Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spowodowanie stłuczki a nieposiadanie aktualnego prawa jazdy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.01.2011

Miesiąc temu miałem stłuczkę samochodem, szkody poniósł właściciel drugiego pojazdu. Okazało się, że moje prawo jazdy tydzień wcześniej straciło ważność – zostałem ukarany za jazdę bez uprawnień. Tego samego dnia poszedłem na badania okresowe i odebrałem już nowy dokument. Dzisiaj jednak dostałem od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty za szkody. Czy mogę odwołać się od tej decyzji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pańskie pytanie szukać należy przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 43 ustawy „zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 

 1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 4. zbiegł z miejsca zdarzenia”.

 

W Pańskiej sprawie istotne jest ustalenie znaczenia pojęcia „posiadania wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym”, na co właśnie powołuje się ubezpieczyciel, żądając od Pana zwrotu wypłaconego odszkodowania (tzw. roszczenie regresowe).

 

Zwrócić należy zatem uwagę, iż zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym „prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:

 

 1. ze stanu zdrowia kierowcy;
 2. z możliwości prowadzenia określonego pojazdu;
 3. z przepisów ustawy”.

 

Ponadto „wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:

 

 1. korekty lub ochrony wzroku;
 2. korekty słuchu;
 3. protezy lub szyny ortopedycznej;
 4. możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu;
 5. konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
 6. ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów;
 7. dodatkowego oznakowania pojazdu;
 8. terminu ważności prawa jazdy”.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, iż o istnieniu „wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem” decyduje przede wszystkim treść tego uprawnienia, a zatem jeżeli termin ważności określony w dokumencie prawa jazdy upłynął, to uprawnienie do kierowania pojazdem również wygasa, przynajmniej do czasu jego dalszego wznowienia.

 

Pewne wątpliwości może budzić kwestia posiadania aktualnych badań lekarskich zezwalających na prowadzenie pojazdu w sytuacji, gdy sam dokument prawa jazdy tego badania nie uwzględnia (wobec braku zgłoszenia posiadania takich badań przez kierującego).

 

Biorąc jednak pod uwagę powyższą regulację, a także całokształt regulacji związanych z wyrabianiem i przedłużaniem prawa jazdy, stwierdzić należy, iż w kwestiach tych odpowiednim organem decyzyjnym jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierującego starosta. Oznacza to także, iż samo posiadanie aktualnych badań lekarskich wobec braku ich „rejestracji” celem przedłużenia posiadanego prawa jazdy jest niewystarczające do uznania, że dany kierujący posiadał w tym momencie ważny dokument uprawniający go do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do przyjęcia takiego stanowiska skłania zatem fakt, iż lekarz, nawet uprawniony do wydawania zaświadczeń niezbędnych do aktualizacji prawa jazdy, nie posiada żadnych kompetencji do udzielania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Na marginesie można bowiem wskazać, iż teoretycznie możliwa jest taka sytuacja, że mimo posiadania wspomnianego zaświadczenia przez kierującego starosta nie wyrazi zgody na przedłużenie prawa jazdy, gdyż np. zaświadczenie to zostanie przez starostę zakwestionowane.

 

Mając powyższe na uwadze, niestety stwierdzić należy, iż skierowane wobec Pana roszczenie zakładu ubezpieczeń o zwrot wypłaconego odszkodowania jest uzasadnione, a próba jego zakwestionowania w ewentualnym procesie sądowym daje niewielkie, o ile nie znikome, szanse na uzyskanie przez Pana korzystniejszego rozstrzygnięcia przy jednoczesnym narażeniu Pana na dalsze koszty związane nie tylko z odsetkami ustawowymi od żądanej kwoty, lecz również z postępowaniem sądowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »