.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sporządzenie uzasadnienia wyroku

W listopadzie 2012 r. odbyła się rozprawa. Nie mogłam w niej uczestniczyć, ponieważ mieszkam czasowo w Austrii. Powództwo zostało oddalone. Czy mogę wnioskować o sporządzenie uzasadnienia wyroku? Podobno nie mogę się już odwołać. Czy to prawda? W załączniku przesyłam dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, trzeba przede wszystkim sięgnąć do odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) dotyczących sporządzania przez sąd uzasadnień wyroków.

 

I tak, zgodnie z art. 328 K.p.c.:

 

„§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 – od dnia doręczenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

§ 2. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarogodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa”.

 

Z kolei ww. art. 327 § 2 K.p.c. stanowi: „Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia”.

 

Jak zatem wynika z powyższego:

 

  • po pierwsze sąd z urzędu doręcza sentencję wyroku jedynie osobie pozbawionej wolności i niereprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika;
  • po drugie uzasadnienie wyroku sąd sporządza jedynie na wniosek strony złożony w terminie jednego tygodnia od dnia jego ogłoszenia.

 

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązkiem sądu jest zawiadomienie strony o terminie rozprawy, zaś już obowiązkiem strony jest albo stawić się na rozprawę, albo też niezwłocznie dowiedzieć się, jaki był jej przebieg i jakie zapadły na niej decyzje sądu.

 

W opisanej przez Panią sytuacji pozostawałaby Pani w zasadzie jedna tylko możliwość tak uzyskania uzasadnienia zapadłego wyroku, jak i jego ewentualnego zaskarżenia apelacją.

 

Otóż, w tym celu musiałaby Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o przywrócenie Pani terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z tym wnioskiem o uzasadnienie.

 

Jednak musiałaby Pani spełnić kilka ustawowych warunków.

 

Jak bowiem stanowi przepis art. 168 K.p.c.:

 

„§ 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

 

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych”.

 

Co więcej, zgodnie z treścią art. 169 K.p.c.:

 

„§ 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

 

§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

 

§ 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

 

§ 5. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym”.

 

Mając jednak na uwadze okoliczności sprawy oraz treść Pani pisma skierowanego do sądu, niestety należy uznać, iż:

 

  • po pierwsze upłynął już Pani termin do złożenia ww. wniosku, gdyż jak stwierdza Pani w piśmie, o wydaniu wyroku dowiedziała się Pani najwcześniej w dniu 21.01.2013 r.,
  • po drugie wątpliwe byłoby uwzględnienie Pani argumentów, iż nie ponosi Pani winy co do uchybienia temu terminowi, gdyż nie było Pani na rozprawie, o której została Pani prawidłowo powiadomiona, ponieważ to Pani obowiązkiem jest odpowiednio wcześniej dowiedzieć się, jaki był przebieg rozprawy.

 

Dlatego też niestety należy uznać, iż obecnie nie ma Pani możliwości skutecznego uzyskania uzasadnienia wyroku, jak i jego ewentualnego zaskarżenia apelacją z uwagi na definitywny upływ terminów do dokonania tych czynności oraz brak przesłanek do przywrócenia Pani tego terminu przez sąd.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl