również należy, że w razie skazania za takie przestępstwo będzie Pan uznawany za osobę karaną (wpis do Krajowego Rejestru Karnego) i przez pewien czas nie będzie mógł się Pan legitymować zaświadczeniem o niekaralności.

 

Jakich argumentów użyć, broniąc się przed ukaraniem?

Natomiast jak się bronić? Wszystko zależy od tego jakimi dowodami dysponuje policja. Zasadniczo może Pan bowiem w ogóle odmówić składania wyjaśnień, korzystać z prawa do milczenia i z domniemania niewinności. Poczekać na rozwój sytuacji i zobaczyć, jakie dowody zbierze policja i jak będzie zeznawał kolega lub świadek. Aczkolwiek bierna postawa może jednak okazać się nieskuteczna.

 

Skoro jednak to Pański kolega prowadził samochód, a nie Pan, to najlepiej byłoby, gdyby wyjaśnił Pan dokładnie, jak przebiegało to zdarzenie. W przeciwnym wypadku Pana wyjaśnienia mogą być uznane za niewiarygodne, skoro twierdzi Pan, że nie prowadził pojazdu, a z drugiej strony nie obwinia Pan kolegi. To kto zatem prowadził pojazd? Po drugiej, jeżeli zaczęli Panowie spożywać alkohol w domu, to najlepiej byłoby zawnioskować o przesłuchanie domowników, którzy mogliby potwierdzić, że przybyli Panowie trzeźwi i zaczęli spożywać alkohol na miejscu (np. żona, rodzice, dorosłe dzieci etc.). Po trzecie, musi Pan wyjaśnić, dlaczego zostawili Panowie samochód przy drodze w rowie (np. zepsuł się?). A tym bardziej dlaczego został on z kluczykami w środku, skoro wrócili Panowie właśnie po kluczyki (roztargnienie? zapomnienie? – podanie jednak takich przyczyn może spowodować odwrotny skutek). Dobrze byłoby przy tym, żeby Pana wyjaśnienia dokładnie pokrywały się z wyjaśnieniami kolegi. Po czwarte, musi Pan dokładnie przypomnieć sobie, co powiedział już policjantowi, żeby przy przesłuchaniu wersja była spójna. Po piąte, jeżeli ma Pan kamerę samochodową, to mogłaby być przydatna. To samo, jeżeli zatrzymywali się Panowie po drodze, np. zatankować czy zrobić zakupy. Sprzedawca czy kasjer mógłby potwierdzić, że nie czuć było od Panów alkoholu. Ewentualnie inne osoby, które były obecne przy wsiadaniu do samochodu, mogłyby to także potwierdzić.

 

Bardzo duże znaczenie będzie miała także opinia biegłego po badaniach krwi. Co prawda, późniejsze nadpicie alkoholu może utrudnić wydanie opinii, jednak nie zawsze tak być musi. Na sprawie w sądzie proszę także podać, że jest Pan kierowcą zawodowym i prawo jazdy jest Panu potrzebne do utrzymania rodziny. To na pewno nie zaszkodzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl