.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służba na stanowisku monitorującym

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.11.2015

Jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej, od ośmiu lat pełnię służbę na stanowisku dowodzenia jako dowódca zmiany. Na stanowisku znajdują się monitory systemu ochrony – wgląd z 45 kamer. Obserwuję przez wiele godzin wiele ekranów w trudnych warunkach. Pojawiły się u mnie problemy ze wzrokiem. Czy mogę starać się o procentowy uszczerbek na zdrowiu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszane przez Pana kwestie uszczerbku na zdrowiu i związane z tym świadczenia są przedmiotem regulacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.), zaś uprawnienia do zaopatrzenia emerytalnego reguluje ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 67, ze zm.)*.

 

Uprawnienia emerytalno-rentowe są wspólne dla wszystkich służb mundurowych, ponieważ ujęte są w jednym akcie prawnym, tj. ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straty Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 67, ze zm.).

 

Jak do tej pory wystąpienie o podwyższenie świadczenia ze względu na stwierdzone inwalidztwo możliwe było również po przejściu na emeryturę. Emeryt mundurowy mógł z tego powodu wystąpić o podwyższenie emerytury albo, jeśli uznał, że będzie to dla niego bardziej korzystne niż wystąpienie o przyznanie renty inwalidzkiej. Emeryturę podwyższało się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Obecnie uprawnienie to jest już nieaktualne. Tylko do 31 grudnia 2013 r. funkcjonariusze mogli się ubiegać o przyznanie renty trzeciej grupy, która podwyższa emeryturę, dając jednocześnie prawo do pracy. Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, uchylił przepis dający możliwość zwiększenia emerytury.

 

Zatem obecnie może Pan rozpatrywać wariant odszkodowania lub renty inwalidzkiej. Zgodnie z art. 118 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o Służbie Więziennej „funkcjonariusz, który wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby doznał uszczerbku na zdrowiu, otrzymuje jednorazowe odszkodowanie”. Z kolei w art. 118 ust. 6 ustawy o Służbie Więziennej określono, że „funkcjonariuszowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości 70% miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza należnego w dniu wydania decyzji w sprawie odszkodowania, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu”. Następne przepisy art. 118, w szczególności ust. 8 i 9 ustawy o Służbie Więziennej, przewidują podwyższanie jednorazowego odszkodowania w razie dalszego pogarszania się stanu zdrowia funkcjonariusza. Ponadto w art. 118 ust. 16 w zdaniu pierwszym ustawy wskazano, że o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby, o uznaniu za całkowicie niezdolnego do służby oraz do samodzielnej egzystencji, a także o związku śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą, orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Jednocześnie minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (art. 118 ust. 18 ustawy). Stosowne rozporządzenie minister sprawiedliwości wydał w dniu 11 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 989).

 

Właściwość oraz tryb pracy komisji lekarskich, o których mowa wyżej, określają przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 1 pkt 5 rozporządzenia komisje lekarskie orzekają o stopniu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem lub chorobami pozostającymi w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jednocześnie przepis § 15 ust. 1 rozporządzenia wskazuje, że ten zakres spraw regulują odrębne przepisy, tj.: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. Nr 11, poz. 83, z późn. zm.). W § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 1973 r. przewiduje się, że komisja lekarska wydaje orzeczenie o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie bezpośredniego badania funkcjonariusza oraz na podstawie dokumentacji lekarskiej, protokołu powypadkowego i innych dokumentów dotyczących w szczególności przebiegu i warunków pełnienia służby. Z kolei w § 10 oraz § 11 rozporządzenia określa się, że orzeczenie komisji lekarskiej, dotyczące ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, powinno zawierać rozpoznanie lekarskie, określenie stopnia uszkodzenia czynności naruszonego organu, narządu albo układu łącznie z towarzyszącymi powikłaniami, a także procentowego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz ustalenie, czy stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu pozostaje w związku ze służbą wskutek wypadku lub choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Orzeczenie powinno ponadto zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania, ze wskazaniem terminu do wniesienia i komisji właściwej do rozpatrzenia odwołania.

 

Tak więc samo stwierdzenie istnienia inwalidztwa nabytego w związku ze służbą nie wystarczy do wypłacenia odszkodowania. Konieczne jest jeszcze podanie procentowego uszczerbku zdrowia. Obecnie jest już projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej i sposobu określania wysokości procentowej uszczerbku na zdrowiu( druk 1499) w załączniku nr 1 lit. C jest wskazany wykaz norm dla uszkodzeń wzroku. 1 lipca 2014 r. z kolei wejdzie w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

 

Zgodnie z nowymi przepisami jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.

 

Niemniej jednak 4 lata temu Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Rozporządzenie to weszło w życie 13 sierpnia 2010 roku. Nie znajduje się w nim choroba związana z pogorszeniem wzroku.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 13.06.2014. r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »