Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS większościowego wspólnika spółki i prezesa zarządu

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 05.04.2018

ZUS zamierza wydać wkrótce decyzję o pozbawianiu mnie ubezpieczenia, ponieważ mam umowę o pracę jako prezes zarządu, którą podpisałem sam ze sobą. Chcą mnie objąć ubezpieczeniem, takim jak przy jednoosobowej działalności. Spółka ma dwóch udziałowców: jestem nim ja z 99% udziałów i drugi udziałowiec – 1% udziałów. Jednak w KRS jest on nieuwidoczniony, bo udziałowców ze znikomymi udziałami nie wymienia się z imienia i nazwiska. Tak więc jestem tylko ja. Jeśli dostarczę do ZUS protokół z walnego zgromadzenia wspólników, w którym napisano, że z powołania wyznaczono mnie na prezesa zarządu i mam pełnomocnictwo WZW do podpisania umowy o pracę z prezesem zarządu – czy to rozwiąże mój problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki ZUS większościowego wspólnika spółki i prezesa zarządu

Fot. Fotolia

Jak zapewne Pan wie, nie jest możliwe co do zasady zawarcie umowy o pracę pomiędzy jednoosobową spółką cywilną a jej jedynym wspólnikiem w ramach zajmowanego stanowiska członka zarządu. W takiej sytuacji jedyny wspólnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie tytułu wynikającego z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednak i to nie jest główną przyczyną braku możliwości zatrudnienia przez spółkę jej jedynego wspólnika. W orzecznictwie podnosi się, iż nie pozwala na to charakter umowy o pracę, a w szczególności wyrażona w art. 22 Kodeksu pracy zasada podporządkowania pracowniczego.

 

O ile brak możliwości zatrudnienia jako prezesa zarządu jedynego właściciela spółki jest raczej szeroko akceptowany w orzecznictwie i nie budzi wątpliwości, to pojawiają się one w przypadku zatrudnienia w zarządzie spółki, na umowę o pracę, większościowych udziałowców.

 

Co do zasady, funkcjonuje stanowisko według którego – wspólnik dwuosobowej sp. z o.o., który w charakterze pracownika osobiście zarządza zakładem pracy w imieniu takiego pracodawcy [art. 3(1) K.p. w zw. z art. 22 § 1 i § 1(1) K.p.], może być zatrudniony w ramach umowy pracę i objęty pracowniczym tytułem podlegania ubezpieczeniom społecznym. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt I UK 162/08). W przytoczonej sprawie ustalono, że wnioskodawczyni Wioletta D. jest większościowym wspólnikiem posiadającym 74 udziały i członkiem zarządu X sp. z o.o. z siedzibą w M. oraz sprawuje funkcję prezesa zarządu tej spółki. Drugim wspólnikiem „mniejszościowym” posiadającym 24 udziały jest Alfred N., przebywający za granicą. Z dniem 1.11.2004 r. wnioskodawczyni została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku prezesa zarządu zainteresowanej spółki.

 

Sprawa ma się jednak inaczej w sytuacji, kiedy pojawiają się znaczne dysproporcje w liczbie udziałów poszczególnych wspólników. W ostatnich latach pojawiło się kilka orzeczeń zrównujących pozycję wspólnika większościowego z pozycją wspólnika w spółce jednoosobowej w zakresie możliwości zatrudnienia w charakterze członka zarządu. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2011 r. (sygn. akt I UK 8/11) czytamy:

 

„W zakresie dopuszczalności pracowniczego zatrudnienia w spółkach o wieloosobowym składzie wspólniczym Sąd Najwyższy nie ma wątpliwości, że mogą oni wykonywać pracę w zarządzie w charakterze wspólników (np. wyrok z dnia 16 grudnia 1998 r. II UKN 394/98 OSNAPiUS 2000/4 poz. 159, ostatnio wyroki z dnia 16 grudnia 2008 r. I UK 162/2008 LexPolonica nr 1997209 oraz z dnia 12 maja 2011 r. II UK 20/2011 OSNP 2012/11-12 poz. 145). Jedynie wyjątkowo, gdy udział w kapitale zakładowym spółki innych wspólników pozostaje iluzoryczny (99/100 do 1/100), Sąd Najwyższy nie przyjmuje zatrudnienia pracowniczego (por. np. wyrok z dnia 7 kwietnia 2010 r. II UK 177/2009 OSP 2012/1 poz. 8), co zresztą zasługuje na uznanie. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w stanie faktycznym niniejszej sprawy. Obecne brzmienie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynikające ze zmiany dokonanej przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 z późn. zm.) decyduje, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej. Ubezpieczonego należało traktować jak jedynego wspólnika spółki, mimo że formalnie pozostawał on jedynie większościowym udziałowcem. Żona jako udziałowiec mniejszościowy była w istocie udziałowcem iluzorycznym (1/125). Z perspektywy przywołanej normy prawa ubezpieczeń społecznych tego rodzaju spółkę należy traktować jak spółkę jednoosobową.”

 

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, sąd podzielił opinię co do zasadniczej możliwości zatrudniania współwłaścicieli jako członków zarządu w spółkach wieloosobowych. Jednakże, w przypadku gdy udział pozostałych wspólników jest znikomy, przyjmuje on, że nie jest możliwe zatrudnienie pracownicze. Podobne stanowisko prezentowane jest także w nowszych wyrokach, np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r. (sygn. akt II UK 36/13):

 

Jedyny (lub niemal jedyny) wspólnik spółki z o.o. co do zasady nie może pozostawać z tą spółką w stosunku pracy, gdyż w takim przypadku status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje »wchłonięty« przez status właściciela kapitału (pracodawcy). Inaczej mówiąc, tam gdzie status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje zdominowany przez właścicielski status wspólnika spółki z o.o., nie może być mowy o zatrudnieniu w ramach stosunku pracy wspólnika, który w takiej sytuacji wykonuje czynności (nawet typowo pracownicze) na rzecz samego siebie (we własnym interesie) i na swoje własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze i socjalne. Jedyny wspólnik jest od pracodawcy (spółki z o.o.) niezależny ekonomicznie, gdyż – skoro do przesunięcia majątkowego dochodzi w ramach majątku samego wspólnika – nie zachodzi przesłanka odpłatności pracy, a nadto dyktuje mu sposób działania, jako zgromadzenie wspólników. Z tego względu judykatura Sądu Najwyższego przyjmuje, że co prawda wspólnicy wieloosobowych spółek z o.o. mogą wykonywać zatrudnienie na podstawie umów o pracę zarówno w charakterze członków zarządu, jak i na stanowiskach wykonawczych, gdyż w takiej sytuacji wspólnika nie można traktować, jako podmiotu, którego praca polega na obrocie jego własnym kapitałem (por. powołane przez skarżącego wyroki z dnia 16 grudnia 2008 r., I UK 162/08, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 5, s. 268-271 i z dnia 9 czerwca 2010 r., II UK 33/10, LEX nr 598436 oraz wyrok z dnia 12 maja 2011 r., II UK 20/11, OSNP 2012, nr 11- 12, poz. 145 i powołane w nich orzeczenia), jednakże nie dotyczy to już sytuacji, gdy udział innych wspólników jest iluzoryczny. Taka konfiguracja oznacza bowiem połączenie pracy i kapitału, co wyklucza dopuszczalność nawiązania stosunku pracy z własną spółką i podleganie takiego wspólnika pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, niezależnie od rodzaju czynności (wykonawcze czy zarządzające), jakie miałyby być realizowane w ramach umowy o pracę.”

 

Mając na względzie przytoczoną linię orzeczniczą, podważenie ewentualnej decyzji ZUS kwestionującej ważność umowy o pracę może okazać się dość trudne. Obecnie faktycznie najlepszym wyjściem będzie prawdopodobnie dostarczenie do ZUS dokumentów świadczących o tym, że nie jest Pan jedynym wspólnikiem prowadzonej przez Pana spółki. Jak rozumiem, na chwilę obecną ZUS nie wydał w tym przedmiocie żadnej decyzji, a jedynie uzyskał Pan wskazane informacje w ramach prowadzonej kontroli. Być może zatem, przesłanie wskazanych przez Pana dokumentów będzie wystarczające (jeśli wątpliwości ZUS dotyczą zasadniczo zatrudnienia w ramach spółki jednoosobowej). Należy mieć jednak świadomość, że wątpliwości mogą wystąpić także w przypadku zatrudnienia wspólnika większościowego w spółce wieloosobowej, kiedy udział pozostałych wspólników jest niewielki.

 

Na późniejszym etapie, w razie ewentualnego wydania niekorzystnej dla Pana decyzji ZUS, jedynym pozostałym krokiem będzie jej zaskarżenie. Na ten moment nie sposób jednakże jednoznacznie określić, jakie stanowisko zajmie ZUS, nawet w razie dostarczenia przez Pana dodatkowych dokumentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki