Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po sąsiedzie któremu pomagałem

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 25.12.2018

Od wielu lat przyjaźniłem się z samotnym, starszym panem, moim sąsiadem, z czasem stałem mu się potrzebny, bo potrzebował opieki. Do jego śmierci służyłem mu swą pomocą bezinteresownie. Staruszek powziął decyzję, aby przekazać mi swoje mieszkanie za lata przyjaźni i opieki. Ustaliliśmy, że spiszemy notarialną umowę o dożywocie. Nie zrobiliśmy jednak tego, sądząc, że mamy jeszcze dużo czasu. Sąsiad zmarł 2 tygodnie temu. Policyjne przeszukanie mieszkania nie ujawniło żadnego testamentu, dyspozycji ani nawet jednego słowa na wypadek śmierci. Zadeklarowałem gotowość zorganizowania pochówku. Pomimo że jestem obcą osobą, prokurator wyraził zgodę. Pytano mnie na policji, czy będę się ubiegał o spadek. Jest kilka obcych dla mnie osób, które twierdzą, że sąsiad wielokrotnie mówił, że chce to mieszkanie zostawić mnie, aby nie przeszło na Skarb Państwa. Jakie są moje szanse na ten spadek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Spadek po sąsiedzie któremu pomagałem

Prawo polskie przewiduje dwie możliwości dziedziczenia:

 

 • Dziedziczenie testamentowe, jeśli spadkodawca pozostawił ważny testament – dziedziczą wówczas wyłącznie osoby wskazane w tym testamencie.
 • Dziedziczenie ustawowe, jeśli zmarły nie pozostawił testamentu – dziedziczenie następuje wedle następującej kolejności:
  1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
   Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).
  7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. Na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Nikt inny, poza wyżej wskazanymi osobami, nie może dziedziczyć ustawowo. Jeżeli nikt, ale to kompletnie nikt z rodziny zmarłego nie może lub nie chce dziedziczyć, wówczas spadek przechodzi na własność gminy (Skarbu Państwa). Nie ma bowiem takiej możliwości, aby przy braku testamentu spadek dziedziczyła osoba obca. Również same twierdzenia innych ludzi, że zmarły chciał Panu pozostawić mieszkanie, nie wystarczą. Może Pan jedynie spróbować udowodnić przed sądem, że zmarły pozostawił testament ustny.

 

Wyjątkową formą testamentu jest tzw. testament ustny. Zgodnie z art. 952 K.c.: „jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków”.

 

Pierwszą przesłanką ważności testamentu ustnego jest obawa rychłej śmierci, która w sensie obiektywnym zawsze stanowić będzie dostateczne uzasadnienie do sporządzenia testamentu ustnego, przy czym obawa ta może wynikać z różnych przyczyn, na przykład podeszłego wieku testatora, nieszczęśliwego wypadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy nagłej, zagrażającej życiu choroby. Przyjmuje się, że w stanach chorobowych, które nieuchronnie prowadzą do zgonu chorego, ustawową przesłankę obawy rychłej śmierci (art. 952 § 1 K.c.) można uznać za spełnioną wówczas, gdy w stanie zdrowia następuje nagłe pogorszenie lub pojawiają się nowe rokowania wskazujące na nadzwyczajną bliskość czasową śmierci spadkodawcy.

 

Drugą przesłanką ważności testamentu jest to, aby ustne oświadczenie woli spadkodawcy zostało złożone przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Według art. 957 K.c.:

 

„§ 1. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

§ 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament”.

 

Zatem jeżeli powyższe przesłanki są w Pana sprawie spełnione, a ostatnia wola zmarłego nie została spisana, to ma Pan 6 miesięcy od chwili śmierci, żeby stwierdzić jego wolę poprzez przesłuchanie świadków. W tym celu musi Pan złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy wniosek o stwierdzenie ważności testamentu ustnego. We wniosku należy podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu.

 

Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, sąd wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań stwierdzających treść testamentu. Protokół przesłuchania świadków sąd przesyła do biura spadku.

 

Postępowanie, przewidziane w art. 661-663 Kodeksu postępowania cywilnego, ogranicza się więc w rzeczywistości do przesłuchania świadków testamentu, spisania protokołu i przesłania do biura spadku. Sąd w tym postępowaniu nie wydaje żadnego orzeczenia ani nawet nie dokonuje żadnych ustaleń faktycznych. Całe postępowanie ma podobny charakter jak przesłuchanie świadków w trybie zabezpieczenia dowodów.

 

Dopiero po stwierdzeniu w tym postępowaniu testamentu, jeżeli faktycznie okaże się, że sąd uzna zeznania świadków za wiarygodne i spisze protokół z testamentu ustnego, będzie Pan mógł rozpocząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - VI =

»Podobne materiały

Jak zweryfikować testament?

Niedawno zmarła moja mama, która mieszkała z moją siostrą i jej mężem. Od pogrzebu minęły 4 miesiące i szwagier nagle zaczął twierdzić, że po mamie został testament notarialny. Jak zweryfikować jego autentyczność i moment powstania?

Sporządzenie testamentu wyłączającego z dziedziczenia męża

W trakcie trwania małżeństwa nabyłam prawo do lokalu mieszkaniowego, użytkowania ogródka działkowego oraz kupiłam samochód i uczyniłam syna współwłaścicielem. Czy mogę przed notariuszem sporządzić testament i wskazać w nim, że cały mój majątek odziedziczy syn? Nie chcę, by coś dostał mąż.

Ważność testamentu podpisanego przez trzech świadków

Testament ustny został spisany w chwili wypowiedzenia przez spadkodawcę i podpisany przez trzech świadków, ale nie został podpisany przez spadkodawcę ze względu na bardzo zły stan zdrowia. Na drugi dzień spadkodawca zmarł. Czy ten testament jest ważny? Czy należy zawiadomić sąd o istnieniu testament
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »