.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spowodowanie szkód na działce

• Autor: Marcin Górecki

Jestem właścicielem gruntu rolnego. Na terenie sąsiedzkim pewna firma prowadzi roboty budowlane. Od kilku miesięcy na mojej działce składowany jest gruz, nasypy ziemi, cały teren jest rozjeżdżony i zabłocony. Mam zdjęcia dokumentujące ten stan. Czy mogę żądać zadośćuczynienia za spowodowanie szkód na działce i jak się domagać przywrócenia dawnego stanu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spowodowanie szkód na działce

Spowodowanie szkody na działce powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości

Zgodnie z przepisem art. 47 ust. 3 Prawa budowlanego inwestor po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany naprawić spowodowane szkody na działce powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Do naprawienia tych szkód mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Zgodnie z art. 363 § 1 K.c. może ono nastąpić albo przez przywrócenie stanu poprzedniego, albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

 

Zgodnie z przepisem art. 363 § 1 K.c. wyboru dokonuje pokrzywdzony przez złożenie stosownego, w związku z powyższym niniejsze wezwanie do zapłaty winno być traktowane jako oświadczenie drugiej stronie o wyborze sposobu naprawienia szkody spowodowanej na działce. Oświadczenie to ma charakter prawokształtujący.

 

Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w Pana majątku. Działania wykonawcy zasługują na określenie jako działania bezprawne, na których dokonanie powód nigdy nie wyrażał zgody.

Składowanie odpadów budowlanych na cudzym terenie

Bezprawność w działaniu wykonawcy objawia się w niniejszej sprawie na co najmniej dwóch płaszczyznach. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wykonawca zajął Pana działkę bez Pana zgody wymaganej jako właściciela, a po drugie gdy już doszło do zajęcia przedmiotowej nieruchomości odpadami, nie usunął przedmiotowych odpadów. Bezsprzecznie należy stwierdzić, że gdyby wykonawca nie składował odpadów na działce stanowiącej Pana własność, nie doszłoby do powstania szkody na działce, tym samym istnieje pomiędzy działaniami wykonawcy a powstałą szkodą adekwatny związek przyczynowy. O bezprawności działań świadczy również naruszenie ustawy o odpadach.

 

Przedmiotowa szkoda na działce polega na zdewastowaniu przez pozwaną gruntu stanowiącego Pana własność.

 

Na bezprawność działań wykonawcy wskazuje chociażby fakt naruszenia jego działaniem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), z której jasno wynika, że pozostałości po remoncie drogi pozostawione na nieruchomości stanowiącej Pana własność stanowiły odpady, powyższy teren nie był dostosowany do składowania tego typu substancji, tym samym zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy „wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji”.

 

Mając na uwadze powyższe, bezsprzecznie należy stwierdzić, że działania firmy spowodowały powstanie w majątku Pana szkody, opisanej powyżej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

Podstawą niniejszego roszczenia jest art. 435 § 1 K.c., który nakłada na przedsiębiorstwo odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę na zasadzie ryzyka – „prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności”.

 

Z ostrożności procesowej można jednak w niniejszej sprawie przypisać ciąg działań, opisanych powyżej, które wypełniają znamiona działań bezprawnych, nagannych, jak i niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, gdyż jak inaczej zakwalifikować postępowanie wykonawcy, a konkretnie jego organów odnośnie chociażby wykorzystywania gruntu bez zgody właściciela, bezprawnego składowaniu odpadów, zwlekania z ich usunięciem, pozbawienia gruntu jego funkcji.

 

Mając powyższe na uwadze, można również przypisać odpowiedzialność na zasadzie art. 415 K.c. w związku z art. 416 K.c. przy zastosowaniu koncepcji winy organizacyjnej.

 

Jednocześnie należy nadmienić, iż nie zachodzą w niniejszej sprawie jakiekolwiek kontratypy, który wyłączałyby bezprawność działań wykonawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Górecki

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym (brał udział w wielu szkoleniach dotyczących zagadnień prawa karnego), bliskie jest mu też prawo handlowe oraz prawo pracy. Pomógł już setkom osób, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu