.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki na PFRON za pracowników oddelegowanych za granicę

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.01.2016

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników na umowę o pracę i oddelegowuje pracowników do pracy u zagranicznego pracodawcy użytkownika, podatek dochodowy i ubezpieczenie emerytalno-rentowe są opłacane zagranicą. Wynagrodzenie obliczane jest według prawa kraju delegowanego (Niemcy). Czy mamy obowiązek opłacać składki na PFRON? Jeżeli tak, to od jakiej podstawy liczymy odpis?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się domyślam, nie chodzi o odpis, a o podstawę obliczenia wpłaty. Odpisem zwykło nazywać się kwotę obniżenia wpłaty na fundusz z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia, w wysokości co najmniej 30%, osób niepełnosprawnych będących:

 

  • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją  zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 

Co do zasady kwota odpisu stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

 

Przechodząc do meritum, czyli wpłaty, sprawa ma się w sposób następujący. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Również z art. 1 ustawy wynika, iż pracodawcą dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej.

 

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany (z zastrzeżeniem art. 21 ust. 25 i art. 22 ustawy) dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z wpłat tych zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, jak i inne podmioty, ale nie agencje pracy tymczasowej, które obowiązane są do wliczenia do stanu zatrudnienia pracowników tymczasowych i wyliczania wskaźnika zatrudnienia. Dodam, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Podobnie wskazują E. Drzewiecka i M. Skibińska: „To agencja pracy tymczasowej wlicza pracowników tymczasowych do stanu zatrudnionych. Powyższa zasada dotyczy także obliczania stanu zatrudnienia na potrzeby: przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sporządzenia ZUS IWA, płatnika zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych, opłacania składki na PFRON. Pracodawca użytkownik jest bowiem jedynie podmiotem, który korzysta z pracy pracownika tymczasowego” (Prawa i obowiązki podmiotów pracy tymczasowej, ABC, nr 158895).

 

Reasumując, kwota wpłaty odpowiada iloczynowi 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Przeciętne wynagrodzenie nie dotyczy tu miejsca wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika; przeciętne wynagrodzenie to przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »