.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółdzielcza umowa o pracę

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.01.2014

Od wielu lat pracuję w spółdzielni pracy. Jestem też członkiem tej spółdzielni. Odchodzę na emeryturę i w związku z tym spółdzielcza umowa o pracę zostanie rozwiązana. Czy mogę zostać wykreślona z rejestru członków? Jeśli tak, to proszę mi wskazać podstawę prawną takiego działania (art. 194 § 1 Prawa spółdzielczego?). Czy jako emerytka zachowam prawa przysługujące członkowi spółdzielni, mimo że nie będę wykonywać pracy? Odnośnie spółdzielni rolniczych jest to powiedziane wprost, zaś przy spółdzielniach pracy nie, dlatego proszę o wyjaśnienie tych kwestii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na zadane przez Panią pytanie jest twierdząca zarówno, jeśli chodzi o możliwość wykreślenia z rejestru członków spółdzielni w związku z niewykonywaniem pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, jak i w zakresie zachowania praw członka spółdzielni wskazanych w statucie, do czasu tego wykreślenia, pomimo przejścia na emeryturę.

 

Zgodnie z treścią znanego Pani przepisu art. 194 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) „wykreślenie z rejestru członków spółdzielni może nastąpić tylko w wypadku, gdy:

 

1) członek nie jest zatrudniony w spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn niezawinionych przez spółdzielnię;

 

2) członek utracił w znacznym stopniu lub całkowicie zdolność do pracy, a spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy;

 

3) członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych, a statut nie przewiduje członkostwa osób niemających takiej zdolności”.

 

Okoliczność przejścia na emeryturę, która łączy się z rozwiązaniem spółdzielczej umowy o pracę, bez wątpienia nie jest wynikiem zawinienia spółdzielni, w ogóle nie sposób mówić tu o zawinieniu którejkolwiek ze stron. Jak stanowi przepis art. 186 § 2 Prawa spółdzielczego, „rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę w czasie trwania członkostwa jest niedopuszczalne, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w art. 187 i 189 oraz rozwiązania tej umowy na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, a także rozwiązania jej na mocy porozumienia stron przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez członka członkostwa”.

 

Pani przypadku dotyczy regulacja zawarta w art. 187 pkt 2 Prawa spółdzielczego, w świetle którego spółdzielnia może rozwiązać z członkiem spółdzielczą umowę o pracę w czasie trwania członkostwa, z zachowaniem przewidzianego w Kodeksie pracy okresu wypowiedzenia, w razie przyznania członkowi prawa do emerytury. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy (art. 77 § 2 Kodeksu pracy). Odpowiednie więc zastosowanie dotyczy np. długości okresów wypowiedzenia, uprawnień związanych z rodzicielstwem.

 

W konsekwencji, jeśli spółdzielczy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu wskutek Pani przejścia na emeryturę, a stan braku zatrudnienia w spółdzielni z tego powodu osiągnie jeden rok, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wykreśleniu Pani z rejestru członków, nie wcześniej. Zwracam uwagę na słowo „może”, bowiem nie ma tutaj automatycznego wykreślenia w razie zajścia ww. okoliczności, a podjęcie takiej uchwały jest działaniem fakultatywnym. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę nie pozbawia od razu statusu członka, gdyż jak wynika z treści przepisu art. 162 § 1 i § 2 Prawa spółdzielczego, członkowie spółdzielni będący emerytami lub rencistami zachowują prawa członkowskie przewidziane w statucie. Członkowie ci, nieobecni na walnym zgromadzeniu, nie są jedynie wliczani do liczby członków wymaganej w statucie dla ważności podejmowanych uchwał (tzw. quorum).

 

Przepis art. 162 jest zamieszczony w tytule II ustawy, poświęconym przepisom szczególnym dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy. Zatem wbrew wyrażonemu przez Panią poglądowi trwałość uprawnień członkowskich emeryta i ustawowe unormowanie tej materii nie dotyczy wyłącznie spółdzielni rolnych, ale z woli ustawodawcy również spółdzielni pracy, wynika to z prostej wykładni systemowej przepisu art. 162, uwzględniającej jego usytuowanie w akcie prawnym.

 

Może się okazać, że spółdzielnia nie będzie z różnych względów zainteresowana wykreśleniem Pani z rejestru członków, nawet gdy upłynie roczny okres braku zatrudnienia z przyczyn niezawinionych przez spółdzielnię. W ten sposób także po upływie tego czasu będzie Pani zachowywać wszystkie prawa członka spółdzielni, o jakich stanowi statut spółdzielni. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 15 września 1993 r. (sygn. akt III APr 43/93), „rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, które jest możliwe tylko na podstawie art. 186 par. 2 Prawa spółdzielczego, może doprowadzić do ustania tego członkostwa dopiero po upływie roku w drodze wykreślenia członka ze spółdzielni z rejestru członków”. Wcześniejsze ustanie członkostwa na tej podstawie stanowić będzie naruszenie przepisów i wykreuje po stronie osoby pozbawionej członkostwa skuteczne roszczenie o ponowne przyjęcie w poczet członków spółdzielni i o uchylenie uchwały w sprawie wykreślenia.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »