.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sortowanie odpadów

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 26.11.2012

Mam pytanie o sortowanie odpadów. Firma, w której pracuję, zajmuje się wynajmowaniem urządzeń medycznych. Urządzenia są dzierżawione klientom na kilka lat, po czym wymieniamy je na nowe, te stare trafiają zaś do naszego magazynu. Obecnie firma chce się ich pozbyć, a ja chciałbym je odkupić lub, w miarę możliwości, wziąć za darmo. Firma jednak twierdzi, że ciąży na niej obowiązek sortowania odpadów, muszą mieć świadectwo przekazania odpadów, a zużyty sprzęt elektroniczny musi być poddany utylizacji. Czy to prawda i rzeczywiście nie mogę skorzystać z tego sprzętu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej przez Pana sprawie mają zastosowanie przepisy:

  • ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

 

Art. 29 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie stanowi transpozycję art. 9 dyrektywy 2002/96/WE określającego zasady finansowania w odniesieniu do zużytego sprzętu pochodzącego od innych użytkowników niż prywatne gospodarstwa domowe:

 

„Art. 9. 1. Państwa Członkowskie zapewniają, że do 13 sierpnia 2005 r. finansowanie kosztów zbiórki, przetwarzania, odzysku i przyjaznego dla środowiska usuwania WEEE pochodzących od użytkowników innych niż prywatne gospodarstwa domowe z produktów wprowadzonych do obrotu po 13 sierpnia 2005 r. zapewnią producenci.

 

Państwa Członkowskie zapewniają, że do 13 sierpnia 2005 r., w odniesieniu do WEEE pochodzących z produktów wprowadzonych do obrotu przez 13 sierpnia 2005 r. (odpady historyczne), finansowanie kosztów zarządzania przedstawia się w sposób określony w akapicie trzecim i czwartym”.

 

Przepis art. 29 u.z.s.e.e. z dniem 1 stycznia 2009 r. w całości otrzymał nowe brzmienie na podstawie art. 1 pkt 23 ustawy nowelizującej. Tak szeroka zmiana wynikała ze względów legislacyjnych, przepis w nowym brzmieniu stanowi w większości powtórzenie dotychczasowego przepisu, natomiast pod względem merytorycznym zostały wprowadzone dwie zmiany:

  1.  odpowiedzialność wprowadzającego za stary złom, tj. zużyty sprzęt powstały ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r., została rozszerzona na przypadek, gdy sprzęt spełnia te same funkcje co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego (przed nowelizacją obejmowała tylko przypadek, gdy zużyty sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego rodzaju co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego);
  2. dodany został ust. 2, nakładający obowiązek przekazywania zużytego sprzętu pochodzącego od innych użytkowników niż gospodarstwa domowe do zbierającego zużyty sprzęt lub zakładu przetwarzania, wpisanych do rejestru GIOŚ, przez wprowadzającego sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych i przez użytkownika tego sprzętu.

 

W przypadku nowego sprzętu wprowadzonego po dniu 13 sierpnia 2005 r. odpowiedzialność wprowadzającego sprzęt nie zależy od nabycia kolejnego sprzętu przez użytkownika – zawsze odpowiada za odpady powstałe z wprowadzonego przez niego sprzętu. Na wprowadzenie po dniu 13 sierpnia 2005 r. wskazuje zamieszczone zgodnie z art. 23 ust. 1 u.z.s.e.e. oznakowanie w postaci przekreślonego pojemnika na odpady. W przypadku starego złomu, czyli zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu wprowadzonego przed dniem 13 sierpnia 2005 r., określone w art. 29 u.z.s.e.e. obowiązki wprowadzającego sprzęt są uzależnione od zastąpienia zużytego sprzętu sprzętem nowym, który charakteryzuje się tym, że jest tego samego rodzaju lub pełni te same funkcje co sprzęt zastępowany. Nie jest natomiast wymagane, by zużyty sprzęt powstał ze sprzętu wprowadzonego przed dniem 13 sierpnia 2005 r. przez tego samego wprowadzającego sprzęt.

 

Obowiązek wprowadzającego sprzęt obejmuje zorganizowanie i sfinansowanie zagospodarowania zużytego sprzętu, poczynając od etapu zbierania. Oznacza to, że obowiązki wprowadzającego nie obejmują zasadniczo zorganizowania i sfinansowania odebrania zużytego sprzętu i przekazania do zbierającego sprzęt, chyba że podmioty zawarły odmienną umowę. W stosunku do tzw. starego złomu obowiązki wprowadzającego nie mają charakteru bezwzględnego, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dopuszcza ich modyfikację w umowie zawartej pomiędzy wprowadzającym sprzęt a użytkownikiem sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych.

 

Pojęcie zbierania odpadów (czy, potocznie mówiąc, sortowania odpadów) należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach jako każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (art. 3 ust. 3 pkt 23).

 

Wykonanie wynikających z komentowanego przepisu obowiązków, polegających na zorganizowaniu i sfinansowaniu zbierania zużytego sprzętu i dalszego gospodarowania zebranymi odpadami, odbywa się z reguły poprzez zawarcie stosownych umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich działań. Przepis ten nie stanowi podstawy do przyjmowania przez wprowadzającego sprzęt zużytego sprzętu. Prowadzenie takich działań i ewentualnie dalsze gospodarowanie zużytym sprzętem wymagałoby uzyskania przez wprowadzającego sprzęt odpowiedniego zezwolenia na podstawie ustawy o odpadach i uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jako zbierający zużyty sprzęt lub prowadzący zakład przetwarzania. W przypadku gdy wprowadzający sprzęt jest jednocześnie sprzedawcą tego sprzętu, zbierającym zużyty sprzęt w placówkach handlowych, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, wynikającego z rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

 

Adresatem obowiązków określonych w komentowanym przepisie jest wprowadzający sprzęt. Tak jak w przypadku stosowania art. 27, również w przypadku tego przepisu należy stwierdzić, iż nie stanowi on podstawy do roszczenia o przyjmowanie zużytego sprzętu od użytkowników i zbierających zużyty sprzęt. Możliwa jest również interpretacja odmienna, mianowicie taka, że komentowany przepis daje zbierającemu zużyty sprzęt pochodzący od innych użytkowników niż gospodarstwa domowe uprawnienia do wystąpienia, w stosunku do konkretnego wprowadzającego sprzęt, z roszczeniem o zapewnienie odebrania zebranego przez niego sprzętu lub sfinansowania kosztów przekazania do zakładu przetwarzania. W praktyce jednak taka interpretacja nie jest stosowana, gdyż są to obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie nakłada na zbierających zużyty sprzęt i na zakłady przetwarzania obowiązku przyjmowania zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych bez pobierania opłaty.

 

Wykonanie obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (czyli ogólnie: sortowania odpadów) wprowadzający sprzęt może przekazać na podstawie umowy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 57 u.z.s.e.e.).

 

Niedopełnienie, wbrew przepisowi art. 29 ust. 1 u.z.s.e.e., obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe przez wprowadzającego sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych jest zagrożone karą pieniężną w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł (art. 80 ust. 6 u.z.s.e.e.). Jednocześnie w przypadku gdy wprowadzający sprzęt nie wykona dobrowolnie nałożonych na niego komentowanym przepisem obowiązków, można rozważyć zastosowanie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na zasadach omówionych w komentarzu do art. 26 w pkt 6.

 

Podsumowując kwestię sortowania odpadów, Pana firma mogłaby przekazywać wskazany sprzęt i prowadzić dalsze jego gospodarowanie jedynie na podstawie zezwolenia na podstawie ustawy o odpadach i uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ. Według art. 33 ust. 1 posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Przepis ten dotyczy jedynie odpadów znajdujących się na liście oznaczonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby z dnia 28 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 686).

 

Na liście tej nie znajduje się jednak zużyty sprzęt medyczny, stąd też powyższy zapis nie ma zastosowania w Pana sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton