.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu – kara dla sprawcy, gdy jest on jedynym poszkodowanym

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 18.10.2010

Przed dwoma tygodniami miałem wypadek. Jechałem sam, nocą, uderzyłem w drzewo i wypadłem z auta. Zanim przyjechała policja, mnie zabrała karetka, nie wiadomo, kto ją wezwał. Krew do badania pobrano mi w szpitalu, jakąś godzinę po przywiezieniu. Dwa dni temu byłem na policji, poinformowano mnie, że badanie krwi wykazało u mnie 2,3 promila alkoholu. Policjant prowadzący moją sprawę nalega, abym dobrowolnie poddał się karze. Mówi, że dostanę 1000 zł grzywny, na 2 lata stracę prawo jazdy, no i będę się musiał zwolnić z pracy. Powinienem dodać, że pracuję w służbach mundurowych. Czy mogę się od tego jakoś wybronić? Czy mógłbym na przykład tłumaczyć wynik badań tym, że po zderzeniu byłem w szoku i wtedy napiłem się wódki? Z tego co wiem, nie ma świadków zdarzenia. Czy powinienem wynająć adwokata? Czy w moim przypadku sąd może się zgodzić na warunkowe umorzenie postępowania? Proszę o pomoc!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stanowi art. 178a Kodeksu karnego:

 

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego (K.k.) zachodzi bowiem, „jeśli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość” (art. 115 § 16 K.k.).

 

„Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360 [...] Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych”.

 

Kara ograniczenia wolności „polega albo na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym”; albo też – w przypadku osoby pracującej – potrąceniu „od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd”. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.

 

Sąd, mając do wyboru karę grzywny, ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności, jak jest właśnie w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 K.k., winien orzec karę grzywny, jeśli cele postępowania karnego i postawa skazanego na to pozwalają. Niestety w Pana sprawie sąd obligatoryjne orzeka zakaz prowadzenia pojazdu.

 

„W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 2 k.k. sąd obowiązany jest orzec wobec sprawcy – na podstawie art. 42 § 2 k.k. – zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju” (postanowienie SN z 21 listopada 2001 r., I KZP 27/01, OSNKW 2002, nr 1, poz. 5; postanowienie z 20 stycznia 2002 r., I KZP 32/01, Orz. Prok. i Pr. 2002, nr 4, poz. 2; postanowienie SN z 11 października 2001 r., I KZP 24/01, OSP 2002, z. 7-8, poz. 110).

 

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się od roku do 10 lat, dotyczy on wszystkich posiadanych kategorii. Okres ten liczy się od momentu zdania prawa jazdy.

 

Fakt, iż jechał Pan sam, wyłącza odpowiedzialność za przestępstwo określone w art. 177 K.k.:

 

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek”.

 

Instytucję dobrowolnego poddania się karze reguluje art. 335:

 

„§ 1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte”.

 

Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora o skazanie bez rozprawy na karę uzgodnioną, orzeka na posiedzeniu. Z pewnością uniknie Pan więc rozprawy, a sąd wymierzy Panu karę uzgodnioną z prokuratorem.

 

Należy jednak zauważyć, iż podstawą skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się karze jest fakt, iż okoliczności czynu nie mogą budzić wątpliwości. W sytuacji kiedy zamierza Pan podnosić, iż spożywał alkohol dopiero po wypadku, skorzystanie z tej instytucji pozostaje bezprzedmiotowe.

 

Co do warunkowego umorzenia postępowania – zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

 

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
 • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • właściwości i warunki osobiste przestępcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma zastosowanie przy przestępstwach mniejszej wagi – nie stosuje się go do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Chyba że pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody – wówczas warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, który może wynosić od roku do 2 lat i biegnie on od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Sąd, warunkowo umarzając postępowanie karne, może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 

Orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania, sąd obligatoryjnie zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części. Może również nałożyć na sprawcę inne obowiązki, takie jak:

 

 • obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu próby,
 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego,
 • obowiązek wykonania ciążącego na sprawcy zobowiązania łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • obowiązek powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub z określonymi osobami.

 

Sąd może też orzec:

 

 • zakaz prowadzenia pojazdów (do 2 lat),
 • świadczenie pieniężne na rzecz instytucji, fundacji albo organizacji społecznej, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę, z przeznaczeniem na ten cel (lub z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych).

 

Sąd może więc warunkowo umorzyć postępowanie karne, gdy wina i okoliczności czynu nie budzą żadnych wątpliwości. Jeśli w sprawie takowe istnieją, to sąd nie będzie mógł skorzystać z tej instytucji. W pozostałym zakresie zachodzą przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

Na marginesie mogę dodać, iż w praktyce sytuacje analogiczne do pańskiej występują bardzo często, a udowodnienie okoliczności czynu, w tym stanu nietrzeźwości w momencie prowadzenia pojazdu spoczywa na organach ścigania. Wszelkie zaś wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego.

 

Trudno mi jednocześnie przewidzieć rozstrzygnięcie sądu. W tego typu sprawach wiele zależy od aktywności organów ścigania, gdyż na nich spoczywa ciężar udowodnienia winy. Pan nie musi wykazywać okoliczności uniewinniających (ale jest to wskazane). Wysoki stopień stężenia alkoholu może być przyczyną dłuższego okresu zastosowania zakazu (nie krócej niż dwa lata).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »