Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata kredytu a wydatki na cele mieszkaniowe

Autor: Piotr Geliński • Opublikowane: 28.11.2015

Otrzymałem w spadku mieszkanie. W międzyczasie wziąłem z żoną kredyt na kupno domu. Chciałbym wcześniej spłacić kredyt i chcę na to przeznaczyć część kwoty jaką uzyskałbym ze sprzedaży mieszkania. Czy taki cel sprzedaży zwalnia mnie z podatku z powodu sprzedaży przez upływem 5 lat? Jeśli tak, to czy kwota zwolniona z podatku jest równa tylko tej, którą faktycznie przeznaczę na spłatę kredytu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), dalej: u.p.d.o.f.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Zatem konieczność rozliczenia podatku dochodowego występuje wyłącznie w tych przypadkach, w których sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Skoro nabył Pan mieszkanie w roku 2013 (przy czym rozumiem, że jest to data śmierci spadkodawcy), to jego sprzedaż szybsza niż w roku 2019 będzie się wiązała z koniecznością rozliczenia podatku. Podatek wynosi zasadniczo 19% dochodu.

 

Jedyną możliwością uniknięcia konieczności zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

 

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Katalog własnych celów mieszkaniowych zawarty jest w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. Takimi celami są m.in.: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. W celach mieszkaniowych są również m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na powyższe cele określone w pkt 1 – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

 

Zatem spłata kredytu hipotecznego na powyższych warunkach – jest celem mieszkaniowym uprawniającym do korzystania ze zwolnienia – w tej części. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-39, w którym w pozycji 25 wykaże Pan kwotę dochodu zwolnionego z podatku dochodowego.

 

Odnośnie okoliczności, że sprzedany ma zostać majątek osobisty, a spłacony kredyt wspólny można powołać fragmenty interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2014 r., ITPB2/415-812/14/BK, w której wskazano: „Wobec okoliczności przedstawionych we wniosku wskazać należy, iż w sytuacji gdy na podstawie umowy kredytowej, kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba i każda odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia, to każda z tych osób ma wówczas obowiązek dokonywać spłaty kredytu (odsetek). Z punktu widzenia zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne znaczenie ma natomiast faktyczne wydatkowanie przez podatnika (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe. Tak więc, skoro spłaty pozostałej kwoty kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem, teściami i ojcem na zakup lokalu mieszkalnego objętego wspólnością majątkową dokona tylko Wnioskodawczyni, to sfinansowanie tych wydatków środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania, które stanowi majątek odrębny Wnioskodawczyni uprawniało będzie Ją do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki