Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki prawne nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 23.09.2009

Autorka objaśnia, jakie grożą nam konsekwencje za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego oraz w jakich wypadkach taka nieterminowość może zostać usprawiedliwiona.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan niezdolności do pracy, ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników.

 

Ubezpieczony, którego płatnik składek nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń z ustawy zasiłkowej, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, obowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w terminie 7 dni, licząc od daty jego otrzymania, płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do ZUS, podając datę dostarczenia tego zwolnienia przez ubezpieczonego.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych, osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego – płatnikiem zasiłków jest wyłącznie ZUS.

 

Dlatego wszystkie te osoby: podlegające ubezpieczeniu chorobowemu jako prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, duchowni, osoby uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, osoby ubezpieczone podlegające ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego – są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni bezpośrednio do oddziału ZUS. Ustalając prawo do zasiłku chorobowego tym osobom, ZUS również bada terminowość dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w oparciu o wskazane wyżej zasady.

 

Niedopełnienie obowiązku terminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego płatnikowi zasiłków – powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, za które on odpowiedzialności nie ponosi.

 

Sankcja w postaci obniżenia zasiłku chorobowego o 25% nie zostanie zastosowana w przypadku nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby orzeczona w tym zaświadczeniu jest krótsza niż osiem dni.

 

Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% jest karą za nieterminowe dostarczenie. Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zaświadczenia przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.

 

Istotnym jest, że przy ustalaniu terminu siedmiu dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jeśli zaświadczenie do ZUS zostanie wysłane pocztą, za datę jego dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 

Zasady dotyczącej obniżenia zasiłku chorobowego o 25% nie stosuje się do wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Jeżeli zatem za część okresu niezdolności do pracy orzeczonej w jednym zaświadczeniu lekarskim pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a następnie do zasiłku chorobowego, to w przypadku niedostarczenia tego zaświadczenia w terminie siedmiu dni od daty wystawienia, potrącenia o 25% należy dokonać wyłącznie za ten okres, za który ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Jeżeli ubezpieczony złożył zwolnienie lekarskie u płatnika zasiłków w terminie ustawowym, jednak ze względu na stwierdzone w nim błędy wymaga ono zwrotu celem poprawienia nieprawidłowości przez lekarza, który to zaświadczenie wystawił, to wówczas ocenia się, że ubezpieczony złożył zwolnienie lekarskie do płatnika zasiłku chorobowego w terminie ustawowym. Nie ustala się w takiej sytuacji nowego terminu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 61 ust. 1 oraz art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - jeden =

 

»Podobne materiały

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ze stosunku pracy w czasie równolegle prowadzonej działalności gospodarczej

Autorka wyjaśnia, dlaczego świadczenia rehabilitacyjnego ze stosunku pracy nie można pobierać przy równolegle prowadzonej działalności gospodaczej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »