.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć kredytobiorcy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.09.2013

Kilka lat temu mój przyjaciel wziął na siebie kredyt na zakup samochodu, którym jeździł mój brat. On też spłacał ten kredyt i wziął na siebie OC i AC auta. Jakiś czas temu przyjaciel zmarł. Przestaliśmy spłacać kredyt, czekając na ustalenie spadkobierców – jednak postępowanie w tej kwestii trwa do dzisiaj. Próbowaliśmy przekazać auto bankowi, ale ten nie chce go przyjąć, ponieważ w umowie kredytowej znalazła się klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której oprócz kredytobiorcy został umieszczony mój brat (załączam tę umowę do wglądu). Co możemy zrobić, aby uregulować tę patową sytuację powstałą po śmierci kredytobiorcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionej przez Pana dokumentacji wynika, że mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją, a mianowicie kredytobiorcą był jedynie Pana znajomy, który zmarł. Następnie jako zabezpieczenie dla kredytu była zawarta umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie.

 

Przewłaszczenie oznacza w praktyce, że w trakcie spłaty kredytu właścicielem (przewłaszczenie całkowite) lub współwłaścicielem (przewłaszczenie częściowe) auta jest bank, niemożliwa jest więc sprzedaż samochodu bez zgody banku. Wyłącznym użytkownikiem pojazdu pozostaje kredytobiorca. Elementem tej konstrukcji prawnej jest też zobowiązanie banku do przeniesienia własności pojazdu na kredytobiorcę po całkowitej spłacie kredytu.

 

Sytuacja jest więc kuriozalna: otóż kredytobiorca zmarł. Bank jednak zawarł umowę przewłaszczenia z kredytobiorcą oraz z faktycznym użytkownikiem pojazdu. Zapewne było to podyktowane okolicznością, że zgodnie z § 5 ust. 2 umowy o przewłaszczenie – przewłaszczający zobowiązuje się, że bez zgody banku nie będzie rozporządzał nim udziałem ani nie odda pojazdu osobie trzeciej. W tym jednak przypadku pojazd był przekazany na Pańskiego brata do korzystania, dlatego i on został wpisany jako przewłaszczający.

 

W § 2 umowy przewłaszczenia zawarte jest stwierdzenie, że przewłaszczający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki Fiat, oraz że pojazd ten nie jest obciążony prawami osób trzecich.

 

Następnie zgodnie z § 3 tej umowy – w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wobec kredytobiorcy z tytułu kredytu samochodowego, przewłaszczający przenosi na bank udział w prawie własności pojazdu w części 49/100, w wyniku czego bank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49/100 części, a przewłaszczający staje się współwłaścicielem pojazdu w 51/100.

 

Oczywiście nie ma żadnych możliwości obciążenia Pańskiego brata spłatą kredytu, chyba że zostanie on spadkobiercą kredytobiorcy. Jednak bank błędnie przyjął, że właścicielem pojazdu był Pański brat obok kredytobiorcy.

 

Wskutek niemożności ustalenia spadkobierców kredytobiorcy bank – wykorzystując umieszczenie (zapewne przez niedopatrzenie) Pańskiego brata jako przewłaszczającego – będzie próbował uzyskać od niego przynajmniej koszty użytkowania pojazdu: OC, AC i koszty naprawy. Zobowiązanie takie wyraźnie wynika z § 6 umowy przewłaszczenia.

 

Obecnie ma miejsce następująca sytuacja: po śmierci kredytobiorcy Pański brat może odpowiadać za ubezpieczenie auta, może je także użytkować, ale nie będzie odpowiedzialny za spłatę kredytu. Nie jest to do końca niekorzystna sytuacja, gdyż brat posiada samochód, za który nie płaci, i korzysta z niego. Nie jest jednak faktycznie współwłaścicielem.

 

Moim zdaniem niczego Pan nie wyjaśni, dopóki nie wezwie Pan banku do odbioru samochodu na piśmie powołując się na śmierć kredytobiorcy i § 3 ust. 4 umowy przewłaszczenia, zgodnie z którym w przypadku wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej pisanej lub niedotrzymania przez przewłaszczającego warunków niniejszej umowy, na bank przechodzi pozostała część udziału w prawie własności pojazdu wynosząca 51/100 przysługująca przewłaszczającemu. 

 

Na podstawie powyższego można uznać, że warunki umowy nie zostały dotrzymane, a przez to automatycznie własność samochodu przechodzi w całości na bank i to bank jest zobowiązany do odebrania samochodu i ponoszenia składek za pojazd.

 

Radzę jeszcze jednak do czasu odpowiedzi banku opłacać składki za pojazd, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych to posiadacz pojazdu mechanicznego (więc nie zawsze tylko właściciel) jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

 

Jeżeli jednak OC było opłacane na nazwisko zmarłego, a faktycznie opłacane przez Pańskiego brata, to powinien on także przestać płacić OC. To rozwiązanie może być jednak ryzykowne ze względu na postanowienia umowy o przewłaszczenie

 

Już teraz należy podjąć zdecydowane kroki, gdyż taki stan rzecz może trwać w nieskończoność, a wskutek wpisania banku jako współwłaściciela – wyrejestrowanie pojazdu lub jego zbycie (w późniejszych latach) mimo przedawnienia zobowiązania będzie niemożliwe. Nic innego Panu nie pozostaje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »