Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka partnerska

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 08.10.2007

W artykule omówiono regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych dotyczące definicji spółki partnerskiej oraz umowy spółki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka partnerska została recypowana do polskiego systemu prawnego z prawa amerykańskiego. W naszym kraju jest ona jedną z tzw. spółek osobowych, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych. Podmiot ten stworzony został dla wykonywania wolnych zawodów.

 

Na mocy przepisu art. 86 Kodeksu spółek handlowych – K.s.h. (Dz. U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037 z późn. zm.): „Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów), w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą”. Można ją także zawiązać w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

 

Jako jedna ze spółek osobowych, także spółka partnerska może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jest to bowiem podmiot, który umożliwia osobom wykonującym wolny zawód wspólną działalność pod jedną firmą. Ponieważ to spółka ma podmiotowość prawną, zatem to ona jest przedsiębiorcą. Ona więc, a nie wspólnicy, wykonuje działalność, jak ma to miejsce w spółce cywilnej.

 

Spółka partnerska powstaje, gdy zostanie wpisana do rejestru, a zawiązuje się z chwilą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Zatem aby powstała, nie wystarczy samo zawarcie umowy przez wspólników. Należy jeszcze zgłosić ten fakt do Krajowego Rejestru Sądowego. Prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru ma każdy wspólnik.

 

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów wymienionych w ustawie, czyli w Kodeksie spółek handlowych. Wymienia on takie zawody jak: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Nie jest to jednak katalog wyczerpujący, gdyż zgodnie z przepisem art. 87 § 1 in fine K.s.h. ustawodawca pozwala na rozszerzenie tego katalogu, jednak pod warunkiem, że rozszerzenia takiego dokona się w odrębnej ustawie.

 

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. W obrocie gospodarczym dopuszcza się używania skrótu: „sp. p.”

 

Istnieje kilka płaszczyzn odpowiedzialności partnerów w spółce. Inaczej odpowiadają po zarejestrowaniu za działania związane z wykonywaniem wolnego zawodu, a inaczej za pozostałe zobowiązania spółki. Inne są również reguły odpowiedzialności za działania wspólników po zawarciu umowy, a jeszcze przed zarejestrowaniem spółki.

 

Pierwszą z tych płaszczyzn jest odpowiedzialność partnera za wykonywanie wolnego zawodu po zarejestrowaniu spółki. Co do zasady, partner w takiej spółce ponosi odpowiedzialność za swoje działania, nie odpowiada zaś za błędy innego partnera oraz osób, które nie pozostawały pod jego kierownictwem. Partner nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem w jej ramach wolnego zawodu przez pozostałych partnerów, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki podlegały kierownictwu innego partnera.

 

Drugą płaszczyzną jest odpowiedzialność za inne zobowiązania spółki, powstałe po jej zarejestrowaniu, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu (np. odpowiedzialność za wspólną administrację). Każdy partner ponosi bowiem odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki, koszty eksploatacyjne czy wypłatę wynagrodzenia jej pracownikom.

 

Jak zatem odpowiadają wspólnicy za swoje działania w okresie, kiedy zawarli już umowę spółki, a jeszcze jej nie zarejestrowali? Wydaje się, iż każda osoba działająca w imieniu tzw. „spółki w organizacji” odpowiada za własne działania, jest to odpowiedzialność pierwszorzędna. Dopiero z chwilą zarejestrowania spółki partnerzy odpowiadają na zasadzie subsydiarności, tj. w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a potem wspólnicy. Oczywiście odpowiedzialność subsydiarna nie ma zastosowania, kiedy odpowiedzialność konkretnego partnera jest w ogóle wyłączona.

 

W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki.

 

Co do zasady, każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Pozbawienie prawa reprezentowania może nastąpić tylko z ważnych powodów i musi zostać powzięte uchwałą – przy większości trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki partnerskiej może jednak przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Wówczas partnerzy pozbawieni są prawa reprezentacji. W takim przypadku przepisy nie wskazują wprost na wyłączenie praw partnerów do prowadzenia spraw spółki, jednak należałoby przyjąć, iż wspólnicy są pozbawieni również tego prawa. Spółka partnerska, w której jest zarząd, nazywa się spółką hybrydalną (swoiste połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową), gdyż jako jedyna spółka osobowa może posiadać organ w postaci zarządu. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują takiej możliwości dla innych spółek osobowych.

 

Rozwiązanie spółki może być spowodowane:

 

  1. przyczynami przewidzianymi w umowie spółki,
  2. jednomyślną uchwałą wszystkich partnerów,
  3. ogłoszeniem upadłości spółki,
  4. utratą przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
  5. prawomocnym orzeczeniem sądu,
  6. sytuacją, gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki.

 

W spółce partnerskiej może zaistnieć sytuacja, że będzie ona funkcjonowała tylko z jednym wspólnikiem, ale jedynie wyjątkowo (np. utrata uprawnień przez pozostałych) i to przez okres co najwyżej jednego roku. Jest to regulacja o tyle dziwna, iż spółka partnerska jest umową między wspólnikami, jeśli więc nie ma ich nawet dwóch, to spółka nie powinna istnieć. Jednak funkcjonowanie takiego sztucznego bytu ma miejsce od lat i mimo licznych głosów praktyków, nie widać żadnych działań ustawodawcy, które zmierzałyby do zmiany tego stanu prawnego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.10.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 1 =

 

»Podobne materiały

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie spółki partnerskiej następuje w wyniku spełnienia przesłanek przewidzianych w Kodeksie postępowania handlowego. Zaistnienie tych przesłanek powoduje, co do zasady, konieczność przeprowadzenia likwidacji spółki.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »