Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposób na pokojowe rozstanie, czyli rozwód bez orzekania o winie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.12.2009

Chcę wnieść wniosek o rozwód po 14 latach małżeństwa. Mimo że moje życie z mężem było pełne bólu i cierpienia, to jednak nie chciałabym pogrążać męża i wolałabym otrzymać rozwód bez orzekania o winie. Czy we wniosku muszę opisywać, jak wyglądało nasze małżeństwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposób na pokojowe rozstanie, czyli rozwód bez orzekania o winie

Wniesienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie

W celu rozwiązania Państwa małżeństwa musi Pani złożyć pozew o rozwód. Jak rozumiem, interesuje Panią rozwód bez orzekania o winie.

 

Sądem rzeczowo właściwym będzie sąd okręgowy, wydział cywilny. Natomiast miejscowo właściwy będzie sąd, w którego okręgu Państwo ostatnio zamieszkiwali wspólnie, ale tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z małżonków nadal tam zamieszkuje. Jeżeli żadna ze stron nie mieszka już w tym miejscu, to właściwy jest sąd miejsca zamieszkania męża. Jeżeli brakuje tej podstawy, wtedy pozew składany jest w miejscu Pani zamieszkania.

 

Pozew powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego go wnosimy, oraz stron procesowych wraz z ich adresami, czyli powoda (Pani) oraz pozwanego (męża). W pozwie powinna Pani dokładnie określić, o co wnosi, uzasadnić żądanie i wskazać materiał dowodowy, który pokaże, że wniosek orzeczenia rozwodu jest uzasadniony (art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.).

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie?

Swoje żądanie orzeczenia rozwodu winna Pani uzasadnić tym, że między Państwem nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w skrócie K.r.io.).

 

Rozkład pożycia oznacza ustanie między małżonkami trzech więzi, to jest duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład ten musi być trwały, czyli istnieć przez dłuższy czas, i zupełny, co oznacza, że konieczne jest ustalenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że małżonkowie nie powrócą już do wspólnego pożycia.

 

Według utrwalonego w orzecznictwie poglądu rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny także wtedy, gdy przy pełnym zerwaniu więzi duchowej i fizycznej małżonkowie utrzymują z konieczności (ze względów finansowych) pewne elementy więzi gospodarczej, np. wspólne mieszkanie.

Przez trwały rozkład pożycia należy rozumieć taki rozkład, który w świetle zasad doświadczenia życiowego pozwala przyjąć, że nie nastąpi ich powrót do pożycia.

Jak udowodnić trwały rozkład pożycia małżeńskiego w sprawie o rozwód?

Na poparcie swoich twierdzeń winna Pani powołać stosowne dowody, np. zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań konkretnych świadków, którzy posiadają wiedzę na temat ustania między Państwem wspólnego pożycia. Dowodem także może być nagranie dźwięku, obrazu czy inny dokument. W zasadzie dowodem może być wszystko, co może doprowadzić do należytego wyjaśnienia sprawy.

 

W pozwie należy także wskazać, kiedy między Państwem ustało wspólne pożycie fizyczne. Mając na uwadze wskazaną datę, sąd winien dojść do przekonania, że rozpad więzi fizycznej jest trwały, inaczej nie otrzyma Pani rozwodu.

 

Nadto musi mieć Pani świadomość, iż ustalenie przez sąd przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia nie gwarantuje jeszcze uzyskania rozwodu. Sąd nie da Państwu rozwodu, jeśli stwierdzi, że zachodzą negatywne przesłanki jego orzeczenia. Mianowicie – zgodnie z art. 56 § 2 K.r.io. – „mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Czy sąd może zaniechać orzekania o winie orzekając rozwód?

Kwestię winy za rozkład pożycia reguluje art. 57 K.r.io. Co do zasady sąd w postępowaniu rozwodowym winien ustalić, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd jednak zaniecha orzekania o winie. Skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

Warunkiem uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest więc Państwa wspólna zgoda, która musi istnieć w chwili wydania wyroku. Jeśli więc mąż nie wyrazi zgody na orzeczenie rozwodu bez winy, to niestety sąd będzie musiał ustalić kwestię winy, co z pewnością wydłuży postępowanie. Tylko bowiem w przypadku zgodnego wniosku o orzeczenie rozwodu bez winy sąd nie musi prowadzić szczegółowego postępowania dowodowego i może ograniczyć się do przesłuchania stron (art. 442 K.p.c).

Jaki wpływ ma kwestia winy w orzeczeniu rozwodu na obowiązek alimentacyjny?

Na marginesie warto wiedzieć, iż kwestia winy ma wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami (art. 60 K.r.io.). Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nigdy nie będzie mógł żądać od drugiego świadczeń alimentacyjnych, nawet jeśli popadnie w niedostatek. Natomiast małżonek wyłącznie niewinny będzie mógł żądać świadczeń alimentacyjnych od drugiego nie tylko w przypadku niedostatku (podstawowy obowiązek alimentacyjny), ale i wówczas, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny). Rozszerzony obowiązek alimentacyjny jest nieograniczony w czasie, wygasa tylko w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód i z jakie są opłaty?

Pozew winien zostać złożony w dwóch egzemplarzach. Jeśli składa Pani go osobiście w biurze podawczym sądu, to powinna Pani mieć z sobą trzeci egzemplarz, na którym otrzyma Pani potwierdzenie wpływu.

 

Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu – w wysokości 600 zł. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek otrzymania pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Niemniej jeśli nie jest Pani w stanie ponieść tej opłaty, można równocześnie z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że świadczymy również usługi w zakresie przygotowania pism procesowych (także w zakresie pozwów rozwodowych) oraz reprezentacji sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus jeden =

24.07.2013

Warto dodać, ze jezeli obie strony złożą wniosek o wyrok bez orzekanai o winie, to sąd moż wtedy postapić inaczej. Na przykład w takiej sytuacji - jak opisuje Pani - Sąd Apelacyjny w Łodzi w składzie 3 sędziów zawodowych w połowie lutego 2005 roku , oficjalnie zrezygnował:
1. z analizy z urzędu prawidłowości zebranego przez sąd I instancji materiału dowodowego,
2. z zapoznania się z urzędu ze zebranym materiałem dowodowym w zakresie przyczyn rozwodu,
3. z analizy z urzędu prawnej dopuszczalności rozwodu (wbrew uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2005 r. V CK 364/2004 (OSNC 2005/12 poz. 218) i art. 355 § 1 kpc. )
4.ze zbadania z urzędu kwestii winy za rozkład pożycia, niezależnie od tego czy w sentencji wyroku znajdzie się orzeczenie o winie. (wbrew orzeczeniu SN z dnia 4 lutego 1955 r. I C 1930/53 (OSN 1957/II poz. 36)) i wbrew uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1970 r. III CZP 6/70 OSNCP 1971/7-8 poz. 117).
5.z ustalenia czy z żądaniem rozwodu nie wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (wbrew art. 56 § 3 kro i art. 441 kpc.).
6.z podania z urzędu w sentencji wydanego przez siebie wyroku informacji "o nieorzekaniu o winie", "o winie" lub "o braku winy", itd,
7.z publicznego z urzędu ogłoszenia samego wyroku (osoby postronne zostały poproszone przez sąd o opuszczeniu sali sadowej na czas ogłoszenia wyroku i jego uzasadnienia) - wbrew Konstytucji RP.

Czyli jednak sa inne drogi prawne.

z Łodzi

»Podobne materiały

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty od byłej żony

Jestem rok po rozwodzie. Czy mój były mąż, który żyje od kilku lat z konkubiną, ma prawo domagać się ode mnie alimentów? Dodam, że rozwód dostaliśmy bez orzekania o winie.  

 

Rozwód bez orzekania o winie a opieka nad dziećmi

Czy po rozwodzie bez orzekania o winie opieka nad dziećmi przysługuje matce, czy jednak sąd będzie dociekał, kto będzie miał lepsze warunki materialne? Jedno dziecko ma 2 lata, drugie 9.

 

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Chciałabym złożyć wniosek o rozwód. Zależy nam, by rozwód orzeczono już na pierwszej rozprawie, bez orzekania o winie. Mamy małoletnie dziecko – czy możemy nadal oboje mieć prawa rodzicielskie? Czy na wniosku o rozwód bez orzekania o winie musimy podpisać się oboje?

 

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania winy

Moja żona złożyła pozew rozwodowy bez orzekania o winie (z czym się zgadzam), jednak w uzasadnieniu przedstawiła wszystko w sposób bardzo jednostronny. Wygląda to tak, jakbym był winny. Żona przyznała mi rację i chciała zmienić treść uzasadnienia, ale okazało się, że jest to niemożliwe. Dowiedz

 

Wniosek o zawieszenie postępowania

Złożyłam wniosek o separację bez orzekania o winie. Czy na pierwszej rozprawie można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania o separację? Czy w sytuacji jego „odwieszenia” będę ponosiła dodatkowe koszty?

 

Zapewnienie opieki matce

Moja matka jest osobą starszą i poważnie chorą. Wymaga całodobowej opieki, której jednak nie mogę zapewnić jej osobiście. Jakiś czas temu zdecydowałyśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzka mamy do prywatnego domu opieki, ale po krótkim czasie mama zaczęła domagać się powrotu do domu. Ni

 

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości i spłata kredytu za drugą a podatek

Pytanie dotyczy podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. W listopadzie 2019 r. zmarła moja mama, po której przyjęłam spadek wprost. W spadku otrzymałam udział 3/4 w nieruchomości – jest to dom w stanie surowym. Już wcześniej byłam jego współwłaścicielką w 1/4, po śmierci matki całość je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »