.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długu przez poręczyciela po śmierci kredytobiorcy a przedawnienie długu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.04.2010

W 2000 r. moja babcia poręczyła pożyczkę na kwotę 2500 zł z weksla in blanco do kwoty 3500 zł w terminie 3 lat od dnia, w którym roszczenie staje się wymagalne. Spłata pożyczki kończyła się po 36 miesiącach, czyli w 2003 r. Niedawno ciotka umarła i tuż po tym z babcią skontaktowała się firma windykacyjna w sprawie spłaty zadłużenia ww. pożyczki w kwocie ok. 8000 zł (z powodu odsetek w wysokości 40% rocznie!). Czy poręczenie babci wygasło, czy jednak babcia musi spłacać zadłużenie? Jeśli tak, to jaką kwotę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata długu przez poręczyciela po śmierci kredytobiorcy a przedawnienie długu

Egzekucja zobowiązania po śmierci pożyczkobiorcy a wystawienie weksla przez poręczyciela

W pierwszej kolejności wskazać należy, że poręczenie udzielone przez Pana babcię nie wygasło, gdyż w zasadzie nie wygasło również samo zobowiązanie Pańskiej cioci, które zgodnie z zasadą określoną w art. 922 Kodeksu cywilnego przeszło wraz ze śmiercią Pańskiej cioci na jej spadkobierców.

 

Zgodnie natomiast z treścią deklaracji wekslowej Pańska babcia poręczyła zadłużenie Pańskiej cioci do kwoty 3500 zł, w związku z czym, jak się wydaje, kwota ta stanowi górną granicę ewentualnego roszczenia wobec Pańskiej babci.

Przejęcie długu przez firmę windykacyjną - zakwestionowanie wystawionego weksla przez poręczyciela

Uwagę zwrócić należy także na treść samej deklaracji, na mocy której Pańska babcia jako poręczyciel zobowiązała się poddać egzekucji prowadzonej jedynie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Wobec powyższego, mając na uwadze fakt, że obecnie ww. wierzytelność nie przysługuje już bankowi, ale firmie windykacyjnej, która nie może wystawić takiego tytułu egzekucyjnego, zasadne byłoby zakwestionowanie możliwości skorzystania z wystawionego przez Pańską babcię weksla poręczeniowego. W takiej sytuacji firma windykacyjna musiałaby wystąpić wobec Pańskiej babci z powództwem cywilnym na drogę sądową i w ten sposób dochodzić swoich roszczeń.

Naliczanie odsetek przez firmę windykacyjną

Odnosząc się z kolei do kwestii naliczanych odsetek karnych w stosunku 40% rocznie, to wskazać należy, że ponieważ umowa zawarta została w 2000 r., nie znajdują do niej zastosowania obecnie obowiązujące przepisy o maksymalnej wysokości odsetek umownych. Mając na uwadze, że odsetki te w niniejszej sprawie są rażąco wysokie, zasadne byłoby również podważenie ich wysokości, korzystając z regulacji art. 3851 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie bowiem z § 1 ww. artykułu postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

 

Natomiast stosownie do § 3 za nieuzgodnione indywidualnie należy uznać te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, zgodnie z § 4, spoczywa na tym, kto się na to powołuje, czyli w tym przypadku na Pańskiej babci.

Jak odpowiedzieć na pismo firmy windykacyjnej?

Podsumowując, na obecnym etapie zasadne byłoby:

 

  1. udzielenie odpowiedzi na pismo firmy windykacyjnej, przede wszystkim ze wskazaniem górnej granicy odpowiedzialności Pańskiej babci (tj. do kwoty 3500 zł), a także okoliczności, że Pańska babcia zobowiązała się poddać egzekucji jedynie z bankowego tytułu egzekucyjnego oraz
  2. zakwestionowanie wysokości stopy procentowej naliczanych odsetek karnych jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającej interesy Pańskiej babci.

 

Warto jeszcze wskazać, że jeśli Pani babcia zapłaci dochodzoną od niej kwotę, to Pani babci będzie przysługiwało roszczenie regresowe wobec spadkobierców Pańskiej cioci o zwrot tejże kwoty. Wynika to z treści art. 518 § 1 pkt 1, zgodnie z którym poręczyciel, który spełnił świadczenie, z mocy prawa wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela i uzyskuje roszczenie wobec dłużnika głównego o spełnienie świadczenia, chyba że co innego wynika ze stosunku wewnętrznego między dłużnikiem głównym a poręczycielem.

Zawiadomienie spadkobierców dłużnika o spłacie długu przez poręczyciela 

W celu zabezpieczenia także późniejszych interesów Pańskiej babci w razie ewentualnego sporu ze spadkobiercami Pańskiej cioci o zwrot zapłaconej kwoty na rzecz firmy windykacyjnej – stosownie do art. 884 § 1 K.c. – Pańska babcia jako poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinna zawiadomić niezwłocznie dłużnika (w tym przypadku spadkobierców dłużnika), wzywając go do wzięcia udziału w sprawie. Zawiadomienie takie z ostrożności najlepiej jest sporządzić na piśmie i wysłać listem poleconym lub wręczyć osobiście z poświadczeniem otrzymania przez adresata.

Przedawnienie roszczenia z tytułu udzielonej pożyczki

Na koniec wypada również poruszyć kwestię ewentualnego przedawnienia roszczeń, których dochodzi od Pańskiej babci firma windykacyjna. Otóż zgodnie z art. 118 K.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.  

 

Powyższe oznacza, że jeżeli zaciągnięta pożyczka nie została spłacona do dnia dzisiejszego, a bank nie wytoczył powództwa cywilnego o zasądzenie tych należności w ciągu 3 lat od dnia wymagalności roszczenia (od dnia, w którym Pańska ciocia powinna spłacić zaciągniętą pożyczkę), to roszczenie należałoby co do zasady uznać obecnie za przedawnione.

 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. akt: II CSK 75/06) „właściciel weksla nie może domagać się od poręczyciela, który go wystawił, zapłaty wynikającej z niego należności, jeśli roszczenie o zwrot pożyczki lub kredytu w ten sposób zabezpieczonego już się przedawniło”.

Czy dokonywanie spłat przez dłużnika powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia?

Zwrócić jednakże należy w tym miejscu uwagę na zawartą w piśmie firmy windykacyjnej informację, że spłat zaciągniętej pożyczki Pańska ciocia dokonywała jeszcze w 2009 r. Powyższa okoliczność ma to zasadnicze znaczenie, że jak się powszechnie przyjmuje, dokonywanie spłat przez dłużnika uznawane jest za każdorazowe uznanie przez niego swojego zadłużenia, co w świetle art. 123 § 1 pkt 2 K.c. powoduje również przerwanie biegu przedawnienia.

 

Dlatego też należy uznać, że obecnie roszczenie firmy windykacyjnej nie jest przedawnione, jednakże sam fakt przekazania tej wierzytelności przez bank firmie windykacyjnej sugeruje, że bank mógł być przekonany o tym, że wierzytelność ta jednak się przedawniła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »