.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spór z ZUS o wcześniejszą emeryturę

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 11.12.2014

Mam świadectwo pracy w szkodliwych warunkach (spawacz – posiadam pisemne uprawnienia – świadectwa ukończenia kursów) odpowiedni okres – 17 lat, ale w czasie tego okresu pracy ZUS dopatrzył się innego dokumentu stwierdzającego, że wykonywałem również pracę diagnostyka, taki dokument faktycznie istnieje. Czy mam jakąkolwiek szansę na wygranie sporu z ZUS i uzyskanie wcześniejszej emerytury, np. na podstawie świadków? W chwili obecnej otrzymałem decyzję odmowną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwana dalej ustawą), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, iż należy odwołać się do sądu. Szansą dla Pana jest treść art. 473 K.p.c., zgodnie z którym „w sprawach przewidzianych w niniejszym dziale (przyp. postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron”. Innymi słowy w postępowaniu przed sądem, także wówczas, gdy przedmiotem sporu jest prawo do nabycia emerytury za pracę w warunkach szczególnych, fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie mogą być dowodzone wszelkimi dostępnymi środkami, a do sądu należy ocena ich wiarygodności.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii jest jednolite i nie budzi żadnych wątpliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r., sygn. akt II URN 3/95 „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. 1983 r. Nr 10 poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami”.

 

Zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń – wysokość zarobków ubezpieczony powinien udowodnić zaświadczeniami pracodawców. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w postępowaniu sądowym, w którym Pan jako strona może dopuścić dowód z zeznań świadków i żadąć przesłuchania swojej osoby w charakterze strony. Możliwość taką daje przepis art. 473 K.p.c., który stanowi, iż w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądem nie stosuje się żadnych ograniczeń dowodowych. Ten wyjątek od ogólnych zasad wynikających z art. 247 K.p.c. sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe.

 

Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. W niniejszej sprawie a contrario może znaleźć również zastosowanie wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 29 stycznia 2008 r. I UK 192/2007 LexPolonica nr 2015333  OSNP 2009/5-6 poz. 79 Wykonywanie pracy przez pracowników zatrudnionych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych nie mieści się w określeniu „prace przy spawaniu” wymienionym w wykazach A i B stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r. Nr 8 poz. 43 ze zm.) i nie uprawnia do uzyskania emerytury na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.). Wynika z tego wyroku sytuacja, w której prace w sąsiedztwie prac spawalniczych nie stanowią pracy w szczególnych warunkach, a więc prace bezpośrednio przy spawaniu stanowią prace w szczególnych warunkach.

 

Pozwolę sobie zatem wskazać, iż jeżeli żyją jeszcze Pana koledzy, z którymi świadczył Pan pracę na takim samym stanowisku, bądź którzy mieliby jakąkolwiek wiedzę w przedmiocie zakresu Pana obowiązków, warto ustalić ich dane teleadresowe i wezwać w charakterze świadków na okoliczność ustalenia zajmowanego stanowiska pracy. Wyraźnie podkreślić należy, iż jest to jedyna droga, albowiem sąd nie dopuści jako dowodu pisemnego oświadczenia Pana kolegów. Zeznań nie można bowiem zastępować pismem. Warto także zastanowić się, czy któryś kolega, który zajmował takie samo stanowisko, bądź podobne nie dostał już emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. W takim przypadku należy zawnioskować o powołanie akt takiej sprawy jako dowód w sprawie. Sądy, co do zasady, mając na uwadze wyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, dopuszczają i przeprowadzają dowód z zeznań świadków, jak i akt rentowych innych pracowników. Wynika to bowiem z faktu, iż pracownik z uwagi na źle wystawione świadectwo pracy zostałby pozbawiony prawa, które mu przysługuje.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyzna prawa do emerytury z tytułu pracy w powyższych warunkach, albowiem posiadane przez Pana dokumenty są niewystarczające i nie wykazują pracy w szczególnych warunkach. Inne rygory dowodowe obowiązują przed sądem, o czym wskazano powyżej.

 

Droga zatem dochodzenia swoich praw jest następująca. W chwili obecnej należy złożyć odwołanie od takiej decyzji do Sądu Okręgowego właściwego (podany w pouczeniu w decyzji odmownej) i wówczas w odwołaniu wnosi się o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych i jednocześnie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, z ograniczeniem do przesłuchania Pana jako wnioskodawcy, jak i dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków (należy wskazać ich z imienia i nazwiska).

 

Emerytura, o której mowa wyżej, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

 

Reasumując, należy również wskazać, iż prace, które są uznane za prace w warunkach szczególnych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Proszę również pamiętać, iż aby praca została zakwalifikowana do pracy w szczególnych warunkach, musiała ona być świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Owy staż pracy w warunkach szczególnych należy udowodnić przed ZUS-em za pomocą dokumentów – świadectw pracy i zaświadczeń wydawanych przez pracodawców, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury można wnosić odwołanie do sądu, wtedy okoliczność pracy w szczególnych warunkach można udowadniać, poza dokumentami, również zeznaniami świadków.

 

Pana sytuacja jest klasycznym przykładem nieprzywiązywania wagi do prawidłowego wypełniania świadectw pracy w przeszłości. Dużą szansą jest dla Pana odwołanie, albowiem wielokrotnie sam brałem udział w sprawach, w których sąd zmieniał zaskarżoną decyzję w całości i przyznawał prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »