Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub z cudzoziemcem (Nepalczykiem) – jakie dokumenty będą potrzebne?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 15.02.2011

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z mężczyzną z Nepalu. Zależy nam na ślubie cywilnym w Polsce. Jakie dokumenty i procedury musimy przejść, żeby wziąć ślub? Narzeczony mieszka w tej chwili w Danii, ma wizę ważną do grudnia 2011.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokumenty, jakie powinna złożyć osoba chcąca zawrzeć związek małżeński w Polsce, wskazuje art. 54 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Cudzoziemiec musi ponadto przedłożyć dokument, o którym mowa w art. 56 ww. ustawy.

 

Art. 54. 1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa.

 

3. W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo”.

 

Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

 

2. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

 

3. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

 

4. Przepisów powyższych nie stosuje się do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania”.

 

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (nie musi to być urząd właściwy dla Pani miejsca zameldowania w Polsce). Zgodnie z prawem polskim musicie Państwo zgłosić się minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu w celu złożenia wymaganych dokumentów, ponieważ zgodnie z Kodeksem rodzinnym obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na ślub. W szczególnych przypadkach kierownik USC może zwolnić z tego wymogu. W tym celu należy złożyć podanie uzasadniające pośpiech.


Wymagane dokumenty, które cudzoziemiec zobligowany jest przedłożyć:
 

  1. Dokument stwierdzający tożsamość (paszport; karta stałego pobytu) – do wglądu.
  2. Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą.


Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem, może zawrzeć związek małżeński w Polsce z Polką. Jest to zaświadczenie, którego treść może mieć następujące brzmienie:


„Niniejszym zaświadczamy, że (imiona i nazwisko), syn (dane ojca i matki), obywatel (nazwa kraju), legitymujący się paszportem nr (numer paszportu), kawaler, zdolny jest zgodnie z prawem (nazwa kraju) zawrzeć związek małżeński z obywatelką Polski: (imię i nazwisko), legitymującą się dowodem osobistym numer (numer dowodu)”.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby we wszystkich dokumentach tłumaczonych na język polski pisownia imion i miejscowości była jednakowa (transliteracja na język polski) i aby poszczególne dokumenty, tzn. dane w nich zawarte, nie różniły się między sobą. Obowiązek transliteracji na język polski jest istotny z uwagi na fakt, że alfabet nepalski nie przypomina alfabetu łacińskiego.


Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów), winien przedłożyć zezwolenie z sądu. Takie zezwolenie wydają sądy rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca. Cudzoziemiec może wyznaczyć w Polsce pełnomocnika (pełnomocnictwo może podpisać w ambasadzie RP), który w jego imieniu złoży wniosek.
 

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski. 
  2. Zapewnienie o braku przeszkód wykluczających zawarcie małżeństwa (składane przed kierownikiem USC jako wymóg prawa polskiego) – jest to dokument, który podpisuje się w momencie składania dokumentów przed urzędnikiem stanu cywilnego w Polsce.

 

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów na polski mogą wykonywać pracownicy ambasady RP (konsul lub ambasador). Oryginały dokumentów należy złożyć w USC w Polsce. Osoba nieposługująca się biegle językiem polskim winna zgłosić się do USC (w celu zawarcia ślubu) w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus IV =

»Podobne materiały

Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej przez obywatela Ukrainy

Moje pytanie dotyczy uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej przez obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce i zatrudnionego przez polskiego pracodawcę. Czy wniosek o uzyskanie takiego certyfikatu powinien on złożyć na Ukrainie, czy może uzyskać go w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »