.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki członkowskie do izby aptekarskiej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 01.10.2013

O 10 lat nie płacę składek członkowskich do izby aptekarskiej. Otrzymałam tytuł wykonawczy z urzędu skarbowego na egzekucję składek z mojego konta. Czy jednak część należności nie jest przedawniona? Jak się odwołać od decyzji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do ustawy o izbach aptekarskich:


Art. 64.1. Dochodami izby aptekarskiej są: składki członkowskie (…).

 

Art. 66. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stąd też egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego.

 

Składka członkowska do izby aptekarskiej nie jest podatkiem, opłatą lub niepodatkową należnością budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe.

 

Składka ta oraz termin jej płatności wynikają z uchwały właściwego organu samorządu aptekarskiego.

 

Składki członkowskie do izby aptekarskiej są świadczeniami okresowymi o terminie płatności określonym uchwałą właściwego organu. Tak jak każde świadczenie ulegają one przedawnieniu. Termin przedawnienia zaczyna biec następnego dnia, po dniu w którym składka powinna być uiszczona.

 

Roszczenie izby aptekarskiej o zapłatę składki przedawnia się po 3 latach od dnia, w którym składka zgodnie z zasadami gospodarki finansowej powinna być uiszczona. Wynika to z Kodeksu cywilnego, stanowiącego:


„Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Ustawa o izbach aptekarskich nie ustanawia szczególnych terminów przedawnienia składek członkowskich. W związku z tym zastosowanie do nich ma Kodeks cywilny.

 

Uchwały organów samorządu aptekarskiego nie mogą modyfikować zasad przedawnienia zawartych w Kodeksie cywilnym. Stosownie bowiem do art. 119 Kodeksu „terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną”.

 

Osoba należąca do izby zobowiązana jest do zapłaty składek członkowskich do izby aptekarskiej, lecz tylko tych, które nie uległy przedawnieniu.

 

W związku z tym możliwe jest postawienie w ramach prowadzonej egzekucji zarzutu przedawnienia oraz innych zarzutów. Na tym etapie nie ma nic, co nazywa się odwołaniem.

Według ustawy z dnia 17.06.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:


„Art. 33. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

 

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4;

4) błąd co do osoby zobowiązanego;

5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;

6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;

7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1;

8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;

9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;

10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27”.


Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 i 10,organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, z tym że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 pkt 1-5, wypowiedź wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążąca.

 

Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysługuje zażalenie.

 

Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia, w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

 

Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

 

Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu.

 

Wniesienie zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu. Natomiast organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia.

 

Proszę pamiętać– najpóźniej 7. dnia należy wysłać pismo z zarzutami listem poleconym do organu egzekucyjnego z kopią pisma dla wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »