.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służba w policji

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 05.10.2012

Pewna osoba postanowiła starać się o przyjęcie do służby w policji. Ta osoba uczestniczyła kiedyś w zakładach bukmacherskich za pośrednictwem zagranicznych firm. W świetle polskiego prawa jest to nielegalne. Opisywana przeze mnie osoba czerpała korzyści finansowe ze swoich działań, których oczywiście nigdzie nie zgłaszała. Konto bankowe, z którego dokonywano przelewów, zostało zamknięte. Żadne postępowanie nie zostało wszczęte wobec tej osoby, nie została ona pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Czy taka osoba może starać się o służbę w policji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.):

 

„Art. 25. 1. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

2. Przyjęcie kandydata do służby w Policji następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. Postępowanie kwalifikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, składa się z następujących etapów:

 

1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

2) test wiedzy;

3) test sprawności fizycznej;

4) test psychologiczny;

5) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;

7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

8) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych”.

 

Zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432) „sprawdzenia prawdziwości danych dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w:

 

1) policyjnych systemach informatycznych;

2) zbiorach danych prowadzonych przez organy władzy publicznej, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności”.

 

Z kolei według art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.):

 

„Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Z powyższych przepisów wynika, jak przebiega procedura rekrutacji do służby w policji. Należy wskazać, iż policja w toku czynności sprawdzających kandydata korzysta w pierwszej kolejności z informacji Krajowego Rejestru Karnego, może skorzystać z Krajowego Rejestru Informacji Kryminalnej, a poza tym przeprowadza wywiad środowiskowy. O uchylenie tajemnicy bankowej organy ścigania występują w związku z toczącym się przeciwko posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną postępowaniem karnym lub karnym skarbowym.

 

Dla samego postępowania kwalifikacyjnego niezbędny jest wydruk z KRK będący dowodem na to, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem oraz że wobec takiego kandydata nie toczy się postępowanie karne. W analizowanej sprawie istotny jest również fakt, iż zgodnie z zapisem art. 107 Kodeksu karnego skarbowego odpowiedzialnością karną zagrożony jest czyn polegający na uczestnictwie w zagranicznej grze losowej lub w zagranicznym zakładzie wzajemnym na terytorium Polski. Zabroniony czyn nie może budzić wątpliwości co do jego popełnienia, zaś w tym przypadku istnieje spór, czy za popełnienie przestępstwa można uznać uczestnictwo w zagranicznej grze poprzez łącze internetowe na serwerze firmy znajdującym się poza granicami Polski. Kwestia ta poddawana jest dyskusjom i do tej pory orzecznictwo sądów w tym zakresie jest również niejednolite.

 

Najczęściej przypadki, w których już wobec funkcjonariuszy wszczynane są postępowania wyjaśniające, dotyczą kwestii posiadania „nieposzlakowanej opinii”. Zdarza się, że w toku czynności sprawdzających czy też rozpoznawczych prowadzonych wobec danych podmiotów wychodzą na jaw okoliczności, które mogą spowodować podjęcie postępowania karnego wobec innego podmiotu.

 

Skoro wobec osoby, o której Pani pisze, nie toczyło się żadne postępowanie karne, zaś informacja z Krajowego Rejestru Karnego będzie określać, iż ta osoba nie była karana, można uznać, że na etapie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie ma przeciwwskazań do starania się o przyjęcie do pracy w policji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »