Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata środków z rachunku bankowego w razie śmierci posiadacza

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.10.2007

W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwością wypłaty środków z rachunku bankowego w razie śmierci posiadacza.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na spadkobierców (następców prawnych). Stosownie do art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

 

Również środki pieniężne znajdujące się w chwili śmierci spadkodawcy na jego rachunku bankowym, co do zasady, wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu według przepisów prawa cywilnego.

 

Jednak przepisy szczególne – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) – przewidują sytuacje, w których środki (lub ich część) znajdujące się na rachunku bankowym spadkodawcy nie wchodzą w skład spadku i nie podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

 

Stosownie do art. 55 ust. 1 wymienionej ustawy w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:

 

  • kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku,
  • kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

 

Bank jest zwolniony od wypłaty tej kwoty (pełnej lub częściowej), jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty (art. 53 ust. 3 Prawa bankowego).

 

Kwoty wypłacone przez bank – zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa bankowego – nie wchodzą w skład spadku.

 

Przepisy Prawa bankowego w art. 56 ust. 1 umożliwiają posiadaczowi rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonanie dyspozycji na wypadek śmierci. Posiadacz rachunku może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty określonej kwoty pieniężnej z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (np. rodzicom, dziadkom), zstępnym (np. dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu.

 

Kwota, jaką posiadacz rachunku bankowego może dysponować na wypadek śmierci, nie jest nieograniczona. Bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być ona wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (art. 56 ust. 2 Prawa bankowego).

 

Posiadacz rachunku bankowego może wydać kilka dyspozycji na wypadek śmierci. Wynagrodzenie może w ramach dyspozycji na wypadek śmierci otrzymać jedna osoba. Gdy posiadacz wyda kilka dyspozycji i wskaże kilka osób, to każda z nich otrzyma kwotę, jaką określił. Jednak, jeżeli łączna suma dyspozycji przekracza limit (dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed tą wydaną wcześniej (art. 56 ust. 4 Prawa bankowego).

 

Posiadacz rachunku bankowego może w każdej chwili odwołać lub zmienić swoją dyspozycję na wypadek śmierci (art. 56 ust. 3 Prawa bankowego). Aby zmiana lub odwołanie było skuteczne, musi nastąpić na piśmie.

 

Kwota wypłacona przez bank osobie uprawnionej w dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku (art. 56 ust. 5 Prawa bankowego).

 

Bank jest obowiązany do wypłaty środków zgodnie z dyspozycją zmarłego posiadacza rachunku, niezależnie od tego czy przeprowadzono postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, czy nie.

 

W sytuacji, gdy bank wypłacił środki osobie, której się one nie należały – np. przekraczające limit albo z pominięciem kolejności dyspozycji, osoba ta jest zobowiązana do zwrotu bankowi kwot wypłaconych z naruszeniem przepisów.

 

Należy również podkreślić, że współposiadacz rachunku bankowego nie może wydawać dyspozycji na wypadek śmierci. Wydanie takiej dyspozycji jest możliwe tylko w przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest jedna osoba.

 

Kwoty wypłacone przez bank na podstawie art. 55 i 56 Prawa bankowego nie wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że – ustalając skład masy spadkowej – spadkobiercy ustawowi, czy też testamentowi nie mogą tych kwot zaliczyć do spadku.

 

Jeżeli osobą wskazaną w dyspozycji jest spadkobierca, to do jego udziału spadkowego nie wlicza się kwot, jakie bank mu wypłacił na podstawie dyspozycji zmarłego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.10.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 8 =

 

»Podobne materiały

Gwarancja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jednym z zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, który umożliwia deponentom odzyskanie pieniędzy w przypadku niewypłacalności banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »