.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skutki przekroczenia limitu zwolnienia z VAT

W 2006 r. spółka przekroczyła kwotę limitu zwolnienia z podatku VAT. Nie zauważyłem tego (miałem problemy rodzinne) i do dnia dzisiejszego* wystawiano rachunki uproszczone, nie naliczając VAT-u. Urząd skarbowy wezwał właścicieli spółki; urzędnik doradził złożenie zaległych druków VAT-7. Grozi nam kara. Czy jest szansa na zmniejszenie lub całkowite darowanie nam zaległego VAT-u? Jak uniknąć kary? Czy w tym przypadku pomoże instytucja czynnego żalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W 2006 roku art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług stanowił, iż „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

 

Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła ww. kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstał z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu winna podlegać nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje z mocy prawa i nie da się tego uniknąć.

 

Jak podaje ust. 5 wyżej wymienionego art. 113:

 

„5. (…) Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 

 1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

 

 2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia”.

 

Można było w 2010 roku złożyć zgłoszenie rejestracyjne z datą utraty prawa do zwolnienia w roku 2006 oraz odliczyć podatek naliczony (związany np. z zakupami za 2006 rok) od dnia utraty prawa do zwolnienia. Niestety za 2006 rok nie można już tego uczynić, bowiem jak podaje art. 86 ust. 13, „jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego”.

 

Niemniej jednak można jeszcze dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za rok 2007 i kolejne, co pozwoli zmniejszyć kwotę podatku VAT do zapłaty.

 

Ponadto składając zaległe deklaracje, można złożyć jednocześnie wniosek o umorzenie zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika (np. zdrowie, życie, minimum egzystencji itp.) – niestety organy podatkowe niezmiernie rzadko przychylają się do takich wniosków. O wiele bardziej prawdopodobne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o rozłożenie płatności zaległości podatkowej na raty. Odsetki dzielą los należności głównej.

 

Odnośnie kary z Kodeksu karnego skarbowego – można spróbować złożyć tzw. czynny żal, bowiem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Niestety powyższe pozwala na uniknięcie kary tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

 

Ponadto czynny żal, tj. ww. „zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 

 1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

 

 2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

 

W Pana przypadku czynny żal nie będzie – moim zdaniem – już skuteczny, jednakże i tak warto go złożyć, bowiem czasem organy podatkowe nawet w takich sytuacjach uznają czynny żal za skuteczny.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 15.09.2011 r.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl