Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.03.2017

Czy mieszkanie spółdzielcze, do którego prawo własności nabyłem w drodze darowizny od moich dziadków, wchodzi do wspólności ustawowej małżeńskiej? I czy po ewentualnym rozwodzie będzie podlegać podziałowi jako majątek wspólny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Majątek wspólny małżonków, który gromadzą małżonkowie w czasie trwania ich związku, należy do obu stron w równych częściach. Zarówno mąż jak i żona mogą nim swobodnie rozporządzać. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)). Co do zasady przedmioty zakupione w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Wyjątki od tej zasady przedstawione zostały m.in. w art. 33 ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stanowi on, iż do majątku osobistego, a nie wspólnego, wchodzą w szczególności przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego tego małżonka (określane jako surogacja).

 

W małżeńskim ustroju majątkowym oprócz wspólności majątkowej istnieje także oddzielna masa majątkowa – majątki osobiste każdego z małżonków.

 

Majątek osobisty każdego małżonka pozostaje w jego wyłącznej dyspozycji i może sam nim swobodnie dysponować bez zgody drugiego małżonka. Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Powyższe składniki tworzą zamknięty katalog składników majątku osobistego. Pozostałe przedmioty, niewymienione w tym przepisie należą zaś do majątku wspólnego małżonków.

 

Majątek osobisty (zwany też odrębnym) stanowi wyłączną własność jednego z małżonków, który jest wyłącznie uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących jego składników. Współmałżonek ma natomiast uprawnienie do korzystania z mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego będących majątkiem osobistym drugiego małżonka. Drugim uprawnieniem, jakie daje ustawodawca małżonkowi, jest korzystanie z pożytków wnoszonych przez drugiego małżonka.

 

W skład majątku odrębnego wchodzą również przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Wyjątkiem od tej zasady są przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków. Są one objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie inaczej postanowił. Po trzecie, w skład odrębnego majątku wchodzą prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Mowa tu przede wszystkim o wspólności majątkowej wspólników spółki cywilnej. Ponadto w skład majątku odrębnego wejdą także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Przedmiotami takimi są zwłaszcza: odzież i obuwie, przedmioty niezbędne ze względu na stan zdrowia (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy) lub związane z zainteresowaniami (np. sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne).

 

W skład majątku odrębnego małżonków wchodzą również prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (tytułem przykładu, będą to służebności osobiste, czy prawo dożywocia). W skład majątku odrębnego wejdą również przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków wchodzą w skład majątku odrębnego małżonka. Podobnie przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków stanowią przedmioty majątku osobistego.

 

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, że przedmioty majątkowe, np. samochód czy mieszkanie, nabyte przez darowiznę stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Darczyńca może jednak w umowie darowizny postanowić inaczej, tzn. może zdecydować, że przedmiot darowizny będzie własnością obojga małżonków. Decydujące znaczenia ma więc wola darczyńcy, która jest wyrażana w umowie. W sytuacji kiedy darczyńca nie zamieścił w umowie postanowień o wejściu darowanego przedmiotu do majątku wspólnego, przedmiot ten staje się składnikiem majątku osobistego obdarowanego małżonka. Zarząd takim majątkiem sprawuje tylko uprawniony małżonek. Majątek osobisty nie może też służyć do zaspokajania długów, jakie obciążają drugiego małżonka. W razie ustania małżeństwa przedmioty należące do majątku osobistego nie podlegają podziałowi.

 

Darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków stanowi jego majątek odrębny, a więc po rozwodzie nie będzie podlegała podziałowi. Jeśli darczyńca chce, aby darowizna wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków, musi być to wyraźnie wskazane w umowie darowizny.

 

W opisywanej sytuacji przedmiot darowizny stanowi Pana osobisty majątek, a więc jest to część masy majątkowej, którą może tylko Pan wyłącznie dysponować. Jeżeli w umowie darowizny nie zaznaczono, że przedmiot darowizny wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków, to będzie on majątkiem osobistym obdarowanego małżonka i w przypadku rozwodu nie ulega podziałowi. Przedmiotem darowizny mogą być wszystkie prawa majątkowe, np. prawo własności, udział we współwłasności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo suma pieniężna.

 

Zatem jeśli darczyńca przekazał mieszkanie tylko Panu, to nawet jeżeli odbyło się to w trakcie związku, stanowi ono wyłącznie Pana własność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »