.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłacona pożyczka a podpisanie weksla

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 21.10.2010

Cztery lata temu wziąłem pożyczkę w systemie argentyńskim (najpierw się spłaca, a potem dostaje się pieniądze). Żeby odzyskać pieniądze, musiałem podpisać weksel. Niedawno firma została zamknięta, a weksla nie odzyskałem. Okazało się, że został sprzedany firmie windykacyjnej, a później otrzymałem z sądu nakaz zapłaty. Odwołałem się, przedstawiając dowody wpłaty, ale odwołania nie przyjęto (ze względu na podpis elektroniczny). Wysłałem później pismo o przywrócenie terminu, ale odrzucono moją prośbę. Co mam robić dalej, by nie płacić powtórnie za pożyczkę? Czy mogę pozwać firmę o wyłudzenie pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż złożone pismo z wyjaśnieniami odnośnie otrzymanego nakazu zapłaty nie spełniało wymagań sprzeciwu (jeżeli nakaz wydany został w postępowaniu upominawczym) ani zarzutów (jeżeli nakaz wydany był w postępowaniu nakazowym, co najpewniej miało miejsce w przedmiotowej sprawie, jeżeli wierzyciel dochodził zapłaty z weksla). Dlatego też sąd nie mógł tego pisma uwzględnić jako skutecznego środka zaskarżenia.

 

Również wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty nie spełniał ustawowych wymogów, gdyż nie został również złożony zgodnie z ustawowymi wymogami formalnymi.

 

Zgodnie bowiem z art. 169 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu”. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, a także równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, czyli w Pańskim przypadku złożyć prawidłowo sporządzony sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

 

W takiej sytuacji w zasadzie jedynym środkiem obrony przed ewentualną egzekucją zasądzonego świadczenia jest wniesienia przez Pana powództwa przeciwegzekucyjnego, skierowanego na pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

 

Stosownie bowiem do art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c. „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie”.

 

W przedmiotowej sprawie, w związku z uchybieniami formalnymi Pańskiego środka zaskarżenia, a zatem w ogóle jego nieuwzględnienia przez sąd, uznać należy, iż nigdy podniesiony przez Pana zarzut spełnienia świadczenia nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. To uprawnia Pana do poniesienia tego zarzutu obecnie w postępowaniu wszczętym na podstawie wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

W kwestii formalnych wymogów takiego powództwa wskazać należy w pierwszej kolejności przepis art. 843 K.p.c., w którym stwierdza się, iż „powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Jeżeli jednak egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej”.

 

Podkreślić należy również, iż zgodnie z § 3 tegoż artykułu „w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu”.

 

Pozew taki powinien spełniać również warunki formalne przewidziane dla pism procesowych, które regulują poniższe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

 

Art. 126. § 1. „Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

 

Art. 1261. § 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

 

§ 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej części.

 

§ 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego”.

 

Powództwo takie wytacza się przeciwko wierzycielowi.

 

Pozew taki podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednakże niż 30 zł. Złożyć go należy w dwóch egzemplarzach oraz z dwoma kompletami załączników.

 

Odnośnie zaś ewentualnego przedstawienia wierzycielowi zarzutu karnego, wskazać należy, iż wierzyciel ten swoich praw dochodził w legalnie i jawnie prowadzonym postępowaniu sądowym, a Pan miał pełną możliwość zakwestionowania w tym postępowaniu tego roszczenia. Okoliczności te nie pozwalają zatem na uznanie, że wierzyciel próbował od Pana dochodzoną kwotę wyłudzić, gdyż nie sposób zarzucić jego działaniom bezprawności w rozumieniu prawa karnego, a jedynie ewentualnie bezpodstawność roszczeń cywilnoprawnych, co jednakże nie jest w polskim systemie prawa karalne i może jedynie rodzić określone skutku cywilnoprawne.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl