.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka partnerska lekarzy dentystów

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 28.11.2014

Mam praktykę dentystyczną. Czy można założyć razem z drugim dentystą, który jest jeszcze na stażu, spółkę partnerską i jak wyglądałoby opodatkowanie takiej spółki? Czy musiałabym zrezygnować tym samym z prowadzenia własnej indywidualnej praktyki? Jak wyglądałoby wystawianie rachunków, czy majątek w spółce partnerskiej jest wspólny? Co z kasą fiskalną, którą ja już posiadam, odliczaniem kosztów zakupionego sprzętu, chorobowym itd.? Jeśli spółka partnerska nie jest najlepszym rozwiązaniem, jaki inny rodzaj spółki byłby dla nas odpowiedni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodne z art. 88 ustawy Kodeks spółek handlowych partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

 

Kodeks spółek handlowych nie reguluje natomiast kwestii związanych z uprawnieniami do wykonywania tych zawodów, te regulacje można znaleźć w szeregu ustaw, w Państwa przypadku będzie to ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5:

 

„1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i 8 oraz art. 5a-5c, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie, która:

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) posiada:

a) dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim, obejmujących co najmniej 5500 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym dwusemestralne praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych na 6. roku studiów, lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5. roku studiów, lub

b) dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r. lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r., lub

c) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, lub

d) dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

5) wykazuje nienaganną postawę etyczną.

2. Osobie spełniającej warunki określone w ust. 1 okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 1. Wymóg ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim.

3. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b albo d, a także w pkt 3-5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli odbyła staż podyplomowy lub uzyskała uznanie stażu podyplomowego odbytego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b albo d, a także w pkt 3-5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli przedstawi świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w języku polskim lub w języku, w jakim są prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, jeżeli odbywa albo ukończyła studia w tym języku.

5. Za równoważne z przedstawieniem świadectwa, o którym mowa w ust. 4, uznaje się przedstawienie świadectwa złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

6. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 i 4, dotyczy także osoby, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2 i posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, ale nie posiada towarzyszącego mu świadectwa, wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 6b.

7. W celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 6.

8. Osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, o której mowa w ust. 3 i 6, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego albo decyzję wydaną na podstawie art. 15 ust. 8 albo 9.

9. Praktyczne nauczanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jest odbywane w podmiotach leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowy z uczelniami medycznymi.

10. Podmioty, o których mowa w ust. 9:

1) udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających realizację ramowego programu zajęć praktycznych;

2) zatrudniają lekarzy lub lekarzy dentystów posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie zajęć praktycznych;

3) posiadają bazę diagnostyczno-terapeutyczną umożliwiającą realizację ramowego programu zajęć praktycznych.

11. Osoba odbywająca praktyczne nauczanie prowadzi dziennik praktyk.

12. Osoba odbywająca praktyczne nauczanie wykonuje czynności wynikające z ramowego programu zajęć praktycznych pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.

13. Opiekunem może być lekarz lub lekarz dentysta będący nauczycielem akademickim albo inny lekarz lub lekarz dentysta posiadający co najmniej 3-letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny właściwej dla danej części programu zajęć praktycznych”.

 

W świetle ustawy prawo wykonywania zawodu może mieć charakter pełny lub ograniczony. Potwierdzenie każdego z tych rodzajów praw wymaga wydania odrębnego typu dokumentu. Właściwie więc można mówić o istnieniu dwóch rodzajów prawa wykonywania zawodu (zob. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001, s. 58).

 

Z Pani informacji zawartych w stanie faktycznym wynika, że kolega ma zatem ograniczone prawo wykonywania zawodu, przyznane mu w celu odbycia stażu. Więc teoretycznie można mówić o prawie do wykonywania zawodu, ale niestety obawiam się, że w innej formie niż traktuje o tym Kodeks spółek handlowych.

 

Bowiem art. 86 § 1 Kodeksu spółek handlowych mówi, że spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

 

Jak się podkreśla w nauce prawa wolny zawód nie został zdefiniowany w przepisach prawa. Przyjąć jednak należy, że wyróżniają go następujące cechy: jest wykonywany profesjonalnie, zawodowo przez świadczenie usług typowych, działalność jest wykonywana na własny rachunek, wymaga szczególnego wykształcenia lub umiejętności związanych z wykonywanym zawodem, działalność jest prowadzona samodzielnie i osobiście (przy ewentualnej pomocy osób podporządkowanych); A. Kidyba, Spółka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spółek handlowych, Pr.Sp. 1999, nr 9, s. 30; zob. również J. Jacyszyn, Spółka partnerska, Bielsko-Biała 2001, s. 45-65; tenże, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 44 i n. oraz A. Kidyba, Nowy typ spółek – spółka partnerska, op. cit., s. 4).

 

I tu niestety nie ma spójności z art. 5 ust 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wyraźnie mówi, że osoba odbywająca praktyczne nauczanie wykonuje czynności wynikające z ramowego programu zajęć praktycznych pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.

 

Podkreśla się, że wobec braku w systemie polskiego prawa legalnej definicji wolnego zawodu, aktualnie występująca sytuacja jest niekorzystna i daje pole do rozmaitych interpretacji (J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 44 i n.) Proszę też zwrócić uwagę na niedostosowanie nazewnictwa pomiędzy Kodeksem spółek handlowych (który w art. 88 używa pojęcia „lekarz stomatolog”), a przepisami ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 ze zm.). Co wynika z faktu, iż w dniu 26 maja 2003 r. doszło do zmiany ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204; Nr 76, poz. 691; Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawy z 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 126, poz. 1383 i Nr 154, poz. 1801) – powołane zmiany zostały dokonane ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 845 ze zm.).

 

Wszystko to powoduje, że mogą wystąpić różnorakie interpretacje, bo tak naprawdę te 2 ustawy nie są ze sobą skorelowane, ustawodawca nie zespolił ich należycie i od osoby rozpatrującej wniosek o wpis będzie zależało, jaką interpretację przyjmie, niestety w mojej ocenie dopiero posiadanie pełnego prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty uchodzić winno za prawo wykonywania wolnego zawodu z uwagi na okoliczność, że spółka partnerska winna być założona w celu wykonywania wolnych zawodów, a nie w celu odbycia stażu. Oczywiście jest to moja ocena i nie wykluczone, że ktoś może mieć inne zdanie, zwłaszcza że nie ma w tej materii żadnych dostępnych orzeczeń sądów, a komentatorzy dość zręcznie unikają poruszania tego tematu.

 

Natomiast spokojnie mogą Państwo myśleć o innej formie działalności. Mogą Państwo też próbować zarejestrować spółkę partnerską, bo jeśli sąd odmówi, koszty nie będę wielkie gdyż to tylko kwota opłaty od wniosku o rejestrację, a może akurat trafi się sędzia lub referendarz, który będzie miał odmienne zdanie. Choć np. w moim przypadku jestem pewna, że spółki mojej i np. aplikanta radcowskiego, który pod np. moim patronatem może częściowo wykonywać zawód, tj. przygotowywać się do jego wykonywania w przyszłości sąd by nie zarejestrował.

 

Co do pozostałych pytań – w zakresie majątku, odliczeń, zakupów itd., to zgodnie z art. 89 K.s.h. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej i dlatego też spółka partnerska, podobnie jak jawna, jest spółką osobową. Wynikają z tego określone konsekwencje polegające przede wszystkim na tym, że należy ją traktować jak odrębny od wspólników podmiot. Spółka ta ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych (może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania), może pozywać, być pozywaną, ma więc zdolność sądową, wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe od wspólników, działa pod własną firmą (por. J.A. Strzępka, Konsekwencje legislacyjnego wyodrębnienia osobowych spółek handlowych, Pr.Sp. 2001, nr 9, s. 4 i n.; A. Szumański, Nowe polskie prawo..., op. cit., s. 5; szerzej na temat podmiotowości spółki jawnej zob. A. Kidyba, Handlowe..., op. cit., s. 60-62; G. Gorczyński, Spółka, s. 153-176; M. Tyrakowska, Podmiotowość, s. 32 i n.). Tak więc spółka ta ma swój majątek.

 

Spółka partnerska jest oczywiście także podatnikiem podatku VAT, podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy takiej spółki. Poniżej przykładowe wyroki:

 

II FSK 116/10 wyrok NSA W-wa 2011-05-26 LEX nr 1081246

Uprawnienie do odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. w brzmieniu sprzed 22 maja 2009 r., przysługują „małemu podatnikowi”, którym na mocy art. 5a pkt 20 tej ustawy w przypadku spółki jawnej są wspólnicy, a nie spółka jawna.

 

II FSK 1347/11 wyrok NSA W-wa 2013-01-08 LEX nr 1269924

Czym innym jest zysk spółki osobowej i źródła jego pochodzenia (np. darowizna), a czym innym przychód wspólnika z tytułu udziału w zysku spółki, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Co do kwestii związanych z Pani indywidualną praktyką podkreślam, że istotą indywidualnej praktyki lekarskiej jest jej założenie i wykonywanie tylko przez jedną osobę, mającą prawo wykonywania zawodu lekarza, natomiast grupowa praktyka musi być założona i wykonywana przez co najmniej dwie osoby, mające pełne prawo wykonywania zawodu lekarza.

 

Generalnie obecnie kwestie te reguluje ustawa o działalności leczniczej, która stanowi w art. 5. 1, że lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

 

2. Działalność lecznicza:

1) lekarzy może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek

– zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

 

Również i w tej materii powiedziałabym, że dotyczy ów przepis lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu, a nie lekarza, który będzie dopiero odbywał staż.

 

Tak więc bardzo mi przykro, bo wydaje mi się, że nie są to wieści, których Pani oczekiwała, ale czułam się w obowiązku odpowiedzieć Pani zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »