Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracowników przez spółkę cywilną

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 19.11.2007

Artykuł omawia zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników przez spółkę cywilną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego (K.c.) – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): „przez umowę spółki (cywilnej – przypis autora) wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów”.

 

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie może być także uznana za jednostkę organizacyjną, o jakiej mowa w art. 331 K.c. Spółka cywilna jest przede wszystkim stosunkiem prawnym (zobowiązaniowym) skutkującym między stronami (wspólnikami). Wykorzystywanie tej konstrukcji prawnej w praktyce budzi spore wątpliwości. W zakresie prawa pracy problematyczną przez lata była zwłaszcza możliwość przydawania spółce cywilnej statusu pracodawcy.

 

Stosownie do art. 3 Kodeksu pracy (K.p.) – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.): „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. W świetle przytoczonego zapisu ustawy pracodawcą z całą pewnością może być każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna określona w art. 331 K.c., jeżeli tylko zatrudnia ona pracowników. Spółka cywilna, jak zostało to już wspomniane, nie podpada jednak pod żadną z tych kategorii pojęciowych.

 

Na temat spółki prawa cywilnego jako pracodawcy wypowiedział się Sąd Najwyższy w fundamentalnym wyroku z dnia 10 maja 1996 r., I PRN 63/95 (OSNAPiUS 1996, nr 23, poz. 355). Stwierdził on, że spółka cywilna, mimo iż nie ma osobowości prawnej, może być pracodawcą w rozumieniu art. 3 K.p. Jednakże za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie (art. 864 K.c.), a do egzekucji ze wspólnego majątku tej spółki konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom (art. 778 K.p.c).

 

Z tego wynika, że powód – występując z powództwem przeciwko pracodawcy będącemu spółką cywilną – powinien dla uzyskania wyroku nadającego się do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników – oznaczyć w pozwie jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników. Jeśli tego nie zrobił, to sąd I instancji powinien z urzędu wezwać wspólników do udziału w sprawie w charakterze pozwanych (art. 194, w zw. z art. 477 K.p.c).

 

Uzupełnieniem przepisów Kodeksu pracy w rozpatrywanym tu zakresie są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), regulujące postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 460 § 1 K.p.c. zdolność sądową i procesową ma także zakład pracy (pracodawca), chociażby nie posiadał osobowości prawnej. Konsekwencją tego uregulowania jest fakt, że w zakresie spraw pracowniczych spółka cywilna posiada zdolność sądową (zdolność występowania w procesie jako strona).

 

Potwierdzeniem tego jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1995 r., zgodnie z którym wyodrębniona jednostka organizacyjna spółki cywilnej zatrudniająca pracowników jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i ma zdolność sądową i procesową (I PRN 84/95; OSP 1996, nr 9 poz. 158).


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odpowiedzialność in solidum, czyli solidarność nieprawidłowa

Omówienie istoty odpowiedzialności „IN SOLIDUM”: w jakich przepisach została zastosowana, na czym polega i dlaczego jest korzystna dla wierzyciela?

 

Interwencja rzecznika konsumentów u przedsiębiorcy

W artykule można odnaleźć informacje o unikalnym w systemie prawa uprawnieniu urzędnika wobec przedsiębiorcy. O szczególnym charakterze tej konstrukcji prawnej stanowi to, że rzecznik działa w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, stając się swoistym „pełnomocnikiem” konsumenta

 

Prawo umieszczania firm w KRD

Prawo zamieszczania firm w tzw. „rejestrze długów” przysługuje osobom lub podmiotom, które zawarły odpowiednią umowę z wybranym biurem informacji gospodarczej. Do rejestru dłużników mogą być wpisane firmy, których zadłużenie wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych lub też bez wz

 

Dowód dziedziczenia nieruchomości

Dowodem spadkobrania może być postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak dokumenty te odnoszą się do spadku jako całości, bez wyszczególniania poszczególnych jego składników. W związku z tym, aby udowodnić dziedziczenie nieruchomości, należy wykazać, iż p

 

Stosowanie biokomponentów

Wytwarzanie i stosowanie biokomponentów, czyli biopaliw wytworzonych z odpadów z produkcji rolniczej, możliwe jest po spełnieniu szeregu warunków ustawowych. Prawo do wytwarzania biopaliw na własny użytek przysługuje także rolnikom.

 

Czynności związane z założeniem spółki jawnej

Do założenia spółki jawnej wymagane jest sporządzenie pisemnej umowy spółki oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców. Spółka jawna może też powstać w wyniku przekształcenia innej spółki osobowej, bądź spółki kapitałowej.

 

Rolnik jako przedsiębiorca

Rolnik może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa cywilnego, pomimo że nie ma on obowiązku rejestrowania działalności rolniczej w ewidencji działalności gospodarczej. Jedną z przesłanek do uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą będzie jej zarobkowy charakter.

 

Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo podatkowe dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych ustanawia szczególne zasady ustalania dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej. Sposób obliczania dochodu uzależniony może być w szczególności od sposobu, w jaki przedsiębiorca prowadzi ewidencję swoich przychodów i k

 

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na działalność

Obowiązujące przepisy ustalają maksymalną wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych z Funduszu Pracy. Jednak środki na podjęcie działalności mogą zostać przyznane także w niższej kwocie. Wszystko zależy od kosztorysu przedstawionego przez bezrobotnego

 

Podstawowe informacje o źródłach prawa Republiki Czeskiej

Prawo Republiki Czeskiej ma specyficzne cechy. Wiele z tej specyfiki wiąże się z okresem istnienia państwa czechosłowackiego. Autor przedstawia najważniejsze akty prawne obowiązujace u naszych południowych sąsiadów, podając orginalne nazewnictwo oraz objaśniając sposób ich oznaczania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »