.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup mieszkania służbowego po śmierci żołnierza a zachowek dla córki

Ojciec mojej żony zmarł w 1998 r. nie wykupując mieszkania. Było to mieszkanie służbowe, teść był zawodowym wojskowym. Wykupiła to mieszkanie po śmierci żołnierza jego żona. Następnie sprzedała je i wyjechała do innego miasta. Mam w związku z tym pytanie, czy córce należy się jakikolwiek zachowek? Prawdopodobnie teściowa wykupiła to mieszkanie za niewielkie pieniądze, bo jakąś część kwoty pokrywało wojsko.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 56 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398), prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera, kwatera funkcyjna i kwatera zastępcza, przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym.

 

Według art. 58 ust. 1 tejże ustawy, sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę.

 

Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 58, od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej, o której mowa w art. 56, stosuje się pomniejszenia o:

 

  1. 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2, wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci;
  2. 90% – osobom niewymienionym w pkt 1

    – z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem sprzedaży na modernizację budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal mieszkalny.

 

Z art. 26 ust. 2 ustawy wynika, iż członkami rodziny żołnierza, którzy mają uprawnienia do zamieszkiwania z nim, a także do wykupu lokalu po śmierci żołnierza, są:

 

  1. małżonek;
  2. wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia dwudziestu pięciu lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego.

 

Z okoliczności podanych w pytaniu należy przyjąć, iż Pana żona nie była osobą uprawnioną do zamieszkiwania razem ze swoim ojcem i dlatego też nie była uprawniona do wykupu lokalu przez ojca zajmowanego po śmierci żołnierza. Uprawnienie takie posiadała natomiast żona ojca Pana żony.

 

Prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu znajdującym się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, tak samo jak prawo najmu, nie wchodzi w skład spadku. W skład spadku po zmarłym nie wchodzi również uprawnienie do wykupienia lokalu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Agencji.

 

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego zstępnym (Pana żona jest zstępną spadkodawcy), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Według § 2 art. 991 K.c., jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Jako że prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu wchodzącym w skład zasobów Agencji, a także uprawnienie do wykupu lokalu nie wchodziły w skład spadku po ojcu Pana żony, nie będą one uwzględniane przy wyliczaniu zachowku należnego Pana żonie.

 

Dlatego też Pana żona w opisanej sytuacji nie może żądać od żony swojego zmarłego ojca, aby wypłaciła jej zachowek obliczony od wartości sprzedanego przez nią mieszkania, a także nie ma on podstaw prawnych do żądania spłaty na podstawie jakiegoś innego tytułu prawnego.

 

Oczywiście w sytuacji, w której ojciec żony wykupiłby przed śmiercią żołnierza lokal mieszkalny na własność, to prawo własności tego lokalu weszłoby w skład spadku po nim, a Pana żona jako spadkobierca ustawowy stałaby się w chwili śmierci ojca współwłaścicielem mieszkania (chyba że ojciec pozostawiłby testament, w którym nie powołałby do spadku swojej córki).

 

Na marginesie dodam, że gdyby przyjąć teoretyczną sytuację, iż zachowek żonie by się należał, to w chwili obecnej jej roszczenie o ten zachowek byłoby przedawnione. Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu, a jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu to z upływem trzech lat od otwarcia spadku (śmierci żołnierza – spadkodawcy).

 

Stan opisany w pytaniu nie jest do końca jasny, mimo to wspomnę jeszcze o innym możliwym wariancie: Jeżeli Pana żona jest córką żony swojego ojca, to wówczas będzie ona spadkobierczynią ustawową swojej matki. Jeżeli nie pozostawi ona testamentu, to wówczas Pana żona odziedziczy jej majątek wraz ze swoim rodzeństwem i ewentualnie małżonkiem matki (w częściach równych, jeżeli jest jedynaczką to nabędzie spadek jako jedyny spadkobierca, ewentualnie razem z mężem swojej matki, o ile będzie go miała).

 

Jeżeli matka żony pozostawi testament, w którym pominie Pana żonę, a swoją córkę, to wówczas Pana żona będzie mogła ubiegać się o zachowek. Swoje żądanie będzie mogła kierować przeciwko spadkobiercom testamentowym.

 

W skład spadku po matce wejdzie majątek, jaki posiadać będzie ona w chwili śmierci. Jeżeli przed swoją śmiercią matka wyda całą kwotę uzyskaną ze zbycia lokalu, to wówczas ta kwota nie będzie dziedziczona.

 

W przypadku działu spadku i ewentualnie w przypadku ubiegania się o zachowek do spadku po zmarłej doliczyć będzie można darowizny, jakie uczyniła ona na rzecz spadkobierców lub innych osób (pod warunkiem, że zostaną one dokonane co najwyżej 10 lat przed śmiercią matki).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl