.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skorzystanie z prawa pierwokupu

Mój teść przystąpił do przetargu na dzierżawę pola namiotowego. Niestety nie wygrał tego przetargu. Wcześniej teść otrzymał pismo z gminy, w którym proponowano skorzystanie z prawa pierwokupu / dzierżawy. Pismo zostało zignorowane przez teścia. Jednak bardzo zależy mu na tym polu namiotowym. Czy można uznać, że pismo było przyrzeczeniem dzierżawy dotychczasowym użytkownikom? Czy jest szansa, że przetarg zostanie uznany za nieważny? W załączniku przesyłam dokumenty do analizy.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy wskazać, iż w celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie konieczne jest sięgnięcie przede wszystkim do regulacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

 

Przepis art. 28 ust. 1 ww. ustawy podaje: „Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu”.

 

Natomiast według art. 34 ust. 1 wspomnianej ustawy:

 

„Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony”.

 

Co więcej, jak podaje art. 37 ustawy:

 

„Art. 37. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

 

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

 

1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 (…)”.

 

Z powyższego wynika, że sam fakt pozostawania dzierżawcą danej nieruchomości, nawet przez okres 17 lat, nie jest samodzielną podstawą do ubiegania się takiego dzierżawcy o skorzystanie z prawa pierwokupu, gdyż ustawa takiego prawa owym osobom nie przyznaje, jeżeli nie spełniają one jednocześnie co najmniej jednej z ww. przesłanek.

 

W tym miejscu należy także wskazać, iż Pana teść nie posiada prawa do skorzystania z pierwokupu – jak słusznie wskazano w piśmie urzędu miejskiego – w oparciu o nieobowiązujące już przepisy dotyczące pierwokupu nieruchomości rolnych (pomijając już sam fakt, że nieruchomość ta nie jest nieruchomością rolną).

 

Jeżeli chodzi zaś o samo pismo wskazujące możliwość nabycia ww. nieruchomości przy skorzystaniu z prawa pierwokupu, to nie sposób uznać tego pisma za jakiekolwiek przyrzeczenie zawarcia umowy, gdyż powiadamiając o planowanej sprzedaży nieruchomości, właściwy organ administracji szablonowo poucza o takiej możliwości nabycia nieruchomości, jednak jak wynika to wprost z treści pisma, pouczenie takie skierowane jest do osób, którym omawiane prawo przysługuje. Działanie takie ma na celu niejako zabezpieczenie postępowania o zbycie nieruchomości, aby nie odbyło się ono z pominięciem praw osób mogących skorzystać z prawa pierwokupu, gdyż taka sprzedaż nieruchomości dotknięta byłaby nieważnością.

 

Dlatego też należy stwierdzić, iż działania organu administracji w niniejszej sprawie były jak najbardziej prawidłowe, a samo pouczenie o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu przez osoby do tego uprawnione nie legitymuje Pana teścia w żadnym stopniu do ubiegania się o dokonanie na jego rzecz sprzedaży tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl