.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sporządzenie wykazu wierzytelności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.11.2014

Czy wierzyciel na wezwanie dłużnika jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego wykazu wierzytelności, które zaspokaja z wierzytelnością dłużnika? Wierzyciel wskazuje tylko ogólnie, że istnieje zadłużenie X, więc wierzytelność dłużnika przeksięgowuje na poczet zadłużenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż wierzyciel dokonał potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością, która przysługiwała wobec niego dłużnikowi.

 

Istotna z punktu widzenia zadanego przez Pana pytania jest treść art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym”.

 

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelności, których miejsca spełnienia świadczeń są różne, strona korzystająca z możności potrącenia obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku.

 

Wyraźnie wskazać należy na treść art. 503 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „przepisy o zaliczeniu zapłaty stosuje się odpowiednio do potrącenia”.

 

Jak wskazuje Michał Berek, „zwrot »dług najdawniej wymagalny« w rozumieniu art. 451 § 3 w związku z art. 503 k.c. nie powinien być zasadniczo odnoszony do takich jedynie długów, które uległy przedawnieniu jeszcze przed nadejściem stanu potrącalności. (…) Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy nie da się dokonać zarachowania z pominięciem takiego długu. Gdy jest to możliwe częściowo, wówczas zaliczenie na poczet takiego długu powinno następować dopiero w ostatniej kolejności. Zwrot »dług najdawniej wymagalny« zawsze natomiast będzie mógł zostać odniesiony do takich długów, których przedawnienie nastąpiło już po tym, jak potrącenie stało się możliwe” (M. Berek, artykuł KPP.2010.3.791 Potrącenie ustawowe w kodeksie cywilnym i w Zasadach Europejskiego Prawa Umów).

 

Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

 

Dłużnik winien w sposób należyty dbać o swoje interesu i wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać, jakiego rodzaju i jakiej wysokości są to długi. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, kiedy wierzyciel wystawia rachunki dłużnikowi, a ten rachunki przyjmuje. W takiej sytuacji to w interesie dłużnika jest, aby w sposób należyty prowadzić księgowość ze wskazaniem wymagalności roszczenia i dnia od którego liczone są odsetki. Jako że z potrącenia może skorzystać każda ze stron, w sytuacji kiedy wierzyciel składa takie oświadczenie o potrąceniu, może w sposób dowolny w mojej ocenie, stosownie do treści art. 451 Kodeksu cywilnego, wybrać, z którą wierzytelnością dłużnika potrącą przysługującą jemu wierzytelność. W takiej sytuacji wierzyciel dokonujący potrącenia, będący jednocześnie dłużnikiem, dokonuje wybory, który swój dług chce zaspokoić. Oświadczenie nie musi wskazywać wszystkich długów, a jedynie ten, który ulega potrąceniu.

 

Potrącenie w trybie art. 498 i następnych kodeksu następuje w drodze jednostronnej czynności prawnej. Zgoda drugiej strony na potrącenie nie jest potrzebna. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 zdanie 2). Ze względu na swe właściwości oświadczenie o potrąceniu nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

 

Z treści oświadczenia winno natomiast wynikać, które roszczenie jest zaspokajane. W sytuacji braku takiego wskazania spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton