Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka partnerska – sposób na uniknięcie opodatkowania dochodów według skali podatkowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 27.03.2009

W artykule tym omówiono zasady opodatkowania przychodu z udziału w spółce partnerskiej oraz podstawowe cechy wyróżniające tego rodzaju spółkę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego. Uregulowana została w art. 86-101 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.). Forma tej działalności gospodarczej może być wykorzystywana w celu uniknięcia opodatkowania według skali podatkowej. Od 1 stycznia 2009 r. weszła w życie nowa skala PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) ze stawkami 18% i 32%. Zastąpiła ona dotychczasowe trzy stawki 19%, 30% i 40%. Stawką 32% objęte są obecnie dochody powyżej 85 tys. zł.

 

Stawka podatku liniowego pozostała bez zmian – czyli 19%. Wybór podatku liniowego powoduje, że podatnik płaci podatek wg stałej stawki 19%, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Podatek liniowy mogą wybrać tylko osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Natomiast z możliwości tej nie mogą skorzystać osoby osiągające przychody z działalności osobistej, nawet jeśli usługi świadczone byłyby w ramach działalności gospodarczej. Prostym sposobem obejścia powyższych regulacji może być właśnie założenie przez co najmniej dwóch wykonawców wolnych zawodów spółki partnerskiej. Za swoje usługi spółka wystawia faktury, a wspólnicy dzielą się wynagrodzeniem proporcjonalnie do udziału w zysku, uzyskując w ten sposób przychód z udziału w spółce, który jest przychodem z działalności gospodarczej i może być opodatkowany podatkiem liniowym.

 

Spółka partnerska należy do tzw. ułomnych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W konsekwencji spółka ta w obrocie gospodarczym może:

 

  • nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i na własny rachunek (zdolność do czynności prawnych),
  • pozywać i być pozywana (zdolność sądowa zarówno bierna, jak i czynna).

 

Spółka posiada własną strukturę organizacyjną i własny majątek.

 

Spółka partnerska jest przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ma charakter konstytutywny, co oznacza, że spółka powstaje dopiero z momentem dokonania wpisu.

 

Warunki, które muszą być spełnione przed złożeniem wniosku o wpis, to przede wszystkim: zawarcie umowy spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aczkolwiek nie musi to być już umowa notarialna), przez co najmniej dwóch wspólników posiadających uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu oraz wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenia spółki do rejestru dokonuje zarząd, jeśli jest ustanowiony, a jeżeli spółka nie ma zarządu – co najmniej jeden wspólnik.

 

Wniosek o wpis sporządza się na druku KRS-W1. Obowiązkowymi załącznikami do nieg są:

 

  • załącznik KRS-WK (wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki),
  • KRS-WM (wskazujący przedmiot działalności spółki),
  • KRS-WD (wskazujący partnerów spółki).

 

Do wniosku KRS-W1 dołącza się zatem: umowę spółki, dowód powołania zarządu (jeżeli oczywiście został ustanowiony), wykaz partnerów wraz z ich adresami (adresami do doręczeń), wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji (wspólników lub członków zarządu) uwierzytelnione przez sąd lub notariusza, dowody posiadania przez wszystkich partnerów uprawnień do wykonywania wolnego zawodu (dyplomy), prowadzonego w ramach działalności spółki. Wniosek o wpis winien być opłacony opłatą sądową 1 000 zł. Nadto będzie trzeba ponieść koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – w wysokości 500 zł.

 

Zgodnie z art. 27 K.s.h.,w zw. z art. 89 K.s.h. współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami, jeśli np. małżonkowie zawarli umowę intercyzy. Małżonek partnera może również żądać wpisania do rejestru informacji, że wspólność majątkowa między nimi ustała.

 

Cechą odróżniającą spółkę partnerską od innych spółek osobowych prawa handlowego jest to, iż wspólnikami jej mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania określonego zawodu, które wniosły ustalony wkład do spółki. Celem założenia spółki jest wykonywanie wolnego zawodu w ramach jednego przedsiębiorstwa, np. spółka partnerska lekarzy, stomatologów, radców prawnych.

 

Przez wolny zawód należy rozumieć profesjonalne, wolne i zawodowe świadczenie typowych usług; działalność wykonywaną na własny rachunek, wymagającą szczególnego wykształcenia lub umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Działalność ta musi być prowadzona samodzielnie i osobiście (przy ewentualnej pomocy osób podporządkowanych). Tym samym każdy z partnerów musi być wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez gminę.

 

Spółka może zostać utworzona do wykonywania jednego rodzaju zawodu albo też większej ich liczby. Jednakże nie można powołać spółki partnerskiej w celu wykonywania każdego wolnego zawodu. Art. 88 K.s.h. wyraźnie stanowi, iż partnerzy muszą wykonywać jeden z wymienionych w nim zawodów, tj.: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność partnerów w spółce – za zobowiązania spółki powstałe na skutek działania jednego z partnerów lub osób podległych jego kierownictwu nie odpowiadają pozostali partnerzy, chyba że w umowie inaczej postanowiono.

 

Natomiast wszyscy partnerzy na równi odpowiadają za ogólne zobowiązania spółki, np. za remont, wymianę okien w budynku, zakup mebli, a więc za zobowiązania niewynikające z wykonywania wolnego zawodu. Odpowiedzialność ta jest solidarna, osobista, nieograniczona oraz subsydiarna.

 

Solidarność oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich partnerów łącznie, od niektórych albo tylko od jednego z nich. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub kilku partnerów zwalnia pozostałych z odpowiedzialności względem wierzyciela, niemniej partner, który zaspokoił wierzyciela, ma roszczenie regresowe do pozostałych wspólników. Egzekucja ogólnych zobowiązań spółki, czyli niezwiązanych z wykonywaniem wolnego zawodu, prowadzona jest z majątku prywatnego wspólnika, ale dopiero wówczas, gdy wierzyciel nie zaspokoi się z majątku samej spółki. Odpowiedzialność partnerów jest bowiem subsydiarna. Wierzyciel spółki partnerskiej może domagać się zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego wspólnika, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna. W takiej sytuacji wierzyciel może posłużyć się uzyskanym przeciwko spółce wyrokiem (nakazem zapłaty), na podstawie którego prowadzona była egzekucja przeciwko spółce i żądać nadania mu klauzuli wykonalności także przeciwko wspólnikom. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy załączyć oryginał orzeczenia przeciwko spółce i opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł; a także dowód, iż postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce jest bezskuteczne lub że byłoby oczywiście bezskuteczne.

 

Na podobnych zasadach wszyscy partnerzy odpowiadają również w przypadku zobowiązań podatkowych spółki, z tym że odpowiedzialność za te zobowiązania jest pierwszorzędna. Wierzyciel może od razu skierować egzekucję do majątku partnera.


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 9 =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Co do zasady partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce partnerskiej. Umowa spółki może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności, ta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »