Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służba Celna – podstawowe informacje

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.11.2010

Autor wskazuje podstawowe informacje dotyczące Służby Celnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służba Celna to umundurowana formacja, utworzona w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

 

W Służbie Celnej zatrudnionych obecnie jest ok. 16 tysięcy osób (Dzień Służby Celnej obchodzony jest 21 września). Organizacyjnie patrząc, Służba Celna to według danych ministerstwa:

 

 • 16 izb celnych,
 • 46 urzędów celnych,
 • 159 oddziałów celnych, w tym 54 obsługujące przejścia graniczne.

 

Do zadań Służby Celnej, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:

 

 1. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
 2. wymiar i pobór:
  1. należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
  2. podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  3. podatku akcyzowego,
  4. podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540),
  5. opłaty paliwowej;
 3. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
 4. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
 5. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy [Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm. 2)], zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”;
 6. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko:
  1. zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 3)],
  2. dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 4)] i w art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm. 5)],
  3. prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 6)] i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. 7)],
  4. przyrodzie, określonych w art. 127 pkt 2 lit. e w zakresie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 6 i art. 52 ust. 1 pkt 10, oraz określonych w art. 128 i 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241),
  5. (2) środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 8)], zwanej dalej „Kodeksem karnym”, oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości określonemu w art. 244 § 2 Kodeksu karnego,
  6. ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonych w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
   – oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną;
 7. wykonywanie kontroli:
  1. określonych w art. 30 ust. 2 i 3,
  2. wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, dopłat i opłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, oraz opłaty paliwowej,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń;
 9. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);
 10. współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 11. współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;
 12. współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

 

Organami Służby Celnej są:

 

 1. minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 2. Szef Służby Celnej;
 3. dyrektorzy izb celnych;
 4. naczelnicy urzędów celnych.

 

Niektóre kontrole są wykonywane na zasadach określonych w rozdziale 3 wyżej wymienionej ustawy, natomiast np. kontrole określone w pkt 7 lit. b są wykonywane na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”.

 

Kontrole, o których mowa w pkt 7, przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Przy czym „ryzyko” oznacza tu prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa – oczywiście kontrole mogą być przeprowadzane niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy lub obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa.

 

Szczegółowe omówienie uprawnień Służby Celne przeprowadzone zostanie w kolejnym artykule.


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.11.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kontrola wykonywana przez Służbę Celną

Autor przybliża podstawowe zasady i zakres kontroli wykonywanej przez Służbę Celną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »