Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skopiowanie aukcji i regulaminu na Allegro od innego użytkownika

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 26.03.2018

Skopiowałem opis aukcji na Allegro i regulamin od innego użytkownika. Allegro usunęło moją aukcję, a ja usunąłem regulamin (całość była widoczna na stronie około doby). Mimo usunięcia treści użytkownik, od którego wziąłem opisy, napisał do mnie dwie wiadomości, oto fragmenty: „kopiowanie części bądź całego regulaminu moich aukcji również jest naruszeniem praw autorskich. Profesjonalny, zgodny z prawem i wymogami UOKiK regulamin pisany na zamówienie jest kosztowną inwestycją.” oraz „Z powodu narażenia mojej firmy na dodatkowe koszty, jak i wyrządzone straty finansowej rozważę w najbliższym czasie fakt przekazania sprawy do prokuratury wraz z dowodami w postaci zrzutów ekranowych aukcji.”. Zadał też pytanie, czy interesuje mnie ugoda. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skopiowanie aukcji i regulaminu na Allegro od innego użytkownika

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić, czy regulamin aukcji (regulamin świadczenia usług) może stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 880; zwanej dalej „u.p.a.”.

 

Zgodnie bowiem z definicją ustawową utworu zawartą w art. 1 ust. 1 u.p.a. jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

 

Zawarte w powyższej definicji określenie „przejaw” oznacza każdy uzewnętrzniony rezultat działania. Stwierdzenie zaś, że utwór stanowi przejaw „działalności twórczej” podkreśla, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana jest jako przesłanka „oryginalności” utworu. Zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu (tak: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, wyd. II).

 

Następnie należy wskazać, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. ust. 3 u.p.a.). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 4 u.p.a.). W szczególności nie jest konieczne umieszczenie adnotacji o zastrzeżeniu praw autorskich, umieszczenie znaku „C”, dokonanie rejestracji dzieła czy wniesienie jakichkolwiek opłat.

 

Z powyższego wynika po pierwsze, że dla skuteczności ochrony wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest konieczne ukończenie utworu (art. 1 ust. 3 u.p.a.). Wynika to z faktu, że ochronie podlegają nie tylko utwory, które zostały ukończone, lecz także szkice, projekty utworów, plany, ich wstępne wersje itd., byleby tylko spełniały przesłanki definicji utworu (art. 1 ust. 1 u.p.a.). Po drugie, powstanie ochrony nie jest uzależnione od żadnych formalności. Ochrona powstaje z mocy prawa od chwili, kiedy utwór został przez twórcę wytworzony i uzewnętrzniony.

 

Ponadto, zgodnie z art. 4 u.p.a., nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4) proste informacje prasowe.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy wskazać, że regulamin aukcji może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie jest on bowiem ani aktem normatywnym, ani dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 u.p.a. Poza tym przepisy prawa cywilnego nie wskazują, jakie konkretnie postanowienia taki regulamin powinien zawierać. Zatem w przypadku regulaminu istnieje pewne pole dla „indywidualnej twórczości”.

 

Niemiej jednak w każdym przypadku musi on odpowiadać definicji utworu zawartej w art. 1 ust. 1 u.p.a. Jak wskazał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, o kwestii „czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie decyduje wola stron, lecz ustalenia faktyczne” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 643/09). Zatem to ten użytkownik Allegro musiałby wykazać, że regulamin jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

 

Tytułem przykładu można wskazać, że Sąd Najwyższy w jednym z wyroków uznał, że „specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) może stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., sygn. akt V CSK 337/08).

 

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, że „instrukcja bhp ma charakter popularnego poradnika i że w związku z tym jest utworem w rozumieniu art. 1 Prawa autorskiego” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 1971 r., sygn. akt II CR 244/71).

 

W starszym orzecznictwie Sądu Najwyższego uznawano także, że „kolekcja afiszów lub ogłoszeń, kalendarze, katalogi, rozkłady kolejowe, książki kucharskie, wzory, formularze – mogą być przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli ich forma opracowania, układ lub wyjaśnienia mają charakter samodzielny i indywidualny” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1932 r., sygn. akt II K 1092/32).

 

Z drugiej strony przyjmuje się, że „sporządzone, w wykonaniu umów o dzieło, opinie i raporty z badania sprawozdań finansowych nie są utworami w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z 1952 roku i art. 1 ust. 1 ustawy z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 306/97).

 

Podsumowując tę część rozważań, należy powtórzyć, że regulamin aukcji może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niemniej jednak autor tego regulaminu musiałby wykazać, że ma on charakter twórczy, indywidualny i jest wytworem oryginalnym.

 

Przy ocenie, czy w danej sytuacji regulamin jest utworem, należałoby wziąć pod uwagę jego objętość (im więcej postanowień, tym prędzej może być on zakwalifikowany jako utwór), zasób słów, fachowy dobór słów etc.

 

Jeżeli zaś regulamin jest głównie zbiorem skopiowanych przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw, to wówczas nie korzysta on z waloru utworu, a tym samym ochrony prawnej. Przy czym kwestie te należy oceniać zawsze na podstawie konkretnej sprawy.

 

Natomiast zakładając hipotetycznie, że mamy do czynienia w niniejszej sprawie z utworem, należy wskazać, jakie mogą grozić Panu konsekwencje prawne.

 

Zacząć należy od konsekwencji prawnokarnych, gdyż tymi groził Panu użytkownik Allegro. Ustawa prawo autorskie przewiduje kilka czynów zabronionych. Zawarte są one w art. 115 i n. u.p.a. Wymienić należy w szczególności:

 

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2 lub art. 20 ust. 1-4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Art. 122. Ściganie przestępstw określonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

Generalnie zatem te przestępstwa mogłyby wchodzić w grę. Niemniej jednak ze względu na to, że krótko korzystał Pan z tego regulaminu (około doby), istnieje spora szansa, że nawet gdyby doszło do wszczęcia postępowania karnego (a w przypadku większości z tych przestępstw konieczny jest wniosek pokrzywdzonego – art. 122 u.p.a.), to mogłoby być ono umorzone ze względu na znikomą społeczną szkodliwość (art. 1 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 665 ze zm.], zwanej dalej „K.k.”). Zdarza się też czasem, że organy ścigania wskazują, że takie czyny powinny być dochodzone na drodze cywilnej.

 

Natomiast od strony cywilnej mogą być wysunięte wobec Pana następujące roszczenia. Regulują je poniższe przepisy u.p.a.:

 

Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy.

4. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust. 2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy.

Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.”

 

Teoretycznie Pańskie zachowanie może stanowić również czyn nieuczciwej konkurencji. Zwłaszcza gdy sprzedawał Pan te same lub podobne produkty co ten dugi użytkownik.

 

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; zwana dalej „u.z.n.k.”. Artykuł 3 ust. 1 tejże ustawy stanowi:

 

Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.”

 

Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

1a. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji stanowiących naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. poz. 1132), do których stosuje się przepisy wymienionej ustawy.

2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.”

 

Odpowiadając na Pana pytanie, należy stwierdzić co następuje. Jeżeli czuje się Pan winny i chce Pan załagodzić sytuację, to można oczywiście zawrzeć ugodę. Niemniej jednak w przedstawionym stanie faktycznym nie jest w ogóle pewne, czy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Co prawda, jak wskazałem uprzednio, regulamin może co do zasady stanowić utwór i korzystać z ochrony. Nie musi jednak być tak w każdym przypadku. Wszystko zależy od tego, czy akurat ten skopiowany regulamin cechuje się odpowiednim stopniem twórczości i oryginalności. Samo zaś jednostronne twierdzenie użytkownika Allegro, że jest on objęty prawami autorskimi, jest bez większego prawnego znaczenia.

 

Przyjmując jednak, że jest to utwór, nie można w 100% wykluczyć Pańskiej odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Moim jednak zdaniem prawdopodobieństwo takie nie jest jednak duże. A to głównie z powodu, że regulamin był używany krótko (jedną dobę) więc trudno mówić o zaistnieniu jakiejś szkody. Ten sam fakt zdaje się przemawiać, że byłaby to znikoma społeczna szkodliwość czynu.

 

Jeśli zaś nie poczuwa się Pan do winy, to można odpowiedzieć temu użytkownikowi, że przesyłając dalsze wiadomości może naruszyć art. 190 K.k. w zw. z art. 115 § 12 K.k. oraz art. 190a K.k. Stanowią one jak niżej:

 

Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

Art. 115 § 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.”

 

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

W powyższej sytuacji radziłbym również zaniechać dalszej korespondencji z tym użytkownikiem, gdyż może stanowić ona dowód w ewentualnej sprawie cywilnej czy karnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 10 =

»Podobne materiały

Pomysł na biznes - jak ochronić swój pomysł przed kradzieżą?

Mam koncepcję portalu internetowego (tzw. storyboard – opis portalu, jego funkcje, schemat kolorystyczny, układ najważniejszych stron) i chciałbym go uruchomić we współpracy z programistą lub agencją interaktywną. Przed nawiązaniem współpracy chciałbym jednak mieć pewność, że jeśli pomysł

 

Naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie fragmentu mapy

W 2006 r. użyłem w adresie firmy fragmentu nieaktualnej mapy (bez legendy), wówczas niezastrzeżonej przez IGiK, z serwisu internetowego. Firma X nabyła rok później prawo wyłączności od IGiK na publikację lub udzielanie zezwoleń na publikację całej mapy. Dostałem od nich pismo, że naruszyłem ich praw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »