Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka z o.o. A jest 100% udziałowcem spółki z o.o. B - rozliczenie podatku CIT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 10.08.2018

Spółka z o.o. A jest 100% udziałowcem spółki z o.o. B. Obie spółki są vatowcami. Spółka A zakupiła w 2015 lokal (sprzedaż zwolniona bez podatku VAT) i wynajmowała go, wystawiając comiesięcznie fakturę VAT. Czy aport tego lokalu ze spółki A do B będzie opodatkowany VAT-em? Jeśli tak, to czy jest inny sposób przeniesienia lokalu, żeby uniknąć VAT-u? Co z podatkiem CIT w obu spółkach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) na kapitał zakładowy w zamian za udziały stanowi na gruncie podatku VAT przejaw odpłatnej dostawy towarów. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 ustawy VAT za towar uznaje się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. W konsekwencji nieruchomość stanowi rzecz, która podlega dostawie przez którą ustawa rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Dostawa ta ma charakter odpłatny ponieważ w zamian za aport wnoszący otrzymuje udziały w spółce co stanowi przejaw odpłatności. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2011 r., ILPP1/443-10/11-8/NS, gdzie czytamy:

 

„Wniesienie aportu w postaci nieruchomości lub rzeczy ruchomych do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zatem podlega opodatkowaniu (…)”.

 

Co do zasady podstawę opodatkowania stanowi nominalna wartość udziałów otrzymanych w zamian za aport (tak wynika z postanowienia NSA z 31.03.2014r., I FPS 6/13). Stawka VAT jest właściwa ze względu na rodzaj rzeczy, która podlega wniesieniu aportem. Przyjmuje się, że kwota wartości nominalnej stanowi już wartość brutto, a więc zawiera w sobie skalkulowany podatek VAT.

 

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde przekazanie budynku w formie aportu podlega opodatkowaniu, bowiem istnieje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W opisanym przypadku uwagę zwracam na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

 

W myśl natomiast art. 2 pkt 14 ustawy VAT „poprzez pierwsze zasiedlenie rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

 

Z opisanego przez Pana przypadku wynika, że spółka zakupiła lokal w 2015 r. i oddała go do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (wynajem lokalu). W konsekwencji pierwsze zasiedlenie miało miejsce w 2015r. Jeżeli w tym czasie nie były przeprowadzane żadne ulepszenia lokalu o wartości przekraczającej 30%, to z pierwszym zasiedleniem lokalu mamy do czynienia w 2015 r. W rezultacie od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata ,co oznacza, że taka dostawa towaru (w postaci aportu) może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

 

Następnie należy rozważyć, jakie skutki spowoduje wniesienie aportu na gruncie ustawy CIT. W pierwszej kolejności wskazać należy, że od początku 2018 r. przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) kwalifikowane są do osobnego źródła przychodu z zysków kapitałowych.

 

Po stronie spółki wnoszącej aport powstanie przychód. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT za przychód uważa się wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Przepis ten oznacza, że przychodem jest wartość wkładu z tym, że nie może być ona niższa niż wartość wkładu (nieruchomości).

 

Tak ustalony przychód spółka wnosząca może jednak pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 15 ust. 1j ustawy CIT w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

 

Koszty te można powiększyć o odpowiednio udokumentowane wydatki poniesione w związku z obejmowaniem udziałów w zamian za wkład niepieniężny. Są to przykładowo wydatki związane z wyceną aportów lub obsługą prawną transakcji.

 

W rezultacie przychód z tytułu wniesienia wkładu stanowi wartość nieruchomości (nie może być ona mniejsza niż wartość rynkowa). Taki przychód ulega pomniejszeniu o koszt będący zaktualizowaną wartością początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz koszty poboczne.

 

Natomiast po stronie spółki otrzymującej aport nie powstanie przychód podatkowy. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy PIT za przychód nie uznaje się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W rezultacie po stronie spółki otrzymującej wniesiony aport jest neutralny podatkowo.


Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu PCC podlega zmiana umowy spółki. Przy spółce kapitałowej za zmianę umowy spółki uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość, o którą podwyższona kapitał. Stawka podatku wynosi 0.5%. Z uwagi na fakt, że wniesieniu aportem podlega nieruchomość całą operację należy przeprowadzić u notariusza. W takim przypadku notariusz pełni rolę płatnika, który pobierze i wpłaci podatek PCC do urzędu skarbowego. Spółka nie musi zatem składać żadnych dokumentów do US.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki