Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skup złota a podatek od czynności cywilnoprawnych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 02.04.2012

Zajmuję się skupowaniem złota od osób indywidualnych. Część transakcji zawieram na zasadzie paru umów o wartości poniżej 1000 zł. Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem? Czy mogę korzystać ze zwolnienia od PCC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa sprzedaży złota podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).

 

Jednocześnie, jak podaje art. 9 pkt 6 wspomnianej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

 

„Wydaje się, że nie ma przeszkód, by zwolnienie stosować w przypadku, gdy zamiarem sprzedawcy jest sprzedaż kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu rzeczy, przy czym każda rzecz będzie przedmiotem odrębnej umowy (odrębnie zostanie ustalona cena każdej rzeczy). Kwestią wątpliwą jednak będzie sytuacja, w której przedmiotem umowy jest kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt rzeczy tego samego lub różnego rodzaju, za które została ustalona jedna cena” (T. Nierobisz, A. Wacławczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, wyd. C.H. Beck).

 

Moim zdaniem, może pojawić się istotny problem związany z klauzulą obejścia prawa podatkowego.

 

Zgodnie z treścią art. 199a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej zwanej „Ordynacją podatkową”):

 

„Art. 199a. § 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.

 

§ 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.

 

§ 3. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa”.

 

Z powyższego przepisu wynika uprawnienie organu podatkowego do zakwestionowania czynności prawnej, która spowodowała określone – dla strony – skutki prawne oraz w szczególności do przyjęcia (w miejsce zakwestionowanej czynności pozornej) istnienia czynności ukrytej, a także do wywiedzenia z tej czynności ukrytej określonych dla niej skutków prawnych.

 

Innymi słowy, organ podatkowy może uznać, że jedynym uzasadnieniem takiego (a nie innego) podziału czynności prawnych na szereg umów sprzedaży jest wyłącznie chęć uniknięcia opodatkowania tych czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest bowiem oczywiste, że gdyby te umowy zsumować – PCC byłby należny.

 

Zatem organy podatkowe mogłyby uznać, że szereg umów zawarto pod pozorem ukrycia jednej czynności sprzedaży, a wtedy art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej uprawnia organ podatkowy do wywiedzenia skutków prawnych nie z czynności pozornej, ale z czynności ukrytej.

 

Gdy organ podatkowy poweźmie uzasadnione wątpliwości, to wówczas musi:

 

  1. wszcząć postępowanie podatkowe w tej sprawie oraz
  2. wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie istnienia/ nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

 

Jeżeli organ podatkowy tego nie zrobi, to nie może zastosować klauzuli obejścia prawa podatkowego.

 

Konkluzje:

 

  1. Literalnie rzecz ujmując, transakcje zaproponowane przez Pana, są bezpieczne z punktu widzenia PCC.
  2. Niebezpieczeństwo może rodzić klauzula obejścia prawa podatkowego.
  3. Proponuję wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 1.11.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki