Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata pożyczki i dalsze nękanie przez firmę windykacyjną

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 14.09.2019

W lutym bieżącego roku zawarłem umowę pożyczki gotówkowej na kwotę 2000 zł z firmą pożyczkową. Niestety z biegiem czasu wpadłem w kłopoty finansowe i nie wywiązywałem się ze spłaty zobowiązania w systemie ratalnym, co skutkowało wypowiedzeniem umowy i przekazaniem jej do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Kiedy stanąłem finansowo na nogi, a było to miesiąc temu, spłaciłem całkowicie pożyczkę w tej firmie na kwotę 3160 zł; na tę kwotę składało się oprocentowanie, odsetki oraz 20% koszty firmy windykacyjnej. Wysłałem mailowo tej instytucji pożyczkowej oraz firmie windykacyjnej wygenerowane potwierdzenie wpłaty. Mimo to jestem nadal do dnia dzisiejszego nękany SMS-ami od firmy, która domaga się ode mnie kwoty 520 zł tytułem zapłaty 20% udziału firmie windykacyjnej. W tym miejscu oświadczam, że wykonałem oba przelewy. Firma cały czas przekazuje informację o opóźnieniach w płatności do BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ, a także wpisali mnie do BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ; robią to notorycznie, ponieważ co jakiś czas ściągam sobie raport z biura informacji kredytowej. Dzięki nim mogę zapomnieć o kredycie hipotecznym na zakup mieszkania, ponieważ żaden bank mi go nie udzieli, jak widzi wpis z opóźnieniem sięgającym prawie 90 dni. Czy założyć po prostu sprawę cywilną o naruszenie dóbr osobistych i żądać zadośćuczynienia, czy zgłosić ten fakt na prokuraturę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak najbardziej rozumiem, co aktualnie Pan przeżywa, gdyż tego typu sytuację zdarzają się bardzo często, a ostatnio można rzecz, że już bardzo często. Związane jest to zapewne ze zmianami przepisów, które niedawno dotknęły firmy windykacyjne.

 

Firmy windykacyjne, aby uniknąć przedawnienia orzeczeń sądowych, zdecydowanie zwiększyły swoje starania na rzecz wyegzekwowania należności poprzez różne zabiegi, w tym zmasowaną ilość telefonów do osób najbliższych dla dłużnika, często nawet do dalszej rodziny, a nawet i sąsiadów. Również często windykatorzy odwiedzają również wszystkie te osoby osobiście. Problem polega na tym, iż w tej sytuacji firma nie dysponuje nawet tytułem wykonawczym, a mając już spłacone zobowiązanie, nie może skierować sprawy do sądu i uzyskać nakazu zapłaty, a tym bardziej na drogę egzekucji sądowej za pośrednictwem komornika. Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. W tym przypadku firma liczy zapewne na szczęście, iż wpłaci Pan dodatkową kwotę, aby to uniknąć potencjalnych konsekwencji.

 

Przechodząc już do sedna problemu, należy pamiętać, że przepisy polskiego prawa nie nadają windykacji takich samych uprawnień, jakie posiada komornik. Windykatorzy nie mają prawa nas odwiedzać – chyba że wyrazimy na to zgodę ale również nie mogą nękać nas telefonicznie- co nie wątpliwie ma miejsce w Pana sytuacji. Zarówno jedno jak i drugie ich działanie jest działaniem bezprawnym, za które kodeks karny przewiduje karę. Zgodnie z art. 190a kodeksu karnego:

 

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Aby oczywiście tak się stało, należy zgłosić sprawę na policję. Musi jednak Pan pamiętać, że cały ten proces będzie bardzo długotrwały, należy w tym celu nagrywać wszystkie rozmowy, przedkładać billingi oraz inne dowody, a wtedy zapewne Policja lub Prokurator może wystosować do firmy windykacyjnej pismo, które to może ich skutecznie odstraszyć. Jeśli zaś chciałaby Pan pójść szybszą i krótszą drogą należy pomyśleć o powiadomieniu innych instytucji. Taką instytucją jest przede wszystkim powiatowy rzecznik praw konsumenta, który jest powołany do stania na straży dobrych praktyk przedsiębiorców, w tym windykatorów w relacjach z konsumentami. O nieuczciwych praktykach należy zawiadomić go pisemnie lub osobiście w siedzibie jego kancelarii. W piśmie bądź na miejscu należy dokładnie opisać praktyki jakie stosuje wobec Pana zespół windykatorów firmy, można również w tym miejscu przedstawić stosowne dowody na swoje twierdzenia, tzn. dowody spłaty całej należności. Rzecznik zwróci się do firmy z oficjalnym pismem o wyjaśnienia, które to może odnieść oczekiwany dla Pana skutek. Oczywiście można również iść o krok dalej i domagać się, ale już na drodze sądowej odszkodowania od firmy windykacyjnej, jednakże z tym wstrzymałbym się do czasu wyczerpania poprzednich dwóch możliwości. Zgodnie bowiem z art. 24 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 

Wobec tego może Pan zarówno żądać zaniechania bezprawnego działania firmy oraz domagania się zadośćuczynienia za zaistniałą sytuację. Kwestie zadośćuczynienia reguluje art. 448 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”. Zapewne umieszczanie Pana w BIK-u lub BIG-u, które to zmniejsza Pańskie szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, może stanowić naruszenie Pańskich dóbr osobistych i być podstawą do odszkodowania, jeśli oczywiście będzie Pan w stanie wykazać, że bank nie chce udzielić Panu kredytu z uwagi na negatywną historię w BIK-u.

 

Na marginesie dodam tylko, że należy pamiętać, aby nie podpisywać z tego typu firmami żadnych umów, żadnej ugody i innych, gdyż tego typu zabiegi mogą mieć na celu np. uznanie przez Pana rzekomego długu i zobowiązania się do spłaty określonych należności. W przypadku odwiedzin przez windykatora może bez obaw zawiadomić policję. W najbliższym czasie [stan prawny z dnia 08.12.208 r.] w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu karnego, który to będzie przewidywał surowsze kary dla nieuczciwych windykatorów za wszelkie niezgodne z prawem działania, w tym nękanie telefoniczne i inne – jednakże na tę zmianę przepisów musimy jeszcze poczekać.

 

Jak Pan widzi, jest kilka możliwości, aby zakończyć działanie firmy i zyskać święty spokój.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »