Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposób rozliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego za sprzedane prace przez artystę plastyka

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.12.2010

Jestem artystą plastykiem. Moja praca to nie produkcja, w związku z tym mam bardzo nieregularne dochody, więc działalność gospodarcza nie wchodzi w rachubę, bazuję na umowie o dzieło. Problem pojawia się, kiedy chcę wykonać zlecenie lub sprzedać obiekt sztuki osobie prywatnej. Chciałbym móc zapłacić podatek, jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłami przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1) są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

2) działalność wykonywana osobiście,

3) pozarolnicza działalność gospodarcza,

4) działy specjalne produkcji rolnej,

5) (uchylony),

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

9) inne źródła.

 

Artykuł 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pkt 2) stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

 

Moim zdaniem, Pańska działalność jest właśnie działalnością wykonywaną osobiście.

 

Podatnicy uzyskujący dochody z działalności wykonywanej osobiście są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową (18%) – jeśli występuje płatnik (np. osoba prowadząca działalność zamawia określone dzieło) zaliczkę na podatek odprowadza płatnik.

 

Opodatkowanie dochodów odbywa się tu według zasad ogólnych stawki 18% oraz 32%. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone zostały przez ustawodawcę w wysokości 20% uzyskanego przez podatnika przychodu.

 

Podsumowując, jeżeli zlecenie jest realizowane na podstawie umowy o dzieło z firmą, to ona jest płatnikiem i ona pobiera i odprowadza zaliczkę – ostatecznego rozliczenia dokonuje Pan w zeznaniu rocznym. Jeżeli Pana klientem jest osoba fizyczna (czyli nie płatnik), to Pan (czyli wykonawca) powinien odprowadzić zaliczkę na podatek. Jeżeli zobowiązanym do wpłaty zaliczki jest sam podatnik, to wykazuje Pan kwotę przekazanych zaliczek w zeznaniu rocznym, a zaliczkę wpłaca w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany.

 

 

 

 

****************************

Komentarz autora, 24.08.2012 r.

 

Możliwość komentowania publikacji ukazujących się na łamach naszych serwisów rozwija interakcję między nami, a Czytelnikami, dzięki temu trafiają do nas cenne uwagi.

 

Jeden z uważnych Czytelników zwrócił uwagę, że w odniesieniu do publikacji dotyczących 20%/50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców, gdzie wskazuję, iż właściwe są koszty w wysokości 20%, a nie 50% – nie mam racji. Nasz Czytelnik wskazuje, że jego zdaniem: „(...) jest absolutnie poza sporem w doktrynie i orzecznictwie sądowym, że zastosowanie znajdują 50% koszty uzyskania przychodu (...)”.

 

Nie mogę zgodzić się z taką wykładnią obowiązujących przepisów. Szczególnie uznawanie, iż problem jest poza sporem, moim zdaniem, jest błędne, gdyż mimo że rzeczywiście praktyka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opiera się na stosowaniu w takich sytuacjach 50% kosztów zryczałtowanych, to już doktryna od dawna prowadzi spór w tym zakresie. Ponadto, w przypadku wielu kontroli podatkowych stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w takich jak opisane sytuacjach było kwestionowane przez organy podatkowe.

 

Obrazowo sprawę przedstawiając: po jednej stronie barykady znajdują się osoby, które uważają, iż sprzedaż egzemplarza dzieła nie stanowi korzystania ani rozporządzenia przez twórcę prawami autorskimi (co jest warunkiem określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U.2012.361 j.t. ze zm., do stosowania 50% stawki zryczałtowanych kosztów), a po drugiej osoby, które uważają, że jest przeciwnie.

 

Ja zaliczam się do pierwszej z wyżej wymienionych grup. Oto z jakiego powodu:

 

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) – tak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.].

 

Gdy spojrzymy na art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, widzimy wyraźnie, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. B ww. ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Zatem warunkiem sine qua non, od którego spełnienia nabycie prawa do zastosowania kosztów 50% jest uzależnione, nie jest sprzedaż egzemplarza utworu, czy też nawet jego wykonanie (ustalenie utworu), ani działanie na podstawie zlecenia w celu jego ustalenia, a korzystanie lub rozporządzenie prawem przez twórcę. Prawdą zatem jest, że przychód osiągnięty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich daje podstawę do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, jednak w opisanych stanach faktycznych nie miało to miejsca.

 

Pamiętać tu należy, iż w zakresie ustalania czy do rozporządzenia, korzystania z prawa doszło, decydują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.]. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Kolejnym argumentem za nieuznawaniem prawa do 50% kosztów w opisanych sytuacjach jest ustęp 3 art. 52 ww. ustawy, zgodnie z którym nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego.

 

Ponad powyższe, pamiętać należy, że sprzedaż np. obrazu odbywa się na ogół jak sprzedaż rzeczy, umowa ustna jest w tym zakresie wiążąca, natomiast zgodnie z art. 53 ww. ustawy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć również zdanie doktora Adama Bartosiewicza, który wypowiadał się na temat problemu sprzedaży egzemplarza utworu (tak wytworzonego na zamówienie jak i wytworzonego gdy nabywca nie jest znany). Autor ten słusznie wskazuje, iż: „Wśród różnego rodzaju utworów będących przedmiotem prawa autorskiego szczególny jest status dzieł plastycznych. O ile bowiem w przypadku dzieł literackich, czy też muzycznych dla nabywcy nie ma szczególnego znaczenia, czy dysponuje oryginałem utworu, czy też nie o tyle w przypadku dzieł szeroko rozumianych sztuk plastycznych – takich jak: obrazy, rzeźby, instalacje (o ile mają formę materialną) kwestia dysponowania oryginałem dzieła ma istotne znaczenie.

Związana z tym jest także często inna forma »obrotu« takimi dziełami. O ile bowiem w przypadku dzieł literackich, czy też muzycznych sensem ich wykorzystania jest uzyskanie licencji do ich zwielokrotnienia, czy też rozpowszechnienia w określonej formie, o tyle w przypadku dział sztuk plastycznych chodzi zazwyczaj o uzyskanie własności konkretnego egzemplarza dzieła wykonanego »ręką« twórcy. W związku z tym zazwyczaj w przypadku sprzedaży dzieł sztuk plastycznych nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich, zaś mamy do czynienia z samą umową sprzedaży egzemplarza utworu” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”, 111176].

 

Przedstawicieli analogicznego podejście nie brakuje (m.in. Edyta Zaniewicz, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 133808) i ja również zaliczam się do tej grupy autorów, która uważa, iż sprzedaż egzemplarza utworu plastycznego, nawet stworzonego na konkretne zamówienie, nie powoduje rozporządzenia, ani korzystania, przez twórcę z praw autorskich, co w całości wyklucza możliwość stosowania 50% stawki kosztów. Niemniej jednak jestem świadom istnienia przeciwników przywołanej teorii i ich argumentów. Bardzo dziękuję naszemu Czytelnikowi za skierowane do mnie uwag.

 

 

Z wyrazami szacunku

Aleksander Słysz

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + pięć =

31.12.2012

Witam serdecznie. Jestem rzeźbiarzem i tak jak inni plastycy ze zrozumiałych względów interesuję się wszystkim co nas dotyczy. Dlatego pozwoliłem sobie odnieść się do Pana KOMENTARZA z dn.24.08.2102 dotyczącego kosztów uzysku. Chodzi mi konkretnie o stwierdzenie, że gdy twórca sprzedaje egzemplarz dzieła bez praw autorskich to nie ma 50% kosztów uzysku. Na potwierdzenie tego przywołał Pan art.22 ust.9 pkt 3. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa słowa zawarte w tym punkcie. A mianowicie na słowo \"KORZYSTANIA\" i dalej \"ROZPORZĄDZANIA\" . Według mnie, gdyby zamiast nich, użyto słowa \"SPRZEDAŻ\", to wtedy zgodziłbym się z Pana interpretacją. Natomiast nigdzie w żadnej ustawie nie spotkałem się ze stwierdzeniem,że gdy autor sprzedaje konkretny egzemplarz SWOJEGO dzieła bez praw autorskich to koszty 20%. Jeśli się mylę, to proszę o konkretny ustęp. Powoływanie się na art.52 ust.1 chyba w tym wypadku jest nieuprawnione, artykuł ten mówi ,że mogę sprzedać rzeźbę bez praw autorskich i nic więcej. Z wiadomości jakie do tej pory zebrałem /także od prawników/ to AUTOR stosuje 50% między innymi gdy; sprzeda
1.konkretny egzemplarz /np. rzeźbę/
2.egzemplarz + prawa autorskie
3.prawa autorskie.
Mało tego- także od każdego sprzedanego egzemplarza repliki / kopia własnego dzieła/ ma prawo korzystać z 50% kosztów uzysku!
Więc kiedy te 20% ? Np. przychodzi do mnie pan z rzeźbą wykonaną przez innego rzeźbiarza i mówi; proszę pana proszę zrobić mi kopię tylko trochę większą /oczywiście ma na piśmie prawa autorskie/. Ile koszty uzysku? - 20 % , bo w tym wypadku ja jestem \"tylko\" rzemieślnikiem i nie ma tu mowy o żadnej twórczości ! Powyższe stawki stosuje się zarówno do twórców
zarejestrowanych jak i do tych co nie zarejestrowali swojej twórczości / różnica jest taka,że kto się zarejestruje, to musi płacić za siebie zus, natomiast podatki bez różnicy/.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o \"autorskim prawie MAJĄTKOWYM\" a nie o \"autorskim prawie OSOBISTYM\", które nie podlega zbyciu. Także proszę nie powoływać się na to co mówią w urzędach skarbowych, bo w każdym urzędzie mówią co innego ! I dlatego zachęcam artystów do własnych poszukiwań /np. DZIENNIK USTAW Nr 24 z dn. 23 lutego 1994 - o prawie autorskim i DU NR 14 z dn.3 marca 2000 r.-o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze 10 lat temu była osoba w Ministerstwie Kultury, która się tym zajmowała i udzielała wyjaśnień nawet przez telefon, nie wiem jak jest teraz.
Chciałbym podkreślić, że nie jestem prawnikiem i dlatego kolegów i koleżanki po fachu, proszę by nie powoływali się na moje nazwisko w ewentualnych sporach w urzędach.
Z uszanowaniem Zbigniew Jarocki

Zbigniew

»Podobne materiały

Artystyczna i literacka działalność twórcza

Jestem osobą bezrobotną. Fotografuję i od czasu do czasu udaje mi się sprzedać moje prace (zysk poniżej 1000 zł miesięcznie, więc mogę pozostać bezrobotną). Poza tym napisałam książkę, którą wydano w pewnym wydawnictwie. Aby przyspieszyć proces wydawniczy, zdecydowałam się zrobić to za własne pienią

 

Przejście na wyższy próg podatkowy

Obawiam się, że wejdę na wyższy próg podatkowy. Czy aby tego uniknąć, mogę rozliczać się razem z dzieckiem (jestem po rozwodzie, dzieckiem opiekuję się 10 dni w miesiącu)? A może lepiej założyć działalność i jakoś rozliczać się, by nie wejść na wyższy próg? Moje dochody pochodzą z umowy o pracę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »