.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spadek a długi spadkobiercy

Sprawa dotyczy spadku i długów jednego ze spadkobierców. 5 lat temu zmarła mama. Nie pozostawiła testamentu. Spadkobiercami jest tata, ja i moja siostra. W skład majątku wchodzi mieszkanie własnościowe. Chcemy wystąpić do sądu o przeprowadzenie sprawy spadkowej i potem sprzedać mieszkanie. Problem jest w moim przypadku, ponieważ ja jestem obciążona długami i bez stałego meldunku. Czy jest jakieś wyjście, aby komornik nie zajął części odziedziczonej w spadku przeze mnie? Jaka jest możliwość sprzedaży mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek a długi spadkobiercy

Dziedziczenie spadku a roszczenia komornika

W świetle aktualnego prawa postępowanie egzekucyjne może być prowadzone z majątku nabytego w drodze spadku, jaki Pani nabędzie po zmarłym rodzicu. Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. A zgodnie z art. 925 oraz art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Można dziedziczyć w dwojaki sposób na podstawie ustawy bądź testamentu. W związku z brakiem testamentu Pani nabyła prawo do dziedziczenia na mocy ustawy.

 

Jednak zanim otrzyma Pani swój udział w spadku, potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku, tj. uzyskanie urzędowego potwierdzenia faktu dziedziczenia spadkobierców po zmarłym. W Pani przypadku jeszcze nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

Prowadzenie egzekucji ze spadku

Zatem w Pani sprawie, skoro do chwili obecnej nie został dokonany dział spadku, nie jest możliwym prowadzenie egzekucji z całego spadku. Do działu spadku nie można prowadzić egzekucji z ułamkowych części przedmiotów wchodzących w skład spadku. W razie skierowania w takiej sytuacji egzekucji do przedmiotów spadkowych każdy ze spadkobierców może podnieść zarzut, że przedmiot należy do majątku spadkowego, a dział spadku jeszcze nie nastąpił. Jeśli doszłoby do sytuacji, że komornik przed dokonaniem działu spadku prowadzonej przeciwko Pani dokona zajęcia przedmiotów wchodzących w skład spadku po Pani mamie, to pozostali spadkobiercy mogą złożyć skargę na czynności komornika.

 

Sytuacja ulegnie zmianie, gdy otrzyma Pani już swoją ułamkową część nieruchomości. Z takiej części komornik będzie już mógł na wniosek wierzyciela dokonać licytacji.

 

W celu ochroni swojej części spadku mogłaby Pani zwlekać z przeprowadzeniem postepowania spadkowego. Niestety nawet przy zgodnie pozostałych współspadkobierców naraża się Pani na bezczynności dłużnika w celu utrudniania prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie z art. 1025 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Osobą mającą interes w stwierdzeniu nabycia spadku jest również Pani wierzyciel. Oznacza to, że wierzyciel, który dowiedział się o spadku przysługującym Pani, może złożyć do sądu wniosek celem stwierdzenia nabycia spadku, a po uzyskaniu stosownego dokumentu – prowadzić egzekucję z poszczególnych składników majątkowych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto komornik na wniosek wierzyciela może dokonać zajęcia prawa do działu majątku. Stanowi tak art. 912 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy którego dłużnik może żądać działu majątku, zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypadnie. Gdy dłużnik otrzyma z działu nieruchomość lub ułamkową jej część, sąd przeprowadziwszy dział zawiadomi o zajęciu sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej w celu ujawnienia zajęcia przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie zawiadomienia do zbioru dokumentów. Jeżeli wierzyciel w ciągu miesiąca po ukończeniu działu nie zażądał przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadłego dłużnikowi, przedmioty majątkowe, z których egzekucji nie żądał, będą wolne od zajęcia. O zajęciu prawa, z mocy którego dłużnik może żądać działu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko którym dłużnikowi przysługuje prawo żądania działu.

Sprzedaż majątku spadkowego

Może się również tak zdarzyć, postępowanie egzekucyjne nie zostanie skierowane do majątku, który przypada Pani po zmarłej. Wszystko zależy od woli wierzyciela. Niestety nie będzie Pani mogła tego udziału w nieruchomości się pozbyć w żaden możliwy sposób, chyba że go Pani spienięży, by spłacić swoje zobowiązania u komornika. W przypadku pozbycia się tego majątki wierzyciel może skorzystać z skargi pauliańskiej.

Skarga pauliańska

Zgodnie z przepisem art. 527 § 1 ustawy Kodeks cywilny, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

 

Ważny jest również przy skardze paulińskiej art. 528 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Oznacza to dla Pani tyle, że jeśli nabędzie Pani w wyniku postepowania spadkowego udziały w nieruchomości i je Pani przekaże innej osobie bądź sprzeda, to, jeśli taką informację uzyska wierzyciel, może on żądać uznania tej czynności za bezskuteczną wobec nabywcy, gdyż uszczupliła Pani swój majątek. Przeważnie jest ta skarga wykorzystywana przy darowiznach.

 

Skutkiem uznania umowy darowizny za bezskuteczną wobec wierzyciela będzie możliwość prowadzenia przez tego konkretnego wierzyciela egzekucji ze składników majątkowych, tak jakby pozostawały wciąż Pani własnością. Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności (art. 534 ustawy Kodeks cywilny).

 

Dużo też zależy od tego w jakiej wysokości ma Pani długi. Komornik nie powinien dokonać licytacji Pani udziałów, jeżeli dług jest znacznie mniejszy niż ich wartość, gdyż egzekucja powinna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, może Pani żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku (§ 1 i 2 art. 799 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Spłacanie długu przez spadkobiercę

W Pani sytuacji jedynym najlepszym wyjściem jest systematycznie spłacanie zobowiązania do komornika, co może doprowadzić do niepodejmowania przez wierzyciela prób egzekucji swojej wierzytelność z innych części składowych majątku bądź przyszłego majątku. Istnieje jeszcze druga ewentualność, tj. zawarcie ugody z wierzycielem, by wycofał sprawę od komornika i wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie ratalnym bezpośrednio na konto wierzyciela bez udziału komornika.

 

Jako osoba posiadająca uprawnienia mediatora sądowego może pomóc przy próbie zawarcia ugody z wierzycielem i próbie wycofania sprawy od komornika. Jeśli jest Pani zainteresowana takim rozwiązaniem, proszę o kontakt wówczas dokonam wyceny takiej usługi.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl