Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposoby egzekucji komorniczej długów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.04.2010

Prowadzę działalność gospodarczą, niestety mam zaległości w opłatach, dlatego dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji przez komornika. Dwa miesiące wcześniej dokonałem z żoną rozdzielności majątkowej (bez podziału majątku). Mamy samochód, na który żona wzięła kredyt w 2004 roku, oraz mieszkanie lokatorskie. Czy komornik może wtargnąć do mieszkania lub wystawić je na licytację? Co z samochodem i towarem w moim sklepie? Czy komornik w piśmie wskazuje metodę egzekucji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do właściwej odpowiedzi na Pańskie pytanie, na początku przedstawię pokrótce zasady odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa.

 

Przede wszystkim trzeba tu przytoczyć przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.), zgodnie z którym „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”. Natomiast jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści z jego praw autorskich i praw własności intelektualnej oraz przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

 

Reasumując, długów małżonka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wierzyciel nie może ściągać z majątku wspólnego, dorobkowego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że majątek wspólny małżonków stanowią wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

 

Wśród przedmiotów majątkowych składających się na majątek wspólny, Kodeks rodzinny dla przykładu wymienia:

 

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Inaczej będzie, jeśli jest to majątek firmy albo jeśli drugie z małżonków zgodziło się na zaciągnięcie danego długu. Dla jasności dodam, że jeśli chodzi o majątek osobisty małżonka, to jego składniki szczegółowo wymienione są w art. 33 K.r.io.; przede wszystkim chodzi tu o przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, że mają one wejść do majątku wspólnego małżonków.

 

Należy więc stwierdzić, ze jeśli Pańskie długi powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a Pańska żona nie wyrażała zgody na ich zaciągniecie, wówczas Państwa majątek wspólny jako małżonków będzie bezpieczny.

 

W takiej sytuacji za zaciągnięte zobowiązania będzie Pan odpowiadał swoim majątkiem osobistym, a także wynagrodzeniem za pracę lub dochodami uzyskiwanymi przez Pana z innej działalności zarobkowej (a więc np. dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej), jak również z korzyści z praw autorskich i praw własności intelektualnej (jeśli oczywiście takowe prawa Panu przysługują) oraz z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Jeśli więc uznać, że posiadany przez Pana towar wchodzi w skład przedsiębiorstwa, wówczas moim zdaniem nie można wykluczyć zajęcia go przez komornika.

 

Tak na marginesie wspomnę tylko, że aby w ogóle możliwa była egzekucja z majątku wspólnego, wierzyciel najpierw musiałby uzyskać w sądzie klauzulę wykonalności przeciwko Pańskiej małżonce, a w praktyce często nie jest to takie łatwe. Zresztą o takim postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności Pańska małżonka byłaby wcześniej powiadomiona.

 

Co do rozdzielności majątkowej, chciałbym zaznaczyć, że zasadniczo zawarcie takiej umowy przez małżonków nie ma wpływu na odpowiedzialność za zobowiązania zawarte przed dniem podpisania takiej umowy. Co do zasady nie działa ona bowiem wstecz, ale na przyszłość.

 

Rozdzielność majątkowa spisana przez notariusza wyłączająca lub ograniczająca wspólność majątkową małżeńską nie jest więc sposobem na ucieczkę przed wierzycielami. Jeśli chodzi o długi małżonków, umowa o rozdzielności majątkowej ma znaczenie zasadniczo tylko dla długów, które powstaną dopiero po jej podpisaniu.

 

Jeśli więc dług powstał przed zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej, wówczas umowa taka nic nie zmienia w kwestii odpowiedzialności za ten dług.

 

Jest jeszcze druga istotna rzecz, jeśli chodzi o rozdzielność majątkową. Mianowicie umowa majątkowa małżeńska (np. rozdzielność majątkowa) jest skuteczna wobec innych osób, jeśli jej zawarcie oraz jej rodzaj były im wiadome. Jeśli nie – pozycja tych osób względem małżonków, a chodzi przede wszystkim o możliwość ściągnięcia długów, będzie taka, jak gdyby małżonków łączyła wspólność ustawowa. W razie sporu ciężar udowodnienia, że dana osoba wiedziała o umowie i jej rodzaju (np. że umowa wprowadza całkowitą rozdzielność), spoczywa na małżonkach. Wierzyciel musi mieć wiedzę na ten temat zasadniczo w chwili zawierania umowy.

 

Innymi słowy, aby w przyszłości mógł się Pan skutecznie powoływać na fakt zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej, musi Pan poinformować o tym wierzyciela najpóźniej w chwili zawierania umowy. Jeśli Pan tego nie zrobi, umowa ta nie będzie miała znaczenia w kwestii odpowiedzialności za długi wobec wierzyciela, który nie został poinformowany o fakcie zawarcia takiej umowy.

 

Co do kwestii mieszkania, to z pytania wynika, ze przysługuje Państwu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego charakteryzuje się m.in. tym, że nie podlega egzekucji (wierzyciel nie może się z niego zaspokoić). Pozbawienie Państwa mieszkania nie wchodzi więc tutaj w grę.

 

Dodam także, że wierzyciel, kierując do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, musi wskazać sposób, w jaki ma być ona prowadzona. Co do zasady komornik działa bowiem w granicach wniosku wierzyciela i nie podejmuje wobec dłużnika czynności egzekucyjnych, o których przeprowadzenie wierzyciel nie wnioskował.

 

Zgodnie z art. 799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samem dłużnikowi, a spośród nich wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika”. Sposoby egzekucji podane są w Kodeksie postępowania cywilnego (np. z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności). Określając sposób egzekucji, wierzyciel wskazuje, z jakich składników majątku dłużnika ma być prowadzona egzekucja.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus II =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność wobec wierzyciela – trzeci żyrant niespłacanego kredytu studenckiego

W 2001 r. zgodziłem się zostać trzecim żyrantem kredytu studenckiego przeznaczonego dla syna kolegi. Był potrzebny trzeci poręczyciel, ponieważ dochody kolegi były niewystarczające. Termin spłaty kredytu miał się rozpocząć w roku 2006. Na prośbę kredytobiorcy bank przesunął ten termin na rok 2007.

 

Rozwiązanie umowy sprzedaży i żądanie zwrotu sprzętu

Sprzedałem znajomemu używanego laptopa. Tydzień temu kolega chciał zwrócić mi komputer, stwierdzając, że jest uszkodzony i mam go naprawić. Dla uniknięcia kosztów i nieporozumień uzgodniliśmy zwrot całej kwoty (co zrobiłem) i oddanie mi laptopa. Tymczasem kolega powiedział, że na komputerze są niele

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »